Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-1

DAVČNI POSTOPEK -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Čistopis - neuradno prečiščeno besedilo

  1. Kazalo
PRVI DEL
SPLOŠNO
I. poglavje
Splošne določbe
1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon ureja:
- pobiranje davkov,
- pravice in obveznosti zavezancev ali zavezank za davek (v nadaljnjem besedilu: zavezanci za davek), državnih in drugih organov, ki so v skladu z zakonom pristojni za pobiranje davkov, ter drugih oseb v postopku pobiranja davkov,
- varovanje podatkov, pridobljenih v postopku pobiranja davkov, ter
- medsebojno pomoč pri pobiranju davkov in izmenjavi podatkov med državami članicami Evropske skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice EU), in z izvajanjem mednarodnega sodelovanja na področju pobiranja davkov.
. Za vprašanja davčnega postopka, ki niso urejena z mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: Slovenija), z zakonom o obdavčenju, s tem zakonom, zakonom, ki ureja davčno službo, zakonom, ki ureja carinsko službo, ali zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(3) S tem zakonom se v slovenski pravni red prevzema vsebina naslednjih predpisov Evropske skupnosti:
- Direktiva Sveta 76/308/EGS z dne 15. marca 1976 o vzajemni pomoči pri poravnavi terjatev, ki izhajajo iz poslovanja, ki je del sistema financiranja Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, ter iz prelevmanov in carin, UL L 73 z dne 19. 3. 1976, s spremembami, ter Direktiva Komisije 2002/94/ES z dne 9. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Direktive Sveta 76/308/EGS o vzajemni pomoči pri poravnavi terjatev v zvezi s prelevmani, davki in drugimi ukrepi, UL L 337 z dne 13. 12. 2002 - s I. poglavjem četrtega dela tega zakona;
-; Direktiva Sveta 77/799/EGS z dne 19. decembra 1977 o medsebojni pomoči pristojnih organov držav članic na področju neposrednega obdavčevanja in obdavčevanja zavarovalnih premij, UL L 336 z dne 27. 12. 1977, s spremembami - z II. poglavjem četrtega dela tega zakona;
- Direktiva Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčitvi dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti, UL L 157 z dne 26. junija 2003 - z 10. podpoglavjem I. poglavja petega dela tega zakona;
- Direktiva Sveta 2003/49 z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja v zvezi s plačili obresti in plačili uporabe premoženjskih pravic, ki velja za povezane družbe različnih držav članic, UL L 157 z dne 26. junija 2003 - s 359. členom tega zakona.
2. člen
(pobiranje davka)
(1) Pobiranje davka vključuje vse naloge državnih in drugih organov, pristojnih za pobiranje davkov, pravice in obveznosti zavezancev za davek in drugih oseb, določenih z zakonom o obdavčenju, zakonom, ki ureja davčno in carinsko službo, in tem zakonom, v zvezi z ugotavljanjem in izpolnitvijo davčne obveznosti zavezanca za davek, ki je določena s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju, vključno v zvezi z ugotavljanjem kršitev zakona o obdavčenju.
(2) Davek po tem zakonu je vsak denarni prihodek državnega proračuna, proračuna Evropske skupnosti ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti, ki ne predstavlja plačila za opravljeno storitev ali dobavljeno blago in se plača izključno na podlagi zakonov o obdavčenju oziroma predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti, izdanih na podlagi zakonov o obdavčenju.
(3) Če ni s tem zakonom drugače določeno, določbe tega zakona, ki se nanašajo na davek, veljajo tudi za:
- uvozne in izvozne dajatve, predpisane s predpisi Evropske skupnosti, ter
- prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje in prispevke za starševsko varstvo, uvedene v skladu z zakonom.
(4) Obresti, stroški postopka pobiranja davkov, denarne kazni in globe so pripadajoče dajatve, ki se štejejo za davek iz drugega odstavka tega člena, če ni s tem zakonom drugače določeno.
(5) Določbe, ki se nanašajo na pobiranje davka, se smiselno uporabljajo tudi za pobiranje prispevka za programe RTV Slovenija.
(6) Določbe, ki se nanašajo na pobiranje davka, se smiselno uporabljajo tudi za pobiranje članskih prispevkov zbornicam, če je z zakonom o njihovi uvedbi tako določeno.
(7) Za zakone o obdavčenju se štejejo zakoni, ki uvajajo in urejajo davčno obveznost, vključno s predpisi Evropske skupnosti, ki se štejejo za del pravnega reda Slovenije.
3. člen
(zavezanci za davek)

(1) Zavezanci za davek po tem zakonu so:

 1. davčni zavezanec ali davčna zavezanka (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec);
 2. plačnik davka ali plačnica davka (v nadaljnjem besedilu: plačnik davka) za račun enega ali več davčnih zavezancev;
 3. pravni naslednik ali pravna naslednica (v nadaljnjem besedilu: pravni naslednik) davčnega zavezanca oziroma plačnika davka ali skrbnik ali skrbnica (v nadaljnjem besedilu: skrbnik) davčnega zavezanca oziroma plačnika davka oziroma njegovega premoženja;
 4. oseba, ki je v postopku davčne izvršbe v skladu s tem zakonom dolžna plačati davek.

(2) Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena je oseba, katere dohodek, premoženje ali pravni posli so neposredno predmet obdavčitve v skladu z zakonom o obdavčenju. Za davčnega zavezanca v smislu tega zakona se šteje tudi carinski dolžnik oziroma oseba, ki bi lahko postala dolžnik v skladu s carinskimi predpisi.

(3) Plačnik davka iz prvega odstavka tega člena je oseba, ki je v skladu s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju zavezana za izračunavanje davka oziroma odtegovanje davka od davčnih zavezancev in ki ta davek prenese državnemu proračunu, proračunom samoupravnih lokalnih skupnosti ali zavodom, pristojnim za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali obvezno zdravstveno zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: prejemnikom davkov).

(4) Plačnik davka ima po tem zakonu enake pravice in obveznosti kot davčni zavezanec, če ni s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju drugače določeno.

4. člen
(državni in drugi organi, pristojni za pobiranje davkov)
(1) Državni organi, pristojni za pobiranje davkov (v nadaljnjem
besedilu: davčni organ), po tem zakonu so:
1. Ministrstvo za finance;
2. Carinska uprava Republike Slovenije;
3. Davčna uprava Republike Slovenije;
4. in drugi državni organi, kadar v davčnih in drugih
stvareh odločajo o davkih.

5. člen
(postopanje po tem zakonu)
(1) Davčni organ iz 4. člena tega zakona postopa po tem zakonu,
kadar odloča o obveznostih in pravicah posameznikov, pravnih oseb in drugih
strank v postopku pobiranja davkov (v nadaljnjem besedilu: davčni postopek),
kadar nudi pomoč pri pobiranju davkov ali izmenjavi podatkov drugim državam
članicam EU, ali kadar izvaja mednarodno pogodbo o izogibanju dvojni
obdavčitvi, ki obvezuje Slovenijo.
(2) Po tem zakonu postopajo tudi nosilci javnihpooblastil, če so z zakonom pooblaščeni za pobiranje davkov, in je z zakonompredpisano, da se za njihovo pobiranje uporabljajo določbe tega zakona.
6. člen
(materialni roki)
(1) Začetka in teka rokov za
izpolnitev obveznosti po tem zakonu ali po zakonu o obdavčenju ne ovirajo
nedelje in državni prazniki oziroma drugi dela prosti dnevi v Sloveniji.
(2) Če je zadnji dan zakonsko predpisanega rokanedelja, državni praznik ali kak drug dan, ko se pri organu ne dela, se iztečerok za izpolnitev obveznosti s pretekom prvega naslednjega delovnika, če ni stem zakonom ali z zakonom o obdavčenju določeno drugače.
7. člen
(ugotavljanje dejstev)

(1) Davčni organ je dolžan ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za sprejem zakonite in pravilne odločitve, pri čemer je dolžan z enako skrbnostjo ugotoviti tudi tista dejstva, ki so v korist zavezanca za davek, če ni s tem zakonom drugače določeno. Na podlagi verjetno izkazanih dejstev lahko odloči le v primeru, če tako določa ta zakon ali zakon o obdavčenju.

(2) Predmet obdavčitve in okoliščine ter dejstva, ki so bistveni za obdavčenje, se vrednotijo po svoji gospodarski (ekonomski) vsebini.

(3) Če se z nekim dejanjem ali ravnanjem krši zakon, s katerim se prepoveduje ali nalaga neko dejanje ali ravnanje, nastanejo pa gospodarske (ekonomske) posledice, to ne vpliva na obdavčenje.

(4) Če je pravni posel neveljaven ali postane neveljaven, to ne vpliva na obdavčenje, če gospodarske (ekonomske) posledice tega pravnega posla kljub njegovi neveljavnosti nastanejo in obstojijo, če ni z zakonom o obdavčenju drugače določeno.

(5) Navidezni pravni posli ne vplivajo na obdavčenje. Če navidezni pravni posel prikriva drug pravni posel, je za obdavčenje merodajen prikrit pravni posel.

(6) Z izogibanjem ali zlorabo drugih predpisov se ni mogoče izogniti uporabi predpisov o obdavčenju. Če se ugotovi takšno izogibanje ali zloraba, se šteje, da je nastala davčna obveznost, kakršna bi nastala ob upoštevanju razmerij, nastalih na podlagi gospodarskih (ekonomskih) dogodkov.

(7) Podatki, ki jih davčni zavezanci in druge osebe predložijo ali dajejo davčnemu organu po tem zakonu oziroma zakonu o obdavčenju, morajo biti točni, popolni in resnični, glede na posamezen zakon o obdavčenju, ter ne smejo spraviti davčnega organa v zmoto.

