Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

36. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

36. člen

V Zakonu o prevozih v cestnem prometu se v prvem odstavku 3. člena za 31. točko doda nova 31.a točka, ki se glasi:

»31.a »organ JPP« je ministrstvo, pristojno za promet;«.

Povezane vsebine