Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

V Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10, 107/12, 32/13, 85/13, 108/13, 22/14, 93/14, 101/15, 60/16, 79/16, 63/17, 79/17, 78/18, 29/19, 80/19 in 40/22) se v 1. členu v prvem odstavku besedilo »32/12 in 94/12« nadomesti z besedilom »32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US in 203/20 – ZIUPOPDVE« ter besedilo »75/12 in 94/12« nadomesti z besedilom »75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19 in 39/22«.
V drugem odstavku se besedilo »111/13« nadomesti z besedilom »111/13 in 97/14«.
V 2. členu se v četrtem odstavku besedilo »90/14 in 91/15« nadomesti z besedilom »90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US in 203/20 – ZIUPOPDVE«.
V 2.a členu se besedilo »81/00 in 97/01 – ZSDP, 97/01« nadomesti z besedilom »81/00 – ZPSV-C, 97/01 – ZSDP, 97/01, 62/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 91/13 – ZZVZZ-M, 99/13 – ZSVarPre-C in 26/14 – ZSDP-1«.
V Prilogi 1 se v poglavju A. Prikaz zbirnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi z vsebino podatkov, v točki 1.1.2. Opis podatkov, razdelku Dohodki, od katerih se izračunava, odtegne in plača davčni odtegljaj ali prispevki za socialno varnost delojemalcev, v opisu polja 111 v deseti alineji in v opisu polja 112 v sedmi alineji besedilo »del plače za poslovno uspešnost« nadomesti z besedilom »plačilo za poslovno uspešnost«.
V točki 1.4 Obračun davčnih odtegljajev za dohodke po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja – REK-2, se:
– v točki 1.4.4 Dohodki iz oddajanja premoženja v najem, v razdelku I. Osnove za izračun davčnega odtegljaja, v opisu polja 106 delež »15 %« nadomesti z deležem »10 %«. V razdelku II Davčni odtegljaj, se v opisu polja 201 delež »27,5 %« nadomesti z deležem »15 %«, in
– v točki 1.4.8 Obresti in dividende, v razdelku I. Osnove za izračun davčnega odtegljaja, v opisu polja 101 črta drugi odstavek in v opisu polja 107 črta tretji odstavek. V razdelku II Davčni odtegljaj, se v opisu polja 201 delež »27,5 %« nadomesti z deležem »25 %«.
V poglavju B. Prikaz individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi z vsebino predloženih podatkov, se v točki 1.1 Podatki, ki jih za posameznega davčnega zavezanca-prejemnika dohodka oziroma zavarovanca izplačevalci sporočajo ob vsakem izplačilu, v razdelku Podatki o dohodku, v opisu polja A052 besedilo »Izplačilo dela plače za poslovno uspešnost od 1. 1. 2020 dalje se vpiše v celotnem izplačanem znesku.« nadomesti z besedilom »Izplačilo dela plače za poslovno uspešnost od 1. 1. 2020 dalje ter plačilo za poslovno uspešnost od 1. 1. 2022 dalje se vpiše v celotnem izplačanem znesku.«.
V razdelku Izračun davčnega odtegljaja se:
– polje D05 spremeni tako, da se glasi:
»D05 Osebna olajšava za starost nad 70 let oziroma za prostovoljno in nepoklicno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči: Izplačevalec ustrezno označi, če se dohodek izplačuje rezidentu, ki je dopolnil 70 let, oziroma če se dohodek izplačuje rezidentu, ki v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami prostovoljno in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj deset let in ga upravni organ, pristojen za zaščito, reševanje in pomoč, vodi v evidenci.«,
– v opisu polja D07 na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»Davčni odtegljaj od dohodka, od katerega se prizna zmanjšanje dohodnine v skladu s tretjim in šestim odstavkom 112. člena ZDoh-2, ki ga izplačuje delodajalec, ki ni glavni delodajalec, se rezidentu lahko izračuna po zvišani ali znižani stopnji oziroma se ne izračuna (šestnajsti odstavek 127. člena ZDoh-2).«.
V razdelku Dodatni podatki – dohodki iz delovnega razmerja, se:
– v opisu polja B14 besedilo »električni pogon v obliki DA/NE,« nadomesti z besedilom »električni pogon v obliki DA/NE. Polje se izpolnjuje tudi, če je vrednost bonitete nič,«,
– za poljem B16 doda novo polje B16a, ki se glasi:
»B16a Boniteta – pravica do nakupa oziroma pridobitve delnic ali deležev, obravnavana po šestem odstavku 43. člena ZDoh-2.« in
– v opisu polja B17 besedilo »B15 ali B16« nadomesti z besedilom »B15, B16 ali B16a«.
V Prilogi 3 se v točki 2. Opis podatkov, v razdelku G. Izračun davčnega odtegljaja, za poljem D04 doda novo polje D05, ki se glasi:
»D05 Osebna olajšava za starost nad 70 let oziroma za prostovoljno in nepoklicno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči: Izplačevalec ustrezno označi, če se dohodek izplačuje rezidentu, ki je dopolnil 70 let, oziroma če se dohodek izplačuje rezidentu, ki v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami prostovoljno in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj deset let in ga upravni organ, pristojen za zaščito, reševanje in pomoč, vodi v evidenci.«.
KONČNA DOLOČBA
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!