8. člen
(1) Zavezanec za davek ima pravico:
1. da je pravočasno in na primeren način obveščen o
spremembah v zakonih o obdavčenju in v drugih predpisih, ki se tičejo
obdavčenja, ter da mu davčni organ pravočasno,najpozneje pa v 30 dneh po predložitvi vprašanja in vseh informacij, ki sorelevantne za pripravo pojasnila, posreduje pojasnila o načinu izvajanjaposameznih določb predpisov o obdavčenju,
2. do informacij
o načinu izračunavanja in plačevanja davkov ter
3. do podatkov o stanju svojih davčnih obveznosti.
(2) Navodila, ki jih za zagotovitev enotne uporabepredpisov z delovnega področja davčnega organa izda minister, pristojen za finance,generalni direktor Davčne uprave Republike Slovenije oziroma generalni direktorCarinske uprave Republike Slovenije, so zavezujoča za ravnanje davčnega organav davčnem postopku. Navodila se objavijo na spletnih straneh izdajatelja. Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Sistem informiranja mora biti
vzpostavljen na način, da omogoča vsem zavezancem za davek čim lažji, enoten in
sodoben dostop do informacij in zagotavlja enotno izvajanje zakonov o
obdavčenju in tega zakona.

8.a člen
(dolžnost dajati resnične podatke)
Zavezanec za davek mora v napovedi oziromaobračunu davka navesti podatke, ki so resnični, pravilni in popolni glede naposamezen zakon o obdavčenju ter ne smejo spraviti v zmoto davčnega organa.

II. poglavje
Davčna obveznost
3. podpoglavje
Način izpolnitve davčne obveznosti
II. poglavje
Davčna obveznost
1. podpoglavje
Splošno
9. člen
(splošno)

(1) Davčna obveznost je dolžnost zavezanca za davek, da plača na podlagi zakona določen znesek davka pod pogoji in na način, določen z zakonom o obdavčenju in tem zakonom.

(2) Zavezanec za davek je zavezan za izpolnitev davčne obveznosti od trenutka, ko je davčna obveznost nastala, v skladu z zakonom o obdavčenju oziroma s tem zakonom.

(3) Davčna obveznost, za izpolnitev katere se znesek davka izračunava po koncu časovnega obdobja, za katero se davek ugotavlja, nastane zadnji dan časovnega obdobja, za katero se davek ugotavlja, če ni z zakonom o obdavčenju drugače določeno.

(4) Davčna obveznost preneha s plačilom ali z odpisom.

2. podpoglavje
Izpolnitev davčne obveznosti
10. člen
(splošno)

(1) Davčna obveznost se izpolni s plačilom davka v zakonsko predpisanem roku po nastanku davčne obveznosti.

(2) Izpolnitev davčne obveznosti je temeljna obveznost davčnega zavezanca, ki jo mora izpolniti ne glede na svoje druge obveznosti.

(3) Davčni zavezanec sam izpolni svojo davčno obveznost. V primerih, določenih s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju, je za izpolnitev davčne obveznosti lahko zavezana tudi druga oseba.

(4) Zavezanec za davek ne more enostransko zavrniti ali enostransko odložiti izpolnitve davčne obveznosti, razen če je s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju to določeno.

(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena davčno obveznost lahko izpolni tudi oseba, ki ni zavezanec za davek.

11. člen
(izpolnitev davčne obveznosti solidarnih davčnih zavezancev)

(1) Če je več davčnih zavezancev dolžno izpolniti isto davčno obveznost, so zavezanci solidarno odgovorni za izpolnitev davčne obveznosti (solidarni davčni zavezanci). Vsak solidarni davčni zavezanec je zavezan izpolniti celotno davčno obveznost.

(2) Z izpolnitvijo davčne obveznosti s strani enega solidarnega davčnega zavezanca se davčna obveznost vseh solidarnih davčnih zavezancev šteje za izpolnjeno.

12. člen
(pravni nasledniki oziroma skrbniki davčnih zavezancev oziroma njihovega premoženja ter izpolnitev davčne obveznosti )

(1) Univerzalni pravni naslednik v celoti prevzame davčne obveznosti in terjatve iz naslova davkov pravnega prednika.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je dedič dolžan izpolniti davčne obveznosti zapustnika le do višine vrednosti podedovanega premoženja, v sorazmerju s prejeto dediščino.

(3) Če ni dedičev ali če se dediči odpovedo dediščini v korist države ali samoupravne lokalne skupnosti, se davčna obveznost v celoti ali sorazmerno odpiše.

(4) Davčna obveznost se ne prenaša na dediče in se odpiše, če na dan smrti zapustnika ne presega 20.000 tolarjev. Odpiše se tudi davčna obveznost v znesku, ki v skladu z drugim odstavkom tega člena presega davčno obveznost, katero morajo izpolniti dediči.

(5) Z dnem smrti zapustnika prenehajo teči zamudne obresti in se ne obračunavajo do dospelosti davčne obveznosti, ki jo prevzame dedič, za dediča. V tem obdobju se zaračunavajo obresti po slovenski medbančni obrestni meri za ročnost 12 mesecev, ki velja na dan smrti zapustnika.

(6) Davčne obveznosti fizičnih oseb, ki jih sodišče razglasi za pogrešane ali opravilno nesposobne, izpolnjujejo osebe, ki upravljajo s premoženjem teh oseb, za račun tega premoženja.

(7) Davčne obveznosti, nastale v zvezi z upravljanjem premoženja fizičnih oseb, ki so umrle, ali nastale v zvezi z upravljanjem premoženja po odločbi o denacionalizaciji, izpolnjujejo osebe, ki upravljajo s tem premoženjem, za račun tega premoženja.

3. podpoglavje
Način izpolnitve davčne obveznosti
13. člen
(izračun davka)

(1) Če ni s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju drugače določeno, davčni zavezanec sam izračuna davek, ki ga mora plačati, na podlagi ugotovljene davčne osnove, davčnih olajšav in stopenj.

(2) Obveznost za izračun davka se sme s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju prenesti na davčni organ ali na plačnika davka.

(3) Davek se izračuna v obračunu davka ali ugotovi z odločbo o odmeri davka.

(4) Obračun davka zajema davčni obračun, obračun davčnega odtegljaja in obračun prispevkov za socialno varnost.

II. poglavje
Davčna obveznost
3. podpoglavje
Način izpolnitve davčne obveznosti
14. člen
(davčni obračun)
(1) Če je s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju določeno, da davčni
zavezanec sam izračuna davek, ga izračuna v davčnem obračunu.
(2) Obliko davčnega obračuna, ki mora vsebovati vse podatke, ki so potrebni za
izračun in nadzor pravilnosti izračuna davka, predpiše minister ali ministrica
(v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za finance. Za podatke se štejejo
tudi vsi podatki iz evidenc, ki jih davčni zavezanec vodi v skladu z drugimi
predpisi in računovodskimi standardi, in iz poročil, ki jih davčni zavezanec
sestavlja v skladu s posebnimi predpisi in računovodskimi standardi.
(3) Davčni zavezanec mora predložiti davčni obračun pristojnemu davčnemu organu
na način in v rokih, predpisanih s tem zakonom za posamezne vrste davkov ali z
zakonom o obdavčenju.
(4) Davčni obračun mora predložiti tudi davčni zavezanec, ki je v skladu z
zakonom o obdavčenju oproščen plačila davka, ter davčni zavezanec, ki ugotovi,
da davčna obveznost, niti terjatev iz naslova davka, ni nastala.

15. člen
(popravljanje pomanjkljivosti oziroma pomot v davčnem obračunu)

(1) Davčni zavezanec, ki v predloženem davčnem obračunu ugotovi formalne pomanjkljivosti oziroma pomote v imenih in številkah, pisne ali računske pomote ter druge očitne pomote, lahko na način, predpisan s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju, te pomanjkljivosti oziroma pomote popravi do zadnjega dne roka za plačilo oziroma roka za vložitev zahtevka za vračilo davka po davčnem obračunu, če davek še ni bil plačan oziroma vrnjen.

(2) Zavezanec za davek, ki v predloženem davčnem obračunu, na podlagi katerega je bil davek že plačan oziroma vrnjen, ugotovi formalne pomanjkljivosti oziroma pomote v imenih in številkah, pisne ali računske pomote ter druge očitne pomote, lahko na način, predpisan s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju, te pomanjkljivosti oziroma pomote popravi v roku osmih dni od dneva predložitve davčnega obračuna ter na dan predložitve popravljenega davčnega obračuna doplača morebitni manj plačani davek oziroma zahteva vračilo morebitnega preplačila davka, ki je rezultat popravljanja pomanjkljivosti oziroma pomot.

(3) Popravljen davčni obračun učinkuje od dneva, od katerega je imel učinek davčni obračun, ki se popravlja.

16. člen
(4)
(1) Davčnemu zavezancu, ki iz opravičljivih razlogov ne more
predložiti davčnega obračuna v predpisanem roku, davčni organ na njegov predlog
s sklepom dovoli predložitev davčnega obračuna po izteku predpisanega roka.
(2) Za opravičljive razloge iz prvega odstavka tega člena se štejejo utemeljeni
razlogi, ki jih davčni zavezanec ni mogel predvideti oziroma odvrniti in
preprečujejo predložitev davčnega obračuna v predpisanem roku.
(3) Davčni zavezanec mora v predlogu iz prvega odstavka tega člena
navesti razloge iz drugega odstavka tega člena in jih dokazati, če dokazov ne
more ali še ne more predložiti, pa to pojasniti. lahko Predlog iz prvega odstavka tega člena mora davčnizavezanec vložiti najpozneje v osmih dneh od dneva, ko je prenehal obstajativzrok, zaradi katerega je v zamudi, vendar najpozneje v treh mesecih od dneva,ko se je iztekel rok za predložitev obračuna.
(5) Če davčni zavezanec zamudi rok za vložitev predloga za predložitev davčnega
obračuna po izteku predpisanega roka iz četrtega odstavka tega člena, zaradi
zamude tega roka ne more predlagati, da mu davčni organ podaljša rok za
predložitev predloga iz prvega odstavka tega člena.
(6) Davčni obračun, ki je predložen v skladu z dovoljenjem davčnega organa po
prvem odstavku tega člena, se šteje za pravočasno vloženega.
(7) Plačilo davka na podlagi davčnega obračuna, ki je predložen po izteku
predpisanega roka v skladu z dovoljenjem davčnega organa po prvem odstavku tega
člena, se glede obračunavanja obresti šteje kot odloženo plačilo.
(8) Rok za vrnitev davka na podlagi davčnega obračuna, predloženega v skladu z
dovoljenjem davčnega organa po prvem odstavku tega člena, se šteje od dneva, ko
davčni organ prejme davčni obračun.
17. člen
(rok za plačilo davka po davčnem obračunu)

Davek po davčnem obračunu mora biti plačan v rokih, predpisanih s tem zakonom za posamezne vrste davkov, ali v rokih, predpisanih z zakonom o obdavčenju.

