Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

49. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

49. člen

V Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin se v drugem odstavku 11. člena beseda »obvestilom« nadomesti z besedilom »objavo na spletu«. Doda se nov drugi stavek, ki se glasi: »Seznanitev s končnim izračunom vrednosti nepremičnin pristojni organ omogoča tudi z vpogledom podatkov pri tem organu.«

Tretji odstavek se črta.

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Zoper končno izračunano vrednost iz prejšnjega odstavka ni ugovora.«.

Povezane vsebine