Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

2. člen (zbiranje in odvajanje sredstev iz koncesijske dajatve v proračunski sklad)

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(zbiranje in odvajanje sredstev iz koncesijske dajatve v proračunski sklad)

Za 130. členom se dodajo novi 130.a, 130.b in 130.c členi, ki se glasijo:

»130.a člen

(1) Osnova za obračun koncesijske dajatve iz prvega odstavka prejšnjega člena je fakturirani prihodek od dejavnosti posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom za pretekli mesec. Organizacije oziroma delodajalci iz prvega odstavka prejšnjega člena izračunajo del koncesijske dajatve za sofinanciranje štipendij na obračunu, ki ga davčnemu organu predložijo najpozneje do 18. dne v mesecu za pretekli mesec. Obračunana sredstva iz dela koncesijske dajatve za sofinanciranje štipendij morajo omenjene organizacije plačati v proračun Republike Slovenije, za proračunski sklad po 129. členu tega zakona na dan predložitve obračuna davčnemu organu.

(2) Podrobnejša navodila za obračun in plačilo dela koncesijske dajatve iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za finance.

Povezane vsebine