18. člen
(obračun davčnega odtegljaja)
(1) Če je s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju določeno, da davek za davčnega zavezanca izračuna, odtegne in plača plačnik davka (v nadaljnjem besedilu: davčni odtegljaj), plačnik davka izračuna davčni odtegljaj v obračunu davčnega odtegljaja. Plačnik davka izračuna davek na podlagi ugotovljene davčne osnove, davčnih olajšav in davčne stopnje.
(2) Obliko obračuna davčnega odtegljaja, ki mora vsebovati vse podatke, ki so potrebni za izračun in nadzor pravilnosti izračuna davčnega odtegljaja, predpiše minister, pristojen za finance.
(3) Plačnik davka izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj po davčnih stopnjah, ki veljajo na dan nastanka davčne obveznosti, kot je določen v zakonu o obdavčenju ali v tem zakonu.
(4) Plačnik davka mora predložiti obračun davčnih odtegljajev pristojnemu davčnemu organu na način in v rokih, predpisanih s tem zakonom za posamezne vrste davkov ali z zakonom o obdavčenju.
(5) Plačnik davka mora predložiti podatke iz obračuna davčnega odtegljaja tudi davčnemu zavezancu na način in v rokih, predpisanih s tem zakonom za posamezne vrste davkov ali z zakonom o obdavčenju.

(6) Ta člen se smiselno uporablja tudi za pravne naslednike oziroma skrbnike davčnih zavezancev oziroma njihovega premoženja.
(7) Določbe 15. in 16. člena tega zakona se uporabljajo tudi za obračun davčnega odtegljaja.
(8) Če plačnik predloži davčnemu organu popravljen obračun davčnega odtegljaja, mora tudi davčnemu zavezancu predložiti nove podatke iz obračuna davčnega odtegljaja o dohodku, o odtegnjenem in plačanem davčnem odtegljaju ter druge podatke, ki vplivajo na višino davčnega odtegljaja, če so ti podatki v popravljenem obračunu davčnega odtegljaja drugačni od podatkov v obračunu davčnega odtegljaja, ki se je popravljal.
19. člen
(plačnik davka)

(1) Plačnik davka je pravna oseba, združenje oseb, ki je brez pravne osebnosti, ter fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki izplača dohodek, od katerega se v skladu s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se oseba iz prvega odstavka tega člena, ki je nerezident Slovenije v skladu z zakonom o obdavčenju, ne šteje za plačnika davka, če v skladu z zakonom o obdavčenju nima poslovne enote nerezidenta v Sloveniji.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za plačnika davka ne šteje diplomatsko-konzularno predstavništvo tuje države v Sloveniji in predstavništvo mednarodne organizacije v Sloveniji. Diplomatsko-konzularno predstavništvo tuje države v Sloveniji ali predstavništvo mednarodne organizacije se lahko odloči, da prevzame obveznosti plačnika davka. O takšni odločitvi mora obvestiti pristojni davčni organ in davčne zavezance, ki jim izplačuje dohodke.

(4) Šteje se, da je oseba, določena v prvem odstavku tega člena, dohodek izplačala, če jo dohodek bremeni, če ni s tem zakonom drugače določeno.

(5) Ne glede na določbo prvega in četrtega odstavka tega člena se za plačnika davka od dohodka iz vzajemnega sklada, od katerega se v skladu s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj, šteje družba za upravljanje vzajemnega sklada.

(6) Ne glede na določbo prvega in četrtega odstavka tega člena se za plačnika davka šteje tudi organizator prireditve, tudi če dohodek, od katerega se v skladu s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj, samo izplača, vendar ga ne bremeni.

(7) Ne glede na določbo prvega in četrtega odstavka tega člena se za plačnika davka šteje oseba, ki dohodek, od katerega se v skladu s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj, samo izplača, vendar jo ne bremeni, pod pogojem, da oseba, ki jo dohodek bremeni, ne pozna in glede na okoliščine primera ne more poznati upravičenca do dohodka ali pod pogojem, da je oseba, ki jo dohodek bremeni, nerezident.

(8) Plačnik davka lahko pooblasti drugo osebo, da v njegovem imenu izpolni obveznost iz 20. člena tega zakona. Za ravnanje druge osebe odgovarja plačnik davka, kot da bi obveznost izpolnjeval sam.

20. člen
(obveznost plačnika davka)

(1) Plačnik davka je dolžan za davčnega zavezanca izračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj od dohodkov, od katerih se v skladu s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj.

(2) Za odtegnjen davčni odtegljaj se zmanjša znesek davka, ki ga je davčni zavezanec dolžan plačati, če je tako določeno z zakonom o obdavčenju ali tem zakonom.

(3) Če davčni organ ugotovi, da je plačnik davka davčni odtegljaj odtegnil od dohodka davčnega zavezanca, vendar ga ni plačal ali ga ni plačal v celoti, se davčni odtegljaj s pripadajočimi dajatvami izterja od plačnika davka.

(4) Če davčni organ ugotovi, da plačnik davka davčnega odtegljaja ni odtegnil in plačal ali ga ni odtegnil in plačal pravilno, davčni odtegljaj v delu, ki ni bil odtegnjen, s pripadajočimi dajatvami, bremeni plačnika davka.

21. člen
(rok za plačilo davčnega odtegljaja)

Plačnik davka mora plačati znesek davčnega odtegljaja, ki ga je izračunal v obračunu davčnega odtegljaja, v rokih, predpisanih s tem zakonom za posamezne vrste davkov, ali v rokih, predpisanih z zakonom o obdavčenju.

22. člen
(odločba o odmeri davka)

(1) Če je s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju določeno, da davek ugotovi davčni organ, ga ugotovi z odločbo o odmeri davka.

(2) Odločbo o odmeri davka (v nadaljnjem besedilu: odmerna odločba) izda davčni organ na podlagi davčne napovedi davčnega zavezanca ali v postopku davčnega nadzora, če ni s tem zakonom drugače določeno.

(3) Kot odmerna odločba se obravnava tudi odločba, s katero davčni organ odloči o vračilu davka.

23. člen
(davčna napoved)
(1) Zavezanec za davek mora v davčni napovedi navesti podatke, ki so potrebni za odmero davka in davčni nadzor, vključno z osebnimi in drugimi podatki, potrebnimi za identifikacijo davčnega zavezanca in drugih oseb, v zvezi s katerimi davčni zavezanec uveljavlja določeno davčno ugodnost.
(2) Obliko in podatke, ki jih mora zavezanec za davek navesti v davčni napovedi za posamezne vrste davkov, predpiše minister, pristojen za finance.
(3) K vložitvi davčne napovedi morajo biti davčni zavezanci pozvani z javnim pozivom, če ni s tem zakonom drugače določeno. Poziv k vložitvi davčne napovedi davčni organ objavi najpozneje 60 dni pred iztekom roka za vložitev davčne napovedi.
(4) Zavezanec za davek mora vložiti davčno napoved pri pristojnem davčnem organu na način in v rokih, predpisanih s tem zakonom za posamezne vrste davkov ali z zakonom o obdavčenju.
(5) Če je tako določeno s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju, davčni organ ugotovi davek v odmerni odločbi, ne da bi bila davčna napoved vložena, če gre za davke, ki se odmerjajo od letne osnove.
24. člen
(predložitev davčne napovedi po izteku predpisanega roka)
(1) Davčna napoved, vložena v dveh mesecih po roku za vložitev davčne napovedi, se šteje za nepravočasno vloženo. Davčna napoved vložena kasneje se šteje za nevloženo.
(2) Zavezanec za davek, ki je iz opravičljivih razlogov zamudil rok za predložitev davčne napovedi, lahko pri pristojnem davčnem organu vloži predlog za naknadno predložitev davčne napovedi. V predlogu mora obrazložiti razloge za zamudo in predložiti dokaze za svoje navedbe.
(3) Zavezanec za davek mora vlogi za naknadno vložitev davčne napovedi priložiti davčno napoved, ki ni bila vložena v roku, oziroma navesti rok, v katerem jo bo lahko predložil.
(4) Predlog za naknadno predložitev davčne napovedi mora zavezanec za davek vložiti v osmih dneh po prenehanju razlogov iz drugega odstavka tega člena, vendar najpozneje v treh mesecih po izteku roka za predložitev davčne napovedi.
(5) Za opravičljive razloge iz drugega odstavka tega člena se štejejo utemeljeni razlogi, ki jih zavezanec za davek ni mogel predvideti oziroma odvrniti, in preprečujejo sestavo oziroma vložitev davčne napovedi v predpisanem roku.
(6) Če zavezanec za davek zamudi rok za vložitev predloga za naknadno predložitev davčne napovedi, se zaradi zamude tega roka ne more vložiti predloga za naknadno vložitev davčne napovedi.
(7) Davčni organ odloči o predlogu s sklepom.
(8) Davčna napoved, vložena naknadno v skladu z dovoljenjem davčnega organa, se šteje za pravočasno vloženo.
25. člen
(popravljanje davčne napovedi)

Zavezanec za davek lahko popravi davčno napoved do poteka roka za vložitev davčne napovedi, če ni z zakonom o obdavčenju ali s tem zakonom za posamezno vrsto davkov drugače določeno.

26. člen
(rok za plačilo davka po odmerni odločbi)

Davek, izračunan v odmerni odločbi, mora biti plačan v 30 dneh od vročitve odločbe, če ni s tem zakonom za posamezno vrsto davkov ali zakonom o obdavčenju drugače določeno.

4. podpoglavje
Plačilo davka
27. člen
(način plačila davka)

(1) Davek se plača pri izvajalcu plačilnega prometa ali pri davčnem organu, če tehnične možnosti tako dopuščajo.

(2) Podrobnejši način plačila davka določi minister, pristojen za finance.

