Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

38. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

38. člen

Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Ministrstvo na podlagi tega zakona vodi naslednje evidence in register:

 • evidenco izdanih licenc, licenc Skupnosti ter njihovih izdanih izvodov;
 • evidenco voznikov, ki so usposobljeni za vožnjo motornih vozil za prevoz potnikov ali blaga v cestnem prometu;
 • evidenco vozil, za katera je izdan izvod licence, s katerimi domači prevozniki opravljajo prevoze v cestnem prometu;
 • evidenco izdanih potrdil za opravljanje mednarodnih prevozov potnikov za lastne potrebe;
 • evidenco izdanih dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu;
 • evidenco izdanih potrdil za voznike, ki so državljani države, ki ni članica Skupnosti, ki delajo pri domačem prevozniku;
 • evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje linijskih prevozov potnikov v mednarodnem cestnem prometu;
 • evidenco izdanih dovolilnic za opravljanje občasnih in izmeničnih prevozov potnikov v mednarodnem cestnem prometu;
 • nacionalni elektronski register podjetij cestnega prevoza, katerim je izdano dovoljenje za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika v skladu s 16. členom Uredbe 1071/2009/ES in opravlja vnose določene v Uredbah 1072/2009/ES in 1073/2009/ES;
 • register voznih redov v notranjem linijskem prometu;
 • register posebnih linijskih prevozov.«.

Drugi odstavek se črta.

Povezane vsebine