Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

60. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

60. člen

V prvem odstavku 70. člena se druga alinea spremeni tako, da se glasi:

»– ne diplomira na študijskem programu prve stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,«.

Sedma alinea se spremeni tako, da se glasi:

»– ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,«.

Za sedmo alineo se dodata novi osma in deveta alinea, ki se glasita:

»– ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, * ne dokonča podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku.«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Ne glede na drugo in sedmo alineo prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer.«.

Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:

»V primerih iz druge, četrte, sedme in osme alinee prvega odstavka ter drugega odstavka tega člena se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

Povezane vsebine