28. člen
(dan plačila davka)

Šteje se, da je davek plačan:

 1. na dan plačila davka pri davčnem organu;
 2. na dan, ko izvajalec plačilnega prometa izvrši nalog za plačilo davkov;
 3. na dan sprejetja odločitve pristojnega organa o konverziji davka v kapitalsko naložbo, razen če je odločitev kasneje preklicana; oziroma
 4. na dan, ko se davek poravna s preveč plačanim davkom v skladu z drugim in četrtim odstavkom 32. člena tega zakona.
29. člen
(vrstni red plačila davka in pripadajočih dajatev)

(1) Če zavezanec za davek pri davčnem organu dolguje več vrst davkov in njim pripadajočih dajatev ter plačani znesek ne zadostuje za poplačilo vseh vrst davkov in njim pripadajočih dajatev, se davek in pripadajoče dajatve plačajo po vrstnem redu dospelosti davka pri davčnem organu, pri čemer se najprej poplača najprej dospeli davek. Davčni organ z dopisom obvesti zavezanca za davek o poplačanem davku in njemu pripadajočih dajatev, ki je bil plačan.

(2) Če davki pri davčnem organu dospejo v plačilo istočasno, vrstni red plačila določi zavezanec za davek. Če zavezanec za davek ne določi vrstnega reda plačila, ga določi davčni organ in pri tem upošteva, da se najprej poravnajo obveznosti, katerih izpolnitev je manj zavarovana.

(3) Če pobrani znesek ne zadostuje za poplačilo posamezne vrste davka s pripadajočimi dajatvami, se davek in pripadajoče dajatve plačajo po naslednjem vrstnem redu:

 1. stroški postopka pobiranja davka,
 2. obresti,
 3. davek,
 4. denarne kazni in globe.
30. člen
(prednost dospele davčne obveznosti pred ostalimi dospelimi
obveznostmi zavezanca za davek)
(1) Pri poravnavi dospelih obveznosti zavezanca za davek iz njegovih
dohodkov, terjatev, premoženja in premoženjskih oziroma materialnih pravic ima
dospela davčna obveznost absolutno prednost pred ostalimi dospelimi obveznostmi
zavezanca za davek, ki se izterjujejo, razen pred dospelimi obveznostmi iz
naslova zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi prizadetega
zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti ali odškodnine zaradi smrti
preživljalca.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek poplačilo davčneobveznosti nima absolutne prednosti, kadar se poplačuje iz posamezne stvarioziroma pravice, ki je zavarovana z zastavno pravico, vpisano v ustrezenregister.
30.a člen
(obračunavanje obresti v postopku davčnega nadzora)
(1) V primeru, ko davčni organ v postopku davčnega nadzora ugotovi
davčno obveznost, se za čas od nastanka davčne obveznosti do izdaje odločbe
obračunajo obresti po medbančni obrestni meri za ročnost glede na čas, ki je
pretekel od nastanka davčne obveznosti, v višini, ki je veljala na dan nastanka
davčne obveznosti. Za čas od izdaje odločbe do njene izvršljivosti ne tečejo
zamudne obresti.
(2) Kadar v primerih iz prejšnjega odstavka od nastankadavčne obveznosti do izdaje odločbe preteče več kakor eno leto, se obrestiobračunajo po medbančni obrestni meri za ročnost enega leta.
31. člen
(1) Od davkov, ki jih zavezanec za davek ni plačal v predpisanem
roku, se plačajo zamudne obresti po 0,02986-odstotni
dnevni obrestni meri.
(2) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) lahko spremeni
višino obrestne mere iz prvega odstavka tega člena, če se spremenijo
gospodarske razmere v državi.. Od zamudnih obresti, ki jihzavezanec za davek ni plačal, in od denarnih kazni, glob ter stroškov postopkapobiranja davka se zamudne obresti ne zaračunavajo.(4) Od obresti, zaračunanih na podlagi petega odstavka 12. člena, 30.a in 38.člena, drugega odstavka 121. člena ter četrtega odstavka 142. člena tegazakona, se od zapadlosti dolga naprej obračunajo obresti po obrestni meri izprvega odstavka tega člena.
Davčni organ zavezancu za davek ne
zaračuna zamudnih obresti, dokler znesek obresti ne preseže 2.500 tolarjev.

Ne glede na prejšnji odstavek v
primeru pobiranja članskih prispevkov zbornic in prispevka za programe RTV
Slovenija znesek iz četrtega odstavka tega člena določajo prejemniki teh
prispevkov.
5. podpoglavje
Vračilo davka
5. podpoglavje
Vračilo davka
32. člen
(1) Zavezancu za davek, ki je na račun davka plačal več, kot je bil
dolžan plačati v skladu z zakonom, se preveč plačani znesek, ki presega 2.500
tolarjev, vrne po uradni dolžnosti v 30 dneh od dneva vročitve odločbe oziroma
od dneva predložitve obračuna davka, če z zakonom ni drugače določeno.
(2) Če preveč plačani znesek davka iz prvega odstavka tega člena ne presega
2.500 tolarjev, se vrne na zahtevo zavezanca za davek v roku 30 dni od vložitve
zahteve, če z zakonom ni drugače določeno. Če zahteva ni podana, se preveč
plačani davek šteje v naslednja plačila ali v plačila druge vrste davkov. O tem
mora davčni organ obvestiti zavezanca za davek najmanj enkrat letno, in sicer
do 31. januarja za preteklo leto.
(3) Šteje se, da zahteva iz drugega odstavka tega člena ni podana, če ni podana
v 30 dneh od dneva vročitve odločbe oziroma od dneva vložitve obračuna davka,
če ni s tem zakonom ali z zakonom o obdavčenju drugače določeno.
(4) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se zavezancu za davek, ki mu
je potekel rok za plačilo drugih davkov pri davčnem organu, vrne preveč plačani
davek, zmanjšan za znesek davkov, ki jim je potekel rok plačila pri davčnem
organu, če ni z zakonom drugače določeno. O tem davčni organ z dopisom obvesti
zavezanca za davek najmanj enkrat letno, in sicer do 31. januarja za preteklo
leto.
(5) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena sezavezancu za davek, ki mu je pretekel rok za plačilo globe in stroškov postopkao prekršku, za katere izvršbo je pristojen davčni organ, vrne preveč plačanidavek, zmanjšan za znesek neplačane globe in stroškov postopka, ki mu jepotekel rok plačila pri davčnem organu.
Po poteku roka iz prvega odstavka
tega člena oziroma, če zavezanec za davek zahteva vračilo davka po poteku roka
iz drugega odstavka tega člena, zavezancu za davek pripadajo zamudne obresti v
skladu z 31. členom tega zakona.
6. podpoglavje
Odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje davka
ter neizterljivost davka
33. člen
(vračilo davka v posebnih primerih)

(1) Zakon o obdavčenju lahko določi še druge primere, ko je davčni zavezanec upravičen do vračila davka. Če za te primere zakon o obdavčenju ne določa drugače, se glede vračila oziroma vštevanja plačanega davka v naslednja vplačila uporabi 32. člen tega zakona.

(2) Če gre v primerih iz prvega odstavka tega člena za vračilo davka na dodano vrednost zaradi presežka vstopnega davka nad davčno obveznostjo in davčni organ glede na okoliščine primera dvomi, da je vračilo davka upravičeno, sme davčni organ zahtevati od davčnega zavezanca, da pred izvršitvijo vračila predloži ustrezno zavarovanje v skladu s 45. členom tega zakona.

34. člen
(obresti od preveč odmerjenega davka ali neupravičeno odmerjenega davka )

(1) Zavezancu za davek pripadajo od neupravičeno odmerjenega ali preveč odmerjenega davka obresti od dneva plačila davka. Obresti se obračunajo v skladu z 31. členom tega zakona.

(2) Zavezancu za davek, ki sam izračuna in plača davek, od razlike med letom plačane akontacije in davkom po davčnem obračunu, ne pripadajo obresti v skladu s prvim odstavkom tega člena.

(3) V primerih iz 32. oziroma 33. člena tega zakona zavezancu pripadajo zamudne obresti, če davčni organ ni vrnil davka v predpisanem roku. V tem primeru tečejo zamudne obresti od naslednjega dne po poteku predpisanega roka za vračilo. Zamudne obresti se obračunajo v skladu z 31. členom tega zakona.

35. člen
(obresti od preveč plačane ali neupravičeno odmerjene in plačane dohodnine )

(1) Ne glede na 34. člen tega zakona zavezancu za davek od preveč plačane dohodnine ali neupravičeno odmerjene in plačane dohodnine pripadajo obresti od 30. dneva po dnevu vročitve odločbe o odmeri dohodnine, s katero je bilo prvič odločeno o davčni obveznosti iz naslova dohodnine. Če je bila dohodnina plačana po poteku roka za plačilo, zavezancu za davek od preveč plačane ali neupravičeno odmerjene in plačane dohodnine pripadajo obresti od dneva plačila. Obresti se obračunajo v skladu z 31. členom tega zakona.

(2) Zavezancu za dohodnino, ki uveljavlja posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane po poteku roka za vložitev napovedi v skladu z 254. členom tega zakona, obresti po prvem odstavku tega člena ne pripadajo.

