Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

37. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

37. člen

Prvi in drugi odstavek 4. člena se spremenita tako, da se glasita:

»(1) Strokovno-tehnične, organizacijske, razvojne in določene upravne naloge s področja prevozov potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu ter izvajanja gospodarskih javnih služb, določenih v tem zakonu, izvaja ministrstvo, pristojno za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

(2) Ministrstvo opravlja zlasti naslednje naloge:

 • priprava predlogov zakonov in izdajanje podzakonskih predpisov s področja cestnih prevozov blaga in s področja prevozov potnikov v javnem potniškem prometu;
 • vodenje prometne politike na področju cestnih prevozov;
 • vodenje evidenc in registrov iz 15. člena tega zakona;
 • pridobivanje in izmenjava dovolilnic od drugih držav;
 • nadzor nad porabo sredstev, ki jih država zagotavlja za izvajanje gospodarskih javnih služb, določenih s tem zakonom;
 • spremljanje stanja in razmer na trgu prevoznih storitev ter razvojne naloge s področja cestnih prevozov;
 • izdaja odločb o prepovedi izvajanja prevozov v Republiki Sloveniji tujemu prevozniku;
 • opravlja naloge nacionalne kontaktne točke in izmenjuje informacije z drugimi državami članicami v skladu s 18. členom Uredbe Sveta 1071/2009;
 • izdaja dovoljenj za tuje prevoznike in dovoljenj za opravljanje kabotaže;
 • izdaja dovoljenj in aktov, določenih s tem zakonom in predpisi Skupnosti s področja cestnih prevozov;
 • izdaja dovoljenj za tuje prevoznike in dovoljenj za opravljanje kabotaže;
 • izdaja in odvzem dovoljenj ter izvajanje drugih upravnih nalog organov države članice v skladu z Uredbo 1073/2009/ES, razen če ta zakon ne določa drugega pristojnega organa, Uredbo Sveta 56/83/EGS, Uredbo Sveta 3916/90/EGS, Uredbo Sveta 3916/EGS, Uredbo 1072/2009/ES, razen če zakon ne določa drugega pristojnega organa, Uredbo Komisije 2121/98/ES in Uredbo Komisije 792/94/ES;
 • izdaja dovolilnic in potniških spremnic za občasne prevoze v mednarodnem cestnem prometu;
 • izdaja in odvzem dovoljenj za izmenične prevoze v mednarodnem cestnem prometu;
 • izvaja druge upravne naloge po mednarodnih sporazumih s področja prevozov potnikov in blaga v cestnem prometu, ki jih je Republika Slovenija sklenila z drugimi državami, razen če ta zakon ne določa drugega pristojnega organa;
 • vodenje registra mednarodnih linij in voznih redov;
 • strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb prevoza potnikov;
 • izvajanje financiranja gospodarskih javnih služb, določenih s tem zakonom;
 • usklajevanje projekta enotne vozovnice v javnem potniškem prometu;
 • usklajevanje in določanje voznih redov v javnem potniškem prometu;
 • vodenje registra linij in voznih redov;
 • ministrstvu predlaga cene prevoznih storitev v javnem potniškem prometu;
 • razvijanje javnega potniškega prometa in načrtovanje ter pospeševanje gospodarskih javnih služb;
 • priprava strokovnih podlag za določitev standardov minimalne dostopnosti do javnega potniškega prometa;
 • priprava in izvedba javnih razpisov potreb po prevozih v javnem potniškem prometu;
 • izvajanje postopkov v zvezi s podeljevanjem koncesij oziroma naročanja prevozov;
 • priprava koncesijskih aktov in koncesijskih pogodb oziroma sklepanje pogodb o izvajanju gospodarske javne službe;
 • vodenje centralne zbirke podatkov sistema voznega reda in registra javnega potniškega prometa;
 • prevzem skrbništva nad daljinarjem;
 • druge naloge, določene s tem zakonom ali drugim predpisom.«.

Tretji odstavek se črta.

Povezane vsebine