Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

7. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

7. člen

V 48. členu se v 2. točki:

  • v prvi alineji se pred besedo »zavod« doda besedilo »zavarovanci in«;
  • za četrto alinejo se doda nova peta alineja, ki se glasi:

»− občine za zavarovance iz 24. točke prvega odstavka 15. člena tega zakona,«.

Dosedanja peta alineja postane šesta alineja.

V 3. točki se:

  • v peti alineji podpičje nadomesti s piko;
  • šesta alineja črta.
Povezane vsebine