6. podpoglavje
Odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje davka ter neizterljivost davka
36. člen
(odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje davka v primerih
ogroženosti preživljanja)
(1) Davčni organ lahko dovoli odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v
največ 12 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev
ali določi, da se davčnemu zavezancu davek v celoti ali deloma odpiše, če bi se
s plačilom davčne obveznosti lahko ogrozilo preživljanje davčnega zavezanca in
njegovih družinskih članov.
(2) Vlogo za odpis oziroma delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka
mora davčni zavezanec vložiti pri pristojnem davčnem organu. Davčni organ
odloči o zahtevku na podlagi podatkov iz svojih evidenc in podatkov iz evidenc
drugih organov, ki jih lahko pridobi, ter predloženih dokazov davčnega
zavezanca.
(3) Davčni organ odloči o odpisu, odlogu oziroma obročnem plačilu v roku 30 dni
od dneva prejema popolne vloge.
(4) Podrobnejše kriterije za odpis, delni odpis, obročno plačilo in odlog
plačila ter obliko in podatke, ki jih mora davčni zavezanec navesti v vlogi,
določi minister, pristojen za finance, upoštevaje raven zadovoljevanja
minimalnih življenjskih potreb, ki omogočajo preživetje in so določene s
predpisi na področju socialnega varstva.
(5) Davčni organ ne more odobriti odpisa, delnega odpisa, odloga in obročnega
plačevanja davka v skladu s tem členom za akontacije davka ali davčni
odtegljaj, če ni s tem zakonom drugače določeno.
(6) Določbe tega člena se uporabljajo za zavezance zadavek, ki so fizične osebe oziroma fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, inne izpolnjujejo pogojev za odlog ali obročno plačevanje na podlagi 37. členatega zakona.
37. člen
(1)
(odlog in obročno plačevanje davka v primerih hujše gospodarske
škode)Davčni organ lahko dovoli odlog plačila davka za čas do dvehlet oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24mesecev, če bi davčnemu zavezancu zaradi plačilne nezmožnosti in izgubeprihodkov ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov, iz razlogov, na kateredavčni zavezanec ni mogel vplivati, nastala hujša gospodarska škoda in bidavčnemu zavezancu odlog in obročno plačevanje davka omogočilo preprečitevhujše gospodarske škode. Podrobnejše kriterije in način ugotavljanja hujšegospodarske škode določi minister, pristojen za finance
(2) Vlogo za odlog plačila oziroma obročno plačevanje davka mora davčni
zavezanec vložiti pri pristojnem davčnem organu. Davčni organ odloči na podlagi
podatkov iz svojih evidenc in podatkov iz evidenc drugih organov, ki jih lahko
pridobi, ter predloženih dokazov davčnega zavezanca, iz katerih so razvidne
okoliščine za nastanek hujše gospodarske škode.
(3) Davčni organ odloči o odlogu oziroma obročnem plačilu v roku 30 dni od
dneva prejema popolne vloge.
(4) Davčni organ ne more odobriti odloga in obročnega plačevanja davka v skladu
s tem členom za akontacije davka ali davčni odtegljaj, če ni s tem zakonom
drugače določeno.
(5) Določbe tega člena se uporabljajo za zavezance zadavek, ki so pravne osebe oziroma združenja oseb po tujem pravu brez pravneosebnosti oziroma fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.
38. člen
(vključno z zamudnimi obrestmi)
(1) Za čas, ko je davčnemu zavezancu odloženo plačilo davka oziroma
dovoljeno obročno plačilo, se za odložen znesek davka oziroma neplačane davke
zaračunajo obresti po
slovenski medbančni obrestni meri za ročnost glede na čas, za katerega je bil
odobren odlog oziroma obročno plačilo, ki velja na dan izdaje odločbe o odlogu
oziroma obročnem plačilu.
(2) Kadar je odobren odlog plačila oziroma obročnoplačevanje davka za obdobje, daljše od 12 mesecev, se obresti obračunajo pomedbančni obrestni meri za ročnost enega leta.
39. člen
(odpis davka po višini neplačanega davka)

(1) V plačilo dospeli davek, ki po posameznem izvršilnem naslovu v petih letih ne preseže 2.500 tolarjev, se na dan 31. decembra leta, v katerem je poteklo pet let od dospelosti, odpiše. Ne glede na prvi stavek tega odstavka se dolg ne odpiše, če skupni znesek dolgov, ki posamično ne presegajo 2.500 tolarjev, po vseh izvršilnih naslovih zavezanca za davek, na ta dan presega 5.000 tolarjev.

(2) Davčni organ o odpisu davka iz prvega odstavka tega člena odloči s sklepom in o tem obvesti zavezanca za davek.

(3) Davčni organ o skupnem znesku odpisanih davkov iz prvega odstavka tega člena obvesti tudi prejemnika davkov.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena, v primeru pobiranja prispevka za programe RTV Slovenija, javni zavod RTV Slovenija sam določi zneske iz prvega odstavka tega člena.

40. člen
(5)
(1) Davčni organ odpiše davek, ki ga v postopku stečaja ni bilo
mogoče izterjati, zavezanec za davek pa je s stečajem prenehal.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se davek ne
odpiše, kadar je zavezanec za davek fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ali
kadar družbeniki zavezanca za davek tudi po prenehanju družbe odgovarjajo za
obveznosti družbe. V tem primeru davek, ki ni bil poplačan v stečajnem
postopku, preide na fizično osebo oziroma družbenike.
(3) Davek iz prvega odstavka tega člena se odpiše
oziroma davčna obveznost iz drugega odstavka tega člena preide na fizično osebo
oziroma družbenike z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v
ustrezen register.Davčni organ odpiše davek, ki ga v postopku prisilneporavnave ni bilo mogoče izterjati, z dnem pravnomočnosti sklepa o potrditviprisilne poravnave..Če se potrjena prisilna poravnava razveljavi, se ponovnovzpostavi tudi obveznost za plačilo odpisanega davka, v skladu s četrtimodstavkom tega člena.

7. podpoglavje
Zavarovanje izpolnitve in plačila davčne obveznosti
41. člen
(odpis davka v drugih primerih)

Davek oziroma del davka se, poleg primerov iz 36., 39. in 40. člena tega zakona, odpiše tudi:

 1. če je davčni zavezanec-fizična oseba umrl in ni zapustil nikakršnega premoženja, iz katerega bi se lahko davek izterjal,
 2. če ga ni mogoče izterjati od pravne osebe-zavezanca za davek niti iz morebiti predloženega instrumenta zavarovanja niti od njenega pravnega naslednika,
 3. če je pravica do izterjave zastarala,
 4. v drugih primerih, določenih s tem zakonom.
42. člen
(obravnava odpisanega davka v davčnih evidencah)

Davčni organ odpisani davek izbriše iz evidenc, ki izkazujejo terjatve do posameznega zavezanca za davek.

43. člen
(obravnava pogojno izterljivega davka v davčnih evidencah)

(1) Davčni organ pogojno izterljiv davek prenese v okviru svojih evidenc, ki izkazujejo terjatve do posameznega zavezanca, v evidenco pogojno izterljivega davka.

(2) Davek se šteje za pogojno izterljivega:

 1. če se ne more poplačati niti v postopku davčne izvršbe, pravica do izterjave pa še ni zastarala,
 2. če se je davčni zavezanec-fizična oseba odselil neznano kam, ali ga je sodišče razglasilo za pogrešanega ali za opravilno nesposobnega in ni pustil oziroma nima nikakršnega premoženja, iz katerega bi se lahko davek poplačal, pravica do izterjave pa še ni zastarala,
 3. če ni bil plačan v petih letih po poteku koledarskega leta, ko je nastala davčna obveznost, oziroma v petih letih po poteku koledarskega leta, do katerega je bilo plačilo davka odloženo oziroma je bilo dovoljeno obročno plačilo ali je bil zadržan začet postopek davčne izvršbe, ali je bil odložen začetek davčne izvršbe, pod pogojem, da ni nastopilo zastaranje,
 4. če je bil pri zavezancu za davek začet postopek prisilne poravnave,
 5. če je bil pri zavezancu za davek začet stečajni postopek.

(3) Opredelitev davka za pogojno izterljivega v skladu s tem členom zakona ne vpliva na postopke v zvezi s to davčno obveznostjo.

44. člen
(omejitev uporabe določb tega poglavja)

Določbe 36. in 37. člena tega zakona se ne uporabljajo za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma zdravstveno zavarovanje in za obveznosti, za katere davčni organ opravlja samo izvršbo in ne vodi knjigovodskih davčnih evidenc o odmeri teh obveznosti.

7. podpoglavje
Zavarovanje izpolnitve in plačila davčne obveznosti
45. člen
(zavarovanje)
(1) Davčni organ zahteva zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti
pred izdajo odločbe ali potekom roka za predložitev davčnega obračuna (v
nadaljnjem besedilu: zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti) oziroma zavarovanje
plačila v primeru odloga ali obročnega plačila davčne obveznosti (v nadaljnjem
besedilu: zavarovanje plačila davčne obveznosti), če je tako določeno z zakonom
o obdavčenju, ali če na podlagi podatkov iz uradnih evidenc oziroma drugih
podatkov, ki jih davčni organ pridobi o zavezancu, utemeljeno pričakuje, da bo
zavezanec za davek onemogočil ali znatno otežil izpolnitev oziroma plačilo
davčne obveznosti.
(2) Davčni organ zahteva zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti oziroma
zavarovanje plačila davčne obveznosti s sklepom, v katerem tudi določi vrsto
zavarovanja. Sklep mora biti obrazložen, pri čemer priizbiri vrste zavarovanja upošteva načelo sorazmernosti.
(3) Zoper sklep iz drugega odstavka tega člena je dovoljena pritožba, ki se v
roku osmih dni vloži pri davčnem organu, ki je sklep izdal. Pritožba zoper
sklep ne zadrži njegove izvršitve.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena davčni organ ne zahteva predložitve
zavarovanja, če bi se z izpolnitvijo te zahteve ogrozilo preživljanje davčnega
zavezanca in njegovih družinskih članov oziroma če bi se zavezancu za davek
povzročila hujša gospodarska škoda.
46. člen
(3)
(1) Davčni organ lahko predlaga zavarovanje plačila davka tudi v
postopku davčne izvršbe, če oceni, da ni verjetno, da se bo davek lahko
poplačal iz denarnih prejemkov, denarnih sredstev pri bankah oziroma
hranilnicah, denarnih terjatev dolžnika ali iz njegovega premičnega premoženja,
dolžnik pa je lastnik nepremičnega premoženja ali deleža v družbi.
(2) Davčni organ pod pogoji iz prvega odstavka tega člena zavaruje plačilo z
vpisom zastavne pravice na dolžnikovih nepremičninah oziroma njegovih deležih v
družbah..Zavarovanje iz drugega odstavka tega člena opravi davčni organ tako, dapošlje predlog za zavarovanje skupaj s sklepom o zavarovanju plačila davčneobveznosti, na katerem je potrdilo o izvršljivosti, neposredno sodišču inpredlaga vpis zastavne pravice.
47. člen
(vrste zavarovanj)

(1) Davčni organ lahko v skladu s 45. členom tega zakona:

 1. zahteva predložitev ustreznega instrumenta zavarovanja, ali
 2. zavezancu omeji ali prepove razpolaganje z določenim premoženjem (v nadaljnjem besedilu: začasni sklep za zavarovanje).

(2) V primerih, ko davčni organ zavezancu za davek omeji ali prepove razpolaganje z določenim premoženjem, se sklep iz drugega odstavka 45. člena tega zakona šteje za začasni sklep za zavarovanje iz 52. člena tega zakona.

