Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

8. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

8. člen

V 49. členu se v 2. točki:

  • v prvi alineji besedilo »19., 19.a in 23.« nadomesti z besedilom »19. in 19.a«;
  • za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:

»− občine za zavarovance iz 25. točke prvega odstavka 15. člena tega zakona,«.

Dosedanje druga, tretja in četrta alineja postanejo tretja, četrta in peta alineja.

Povezane vsebine