48. člen
(oseba, ki je dolžna zagotoviti zavarovanje)

(1) Zavarovanje mora zagotoviti zavezanec za davek.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko davčni organ na zahtevo zavezanca za davek dovoli, da zavarovanje namesto njega predloži tudi tretja oseba.

49. člen
(oseba, ki ni dolžna zagotoviti zavarovanja)

Ne glede na 45. in 46. člen tega zakona se zavarovanje izpolnitve ali zavarovanje plačila davčne obveznosti ne zahteva, če je zavezanec za davek neposredni uporabnik državnega proračuna, ki je določen v seznamu priloge k pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03) v točki A, I. označen s šifro uporabnika od 1.1. do 1.3.

50. člen
(vrste instrumentov zavarovanja)

(1) Instrumenti zavarovanja iz 1. točke prvega odstavka 47. člena tega zakona so:

 1. bančna garancija brez ugovora na prvi poziv, ki jo izda banka, ki jo kot garanta prizna davčni organ;
 2. garantno pismo zavarovalnice, ki ga izda zavarovalnica, ki jo kot garanta prizna davčni organ;
 3. cirkulirani certificirani ček, če je trasat takega čeka banka, ki jo kot garanta prizna davčni organ;
 4. avalirana menica, če jo je avalirala banka, ki jo kot garanta prizna davčni organ;
 5. gotovinski polog.

(2) Davčni organ lahko, na zahtevo zavezanca za davek, sprejme tudi druge instrumente zavarovanja, če ti instrumenti na enakovreden način zagotavljajo izpolnitev oziroma plačilo davčne obveznosti.

(3) Davčni organ lahko za isto davčno obveznost zahteva predložitev samo enega ustreznega instrumenta zavarovanja. Šteje se, da je predloženi instrument zavarovanja ustrezen, če zagotavlja izpolnitev oziroma plačilo davčne obveznosti v celoti.

(4) Če davčni organ s sklepom iz 45. člena tega zakona kot vrsto zavarovanja zahteva predložitev instrumenta zavarovanja, zavezanec za davek lahko prosto izbere instrument zavarovanja iz prvega odstavka tega člena, pri čemer lahko davčni organ predlagani instrument zavarovanja zavrne, če meni, da le-ta ne zagotavlja izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti na zanesljiv način.

51. člen
(garant)

(1) Banka oziroma zavarovalnica, ki nastopa v vlogi garanta, se mora pisno zavezati, da bo solidarno z zavezancem za davek poravnala zavarovano davčno obveznost, ki zapade v plačilo.

(2) Davčni organ lahko zavrne odobritev predlaganega garanta, če meni, da ta ne zagotavlja na zanesljiv način izpolnitve ali plačila davčne obveznosti v predpisanih rokih.

52. člen
(začasni sklep za zavarovanje)
(1) Z začasnim sklepom za zavarovanje lahko davčni organ:
1. naloži banki oziroma hranilnici, pri kateri ima
zavezanec za davek denarna sredstva, da denarnih sredstev zavezancu ne izplača,
zavezancu za davek pa prepove razpolaganje s temi sredstvi, pri čemer se
smiselno upoštevajo omejitve iz 146. člena tega zakona;
2. dolžniku zavezanca za davek prepove izplačilo
terjatve, ki jo ima zavezanec do njega, oziroma vrnitev stvari zavezancu ter
zavezancu za davek prepove, da sprejme poplačilo terjatve oziroma vračilo
stvari; ali
3. zavezancu za davek omeji ali prepove razpolaganje z
njegovimi premičninami, pri čemer se smiselno upoštevata 163. in 164. člen tega
zakona, nepremičninami oziroma deleži, ki jih ima v družbah.
(2) Začasni sklep za zavarovanje, s katerim se zavezancu za davek omeji ali
prepove razpolaganje z njegovimi nepremičninami, davčni organ nemudoma pošlje
pristojnemu sodišču, to pa po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo
zaznambo v njem vsebovane prepovedi.
(3) Zaznamba iz drugega odstavka tega člena se izbriše iz zemljiške knjige na
predlog davčnega organa, lahko pa tudi na predlog zavezanca za davek, če
predlogu priloži potrdilo davčnega organa o sprejemu instrumenta zavarovanja iz
50. člena tega zakona.
(4) Začasni sklep za zavarovanje, s katerim se zavezancu za davek prepove
razpolaganje z deleži, ki jih ima v družbah, davčni organ nemudoma pošlje
pristojnemu registrskemu organu oziroma klirinško depotni družbi, ki v njem
vsebovano prepoved po uradni dolžnosti vpišeta v predpisan register.
(5) Vpis iz četrtega odstavka tega člena se izbriše iz zadevnega registra na
predlog davčnega organa, lahko pa tudi na predlog zavezanca za davek, če
predlogu priloži potrdilo davčnega organa o sprejemu instrumenta zavarovanja iz
50. člena tega zakona.
(6) Začasni sklep za zavarovanje, s katerim sezavezancu za davek omeji ali prepove razpolaganje z njegovimi premičninami,davčni organ nemudoma pošlje upravljavcu registra neposestnih zastavnih pravic,ta pa po uradni dolžnosti vpiše v register zaznambo omejitve ali prepovedi iztega sklepa.(7) Zaznamba iz prejšnjega odstavka se izbriše iz registra na predlog davčnegaorgana, lahko pa tudi na predlog zavezanca za davek, če predlogu priložipotrdilo davčnega organa o sprejemu instrumenta zavarovanja iz 50. člena tegazakona.
8. podpoglavje
Zastaranje

53. člen
(dodatno ali novo zavarovanje oziroma nadomestitev že sprejetega zavarovanja )

(1) Če davčni organ ugotovi, da predloženi instrument zavarovanja ne zagotavlja ali ne zagotavlja več na zanesljiv način ali popolnoma izpolnitve ali plačila davčne obveznosti v predpisanih rokih, zahteva, da zavezanec za davek zagotovi dodatno zavarovanje ali da prvotno zavarovanje nadomesti z novim.

(2) Če zakon o obdavčenju ne določa drugače, zavezanec za davek lahko predlaga pristojnemu davčnemu organu, da se že predloženo zavarovanje nadomesti z novim. Davčni organ odobri zamenjavo oziroma nadomestitev zavarovanja, če oceni, da je tudi novo zavarovanje ustrezno. V tem primeru davčni organ razveljavi oziroma vrne prvotno zavarovanje šele potem, ko začne učinkovati novo zavarovanje.

54. člen
(veljavnost zavarovanja)

(1) Zavarovanje velja do dneva izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena rok veljavnosti instrumenta zavarovanja iz prvega odstavka 50. člena tega zakona ne more biti krajši od treh mesecev oziroma roka, v katerem mora biti izpolnjena oziroma plačana davčna obveznost, podaljšana za 60 dni.

55. člen
(sprostitev zavarovanja)

(1) Zavarovanje se ne more sprostiti, dokler davčna obveznost, za izpolnitev ali plačilo katere je bilo to zavarovanje predloženo, ne ugasne ali dokler bodoča davčna obveznost še lahko nastane. Ko davčna obveznost ugasne ali ne more več nastati, davčni organ zavarovanje nemudoma sprosti.

(2) Če izpolnitev ali plačilo davčne obveznosti delno ugasne ali v določenem delu ne more več nastati, se zagotovljeno zavarovanje na zahtevo upravičene osebe delno sprosti, razen če zadevni znesek tega ne upravičuje.

56. člen
(poplačilo iz sredstev zavarovanja)

(1) Če zavezanec za davek ne izpolni oziroma ne plača davčne obveznosti v predpisanem roku, pošlje davčni organ zavezancu za davek in garantu opomin s pregledom zapadlih, neplačanih davčnih obveznosti skupaj z opozorilom, da bo v primeru, če svoje davčne obveznosti ne bo izpolnil oziroma plačal v osmih dneh od vročitve opomina, unovčil predložen instrument zavarovanja oziroma bo začel postopek davčne izvršbe.

(2) Stroške v zvezi z opominom plača zavezanec za davek.

57. člen
(podrobnejši predpisi)

Minister, pristojen za finance, natančneje določi način predložitve instrumenta zavarovanja, kriterije za določitev njegove višine ter način sprostitve in unovčitve instrumenta zavarovanja.

8. podpoglavje
Zastaranje
58. člen
(zastaranje)
(1) Pravica do odmere davka zastara v petihletih od dneva, ko bi bilo treba davek napovedati, obračunati ali odtegniti.(2) Pravica do izterjave davka zastara v petih letih od dneva, ko bi ga bilotreba plačati.(3) Pravica zavezanca za davek do vračila plačanega davka, ki ga ni bil dolžanplačati, zastara v petih letih od dneva, ko ga je plačal.
59. člen
(pretrganje zastaranja)
(1) Tek zastaranja pravice do odmere davka pretrga vsako uradno
dejanje davčnega organa z namenom odmere davka in o katerem je zavezanec za
davek obveščen.
(2) Tek zastaranja pravice do izterjave davka pretrga vsako uradno dejanje
davčnega organa z namenom davčne izvršbe in o katerem je bil dolžnik obveščen.
(3) Tek zastaranja pravice do vračila plačanega davka pretrga vsako uradno
dejanje davčnega organa ali vsako dejanje, ki ga zavezanec za davek opravi pri
davčnem organu z namenom, da doseže vračilo davka.
(4) Po vsakem pretrganju zastaranja začne naslednji dan znova teči zastaralni
rok, vendar pravice do odmere davka, do izterjave davka in do vračila davka ni
v nobenem primeru več možno uveljaviti, ko poteče deset let odtrenutka, ko je prvič začelo teči zastaranje.

III. poglavje
Informacije in dokumentacija
60. člen
(zastaranje uvedbe postopka za davčni prekršek)

Postopek o davčnem prekršku, določen s tem zakonom, ni dopusten, ko potečejo tri leta od dneva, ko je bil prekršek storjen, v nobenem primeru pa ni več mogoč, ko poteče šest let od dneva storitve prekrška.

III. poglavje
Informacije in dokumentacija
61. člen
(obveznost dokumentiranja)

(1) Osebe, ki so dolžne voditi poslovne knjige in evidence v skladu s tem zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom, drugim zakonom ali računovodskim standardom, so jih dolžne voditi tudi za namene izvajanja zakonov o obdavčenju in tega zakona.

(2) Osebe, ki ne vodijo poslovnih knjig in evidenc po prvem odstavku tega člena, so za namene iz prvega odstavka tega člena dolžne voditi poslovne knjige in evidence, ki jih predpiše minister, pristojen za finance.

(3) Plačniki davka iz 19. člena tega zakona so dolžni voditi evidence po posameznem davčnem zavezancu o dohodkih ter o odtegnjenih davkih in druge za pobiranje davkov potrebne evidence, določene s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju.

62. člen
(črtan)
63. člen
(hranjenje in vodenje dokumentacije)

(1) Dokumenti in evidence (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija) iz 61. člena tega zakona se morajo za namene iz prvega odstavka 61. člena tega zakona hraniti deset let po poteku leta, na katerega se nanašajo, če s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju ni drugače določeno.

(2) Če se dokumentacija hrani ali vodi v tujini, morajo osebe iz 61. člena tega zakona o tem obvestiti davčni organ. Na zahtevo davčnega organa morajo predložiti dokumentacijo davčnemu organu na območju Slovenije v roku in kraju, ki ga določi davčni organ. Če to na podlagi predpisov v tujini ni mogoče, pa predložijo verodostojne prepise.

(3) Če dokumentacija ni vodena v slovenskem jeziku, mora oseba iz 61. člena tega zakona na zahtevo pristojnega davčnega organa, v roku, ki ga ta določi, predložiti na lastne stroške overjene prevode zahtevane dokumentacije. V primeru, da ta oseba ne predloži prevedenega dokumenta v določenem roku, davčni organ naroči prevod na njegove stroške.

(4) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se lahko z zakonom o obdavčenju za posamične primere določijo drugačna pravila hrambe in vodenja dokumentacije v tujini oziroma v tujem jeziku.

(5) Oseba iz 61. člena tega zakona, ki preneha, ali njegov pravni naslednik, mora ob prenehanju davčni organ obvestiti, kje se hrani dokumentacija oziroma kdo hrani dokumentacijo.

64. člen
(identifikacijska številka za davčne namene)

(1) Zavezancu za davek se na način ter pod pogoji, določenimi s tem zakonom in zakonom, ki ureja davčni register, dodeli identifikacijska številka (v nadaljnjem besedilu: davčna številka), ki se uporablja v zvezi z vsemi davki.

(2) Davčna številka se uporablja za enotno opredelitev in povezavo podatkov v evidencah, ki jih vodita Carinska uprava Republike Slovenije in Davčna uprava Republike Slovenije.

(3) Z zakonom o obdavčenju se lahko določi, da se za posamezno vrsto davka davčni številki iz prvega odstavka tega člena dodajo dodatne črkovne ali številčne oznake. V tem primeru se za to vrsto davka tako dopolnjena davčna številka uporablja namesto davčne številke iz prvega odstavka tega člena. Določbe glede uporabe davčne številke veljajo tudi za takšno dopolnjeno davčno številko.

(4) Davčno številko se dodeli tudi osebi, ki ni zavezanec za davek, kadar je potrebna v davčnem postopku.

65. člen
(uporaba davčne številke)

Zavezanec za davek mora davčno številko navesti na:

 1. davčni napovedi, obračunu davka, drugih dokumentih in vlogah, naslovljenih na davčni organ;
 2. drugih dokumentih, če je tako določeno s tem zakonom, zakonom o obdavčenju ali drugim zakonom.
66. člen
(5)
(1) Na knjigovodskih listinah, ki se izstavijo kupcem blaga oziroma
naročnikom storitev in drugim osebam, mora izdajatelj navesti svojo davčno
številko. Davčno številko kupca izdelkov oziroma naročnika storitev pa mora
navesti, če je tako določeno z zakonom o obdavčenju ali drugim zakonom.
(2) Fizična oseba mora predložiti svojo davčno številko izplačevalcu dohodkov v
vseh primerih, ko prejema dohodke, ne glede na to, v kakšni obliki jih pridobi.
Če fizična oseba tega ne stori, se ta dohodek fizični osebi ne sme izplačati.
(3) Vsaka oseba mora ob odprtju računa pri banki ali hranilnici ali pri
izvajalcu plačilnega prometa po zakonu, ki ureja plačilni promet, predložiti
svojo davčno številko, razen če v skladu z zakonom, ki ureja davčni register,
ni vpisana v davčni register.
(4) Fizični osebi ni treba predložiti davčne številke v skladu z drugim
odstavkom tega člena, če v skladu z zakonom, ki ureja davčni register, ni
vpisana v davčni register, če prejme dohodke od druge fizične osebe ali če je
na drugačen način zagotovljena evidenca o teh dohodkih.. Davčne številke tudi ni treba predložitiizplačevalcu dohodkov pred izplačilom dohodka, če se dohodek izplača fizičniosebi, ki se šteje za nerezidenta v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, inslovenske davčne številke nima ter gre za dohodek, pridobljen na mednarodnihprireditvah, oziroma za dohodek, ki ga je pridobila kot udeleženec posebne igrena srečo.(6) V primeru izplačila dohodka v skladu s prejšnjim odstavkom, moraizplačevalec dohodka ob izplačilu zagotoviti podatke o nerezidentu, najmanj paosebno ime, rojstne podatke, stalno oziroma začasno prebivališče in drugepodatke, ki omogočajo identifikacijo nerezidenta.
67. člen
(obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune)

(1) Pravne in druge osebe, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, upravni in drugi državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil morajo plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila prejemnikom nakazovati na njihove transakcijske račune, odprte pri izvajalcih plačilnega prometa.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila ne nakazujejo na transakcijske račune, če gre za plačila v manjših zneskih ali če je na drugačen način zagotovljena evidenca o teh plačilih.

(3) Minister, pristojen za finance, podrobneje določi, v katerih primerih iz drugega odstavka tega člena se plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila ne nakazujejo na transakcijske račune.

68. člen
(obveznost izvajalcev plačilnega prometa)
(1) Izvajalci plačilnega prometa:
1. smejo, razen v primerih izpetega oziroma šestega odstavka 66. člena tega zakona, odpirati
transakcijske račune pravnih in fizičnih oseb le ob predložitvi davčne številke
prosilca;
2. smejo izvršiti predložene plačilne naloge za plačilo
davkov samo, če je na njih navedena davčna številka zavezanca za davek in drugi
podatki, ki so v skladu z zakonom, ki ureja plačilni promet, potrebni za plačevanje
in razporejanje javnofinančnih prihodkov;
3. morajo predložene plačilne naloge za plačilo davkov
izvrševati isti dan, ko je bil sprejet nalog za plačilo, razen če je bil nalog
za plačilo preklican ali je prenehal veljati.
(2) Izvajalci plačilnega prometa morajo davčnemu organu
pošiljati podatke o transakcijskih računih oseb in o poslovanju preko
transakcijskih računov. Minister, pristojen za finance, določi roke, vsebino in
način pošiljanja teh podatkov.
IV. poglavje
Dajanje podatkov davčnemu organu za pobiranje davkov
ter varovanje podatkov
2. podpoglavje
Varovanje podatkov
69. člen
(elektronsko obdelovanje podatkov)

(1) Zavezanci za davek, ki elektronsko obdelujejo podatke, morajo na zahtevo davčnega organa zagotoviti:

 1. izpis podatkov iz svojih elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc v urejenih strukturiranih računalniških datotekah v standardni obliki, ki omogoča enostavno nadaljnje elektronsko obdelovanje podatkov;
 2. dostop in vpogled v podatke v svojih elektronsko vodenih poslovnih knjigah in evidencah;
 3. dostop in vpogled v programsko in strojno opremo ter baze podatkov, ki se uporabljajo v okviru sistema za elektronsko vodenje poslovnih knjig in evidenc, ter omogočiti preizkušanje ustreznosti elektronskih programov in elektronske obdelave podatkov.

(2) Zagotavljanje podatkov in dostopi po prvem odstavku tega člena morajo biti zagotovljeni na enega izmed naslednjih načinov:

 1. na elektronskih medijih,
 2. z uporabo sodobnih telekomunikacijskih storitev,
 3. z neposrednim priklopom davčnega organa v sistem zavezanca za davek (lokalni priklop), ali
 4. s posrednim priklopom davčnega organa v sistem zavezanca za davek preko telekomunikacijskih poti (oddaljen priklop).

(3) V primerih iz drugega odstavka tega člena je potrebno zagotoviti ustrezno stopnjo zaščite, varovanja zaupnosti in celovitosti podatkov.

(4) Zavezanec za davek, ki želi elektronsko obdelovati podatke za davčne namene, mora:

 1. podatke, ki jih izdela ali prejme v elektronskem formatu, hraniti v elektronskem formatu in omogočiti dostop do njih v elektronskem formatu;
 2. zagotoviti berljivost originalnih podatkov;
 3. zagotoviti urejeno hranjenje podatkov za predpisano obdobje;
 4. zagotoviti dostop do elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc tudi, če so shranjene v elektronski obliki pri drugih osebah ali v drugi državi;
 5. hraniti podatke v primerni obliki, ki omogoča inšpiciranje v razumnem času.

(5) Če zavezanec za davek pri svojem delu uporablja elektronsko poslovanje, mora zagotoviti avtentičnost izdanih dokumentov in izdajatelja ter celovitosti vsebine izdanih dokumentov.

(6) Zavezanec za davek mora davčnemu organu na njegovo zahtevo dati na razpolago dokumentacijo, iz katere je razviden popolni opis elektronskega sistema za vodenje poslovnih knjig in evidenc. Dokumentacija mora vsebovati predvsem opise:

 1. elektronske rešitve (zasnova, zgradba in delovanje);
 2. podsistemov in datotek (vsebina, struktura, relacije);
 3. funkcionalnih postopkov v okviru elektronskih rešitev;
 4. kontrol, ki zagotavljajo pravilno in zanesljivo delovanje elektronskih rešitev;
 5. kontrol, ki preprečujejo nepooblaščeno dodajanje, spreminjanje ali brisanje hranjenih elektronskih zapisov.

(7) Vsaka sprememba elektronske rešitve (elektronskih programov, postopkov in datotek) mora biti dokumentirana v časovnem zaporedju nastanka spremembe, skupaj z vzrokom, vrsto, posledico in datumom spremembe.

IV. poglavje
Dajanje podatkov davčnemu organu za pobiranje davkov ter varovanje podatkov
1. podpoglavje
Dajanje podatkov davčnemu organu
70. člen
(obveznost dajanja podatkov)

(1) Osebe iz 61. člena tega zakona ter druge osebe, ki so z zakonom pooblaščene, da vzpostavijo, vodijo in vzdržujejo zbirke podatkov, registre ali druge evidence, morajo davčnemu organu dati na razpolago vse podatke, ki so potrebni za pobiranje davkov, ter omogočiti davčnemu organu vpogled v svojo dokumentacijo. Na razpolago morajo dati tudi vso dokumentacijo, ki jo vodijo in zbirke podatkov, ki jih vodijo v obliki registrov, evidenc ali zbirov podatkov, ne glede na to ali so z zakonom predpisane kot obvezne, in informacije, ki so pomembne pri odmeri davka, vključno s svojo davčno številko in davčnimi številkami drugih oseb, s katerimi morajo razpolagati v skladu s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju.

(2) Prvi odstavek tega člena se uporablja tudi za podatke, ki jih davčni organ pridobiva v skladu z veljavno mednarodno pogodbo, ki obvezuje Slovenijo, zakonom o obdavčenju ali tem zakonom.

(3) Davčni organ pridobiva podatke v skladu s prvim odstavkom tega člena:

 1. avtomatično, če je tak način dajanja podatkov in vrsta zahtevanih podatkov določena s tem zakonom, zakonom, ki ureja davčno oziroma carinsko službo, in zakonom o obdavčenju, ali
 2. na pisno zahtevo, če ni s tem zakonom drugače določeno.
71. člen
(zagotavljanje dokumentacije povezanih oseb)

Oseba iz 70. člena tega zakona mora davčnemu organu na njegovo zahtevo zagotoviti dokumentacijo, s katero razpolaga povezana oseba, določena z zakonom o obdavčenju, ki ni ustanovljena v Sloveniji ali ne prebiva v Sloveniji.

72. člen
(obveznost fizičnih oseb)

Fizične osebe morajo na zahtevo davčnega organa dati podatke in dokumentacijo, s katerimi razpolagajo, če imajo ti podatki ali dokumentacija vpliv na njihovo davčno obveznost ali davčno izvršbo oziroma davčno obveznost drugih zavezancev za davek ali na davčno izvršbo obveznosti pri teh zavezancih za davek. Fizične osebe morajo dokumentacijo, ki ima vpliv na njihovo davčno obveznost, hraniti najmanj pet let po poteku leta, na katerega se nanaša.

73. člen
(elektronski prenos podatkov)

V razmerjih med davčnim organom in zavezanci za davek, izvajalci plačilnega prometa, bankami ali hranilnicami lahko davčni organ na zahtevo s sklepom dovoli uporabo elektronskega prenosa podatkov, če ni z zakonom drugače določeno.

74. člen
(stroški dajanja podatkov)

Stroški dajanja podatkov in informacij ter predlaganja dokumentacije po tem zakonu se davčnemu organu ne zaračunajo.

IV. poglavje
Dajanje podatkov davčnemu organu za pobiranje davkov ter varovanje podatkov
2. podpoglavje
Varovanje podatkov
75. člen
(davčna tajnost)
(1) Davčni organ mora kot zaupna varovati vsa dejstva, okoliščine,
podatke (vključno s podatki, ki se štejejo za poslovno skrivnost, in podatki,
ki se štejejo za zaupne po drugih predpisih), odločitve in druge dokumente, ki
se nanašajo na posameznega zavezanca za davek (v nadaljnjem besedilu: davčna tajnost).
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za davčnotajnost ne šteje davčna številka poslovnih subjektov, kot so opredeljeni zzakonom, ki ureja poslovni register.
76. člen
(dolžnost varovanja davčne tajnosti)

Uradne in druge osebe davčnega organa, izvedenci, tolmači, zapisnikarji in druge osebe, ki sodelujejo ali so sodelovale pri pobiranju davkov, in vse druge osebe, ki so zaradi narave svojega dela prišle v stik s podatki, ki so davčna tajnost, teh podatkov ne smejo sporočiti tretjim osebam, razen v primerih, določenih z zakonom, niti jih same uporabljati ali omogočiti, da bi jih uporabljale tretje osebe.

77. člen
(ukrepi in postopki za varovanje davčne tajnosti pri davčnem organu )

(1) Vsak podatek oziroma vsak dokument ali zbirka podatkov, ki vsebuje podatke, ki so davčna tajnost, mora biti vidno označen kot tak.

(2) Dostop do podatkov, ki so davčna tajnost imajo vse zaposlene osebe davčnega organa, vendar le v obsegu, ki je potreben za opravljanje njihovih delovnih nalog. Dovoljenje za dostop pridobijo z začetkom delovnega razmerja in podpisom izjave, da so seznanjene s tem zakonom ter da se zavezujejo s podatki, ki so davčna tajnost, ravnati v skladu s tem zakonom. Nihče ne sme dobiti podatka, ki je davčna tajnost, prej in v večjem obsegu, kot je to potrebno za opravljanje njegovih delovnih nalog.

(3) Davčni organ mora vzpostaviti sistem postopkov in ukrepov varovanja podatkov, ki so davčna tajnost, ki onemogoča razkritje podatkov nepooblaščenim osebam. Sistem postopkov in ukrepov mora obsegati:

 1. splošne varnostne ukrepe,
 2. varovanje prostorov,
 3. varovanje dokumentov in medijev, ki vsebujejo podatke, ki so davčna tajnost,
 4. varovanje komunikacij, po katerih se prenašajo podatki, ki so davčna tajnost,
 5. sistem označevanja,
 6. varovanje opreme, s katero se obravnavajo podatki, ki so davčna tajnost,
 7. kontrolo in evidentiranje dostopov do podatkov, ki so davčna tajnost, ter
 8. kontrolo in evidentiranje pošiljanja in distribucije podatkov, ki so davčna tajnost.

(4) Minister, pristojen za finance, predpiše podrobnejše fizične, organizacijske in tehnične ukrepe ter postopke za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost.

(5) Davčni organ mora vzpostaviti in voditi nadzor ter ažuren pregled nad razkritjem podatkov, ki so davčna tajnost, osebam izven davčnega organa. Iz pregleda mora biti razvidno, kdaj in komu izven davčnega organa so bili podatki, ki so davčna tajnost, razkriti.

78. člen
(splošno o razkritju podatkov)

(1) Davčni organ sme podatke, ki so davčna tajnost, razkriti tretjim osebam:

 1. na podlagi pisnega soglasja davčnega zavezanca, ali
 2. če je s tem zakonom tako določeno,

razen če mednarodna pogodba, ki obvezuje Slovenijo, ne določa drugače.

(2) Oseba davčnega organa sme podatke, ki so davčna tajnost in s katerimi razpolaga, razkriti drugi osebi istega davčnega organa samo, če druga oseba potrebuje navedene podatke v skladu s svojimi pooblastili za izvrševanje svojih delovnih nalog.

79. člen
(1) Davčni organ sme razkriti naslednje podatke o zavezancu za davek
v primerih, pod pogoji in na način, določen z zakonom o obdavčenju:
1. osebno ime, prebivališče in vrsto prebivališča
(stalno ali začasno) ter davčno številko;
2. ime oziroma naziv osebe, ki ni fizična oseba, njen
sedež in naslov ter davčno številko;
3. identifikacijsko številko za DDV; datum vpisa
oziroma izbrisa zavezanosti za DDV;
4. identifikacijsko številko zavezanca za trošarine;
datum vpisa oziroma izbrisa zavezanosti za trošarine.
(2) Oseba, ki dokaže, da je stranka ali udeležena v upravnem postopku ali
postopku pred sodiščem, je upravičena, da ji davčni organ razkrije, poleg
podatkov iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena, tudi naslednje podatke o
zavezancu za davek:
1. podatke o znesku neplačanih davkov in o znesku
preveč plačanih davkov ter podatke o odloženem in obročnem plačilu davkov;
2. podatek o tem ali je zavezanec za davek predložil
davčno napoved oziroma obračun davka, ali ne.
(3) Do razkritja podatkov iz prejšnjega odstavka jeupravičena tudi uradna oseba, ki vodi upravni postopek, če so ti podatkipotrebni za ugotavljanje dejanskega stanja v postopku, v katerem je zavezanecza davek, na katerega se podatki nanašajo, udeležen kot stranka.
Davčni organ na podlagi
obrazloženega zahtevka osebe iz drugega ali tretjega odstavka
tega člena razkrije podatke iz drugega odstavka tega člena brez soglasja
oziroma brez predhodnega obvestila zavezancu za davek, na katerega se nanaša
zahtevek.

79.a člen
(razkritje po pravnomočnosti)
(1) Generalni davčni urad oziroma Generalnicarinski urad sme razkriti podatke o davčnem dolgu, firmi in sedežu zavezancaza davek, ki je poslovni subjekt po zakonu, ki ureja poslovni register, če jedavčni postopek pravnomočno končan ali če je zavezanec za davek obveznostugotovil v obračunu davka. Oseba, ki zahteva to informacijo, mora izkazatiinteres za seznanitev, pri čemer mora v zahtevi navesti konkretnega zavezancaza davek.(2) Podatke o nepravočasno poravnanem davčnem dolgu oseb iz prvega stavka tegačlena, katerih skupna višina presega 1 milijon tolarjev, smeta organa iz prvegaodstavka razkriti osebam, ki za to pisno izrazijo poslovni ali javni interes.
79.b člen
(razkritje podatkov o plačanih prispevkih)
Davčni organ vsaki fizični osebi na njenozahtevo razkrije podatke o prispevkih za obvezno pokojninsko in invalidskozavarovanje, prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevkih zazaposlovanje oziroma prispevkih za starševsko varstvo, ki jih je zanj plačaloziroma jih je dolžan plačati njegov delodajalec ali druga oseba.

80. člen
(razkritje podatkov državnim in drugim organom)
(1) Davčni organi si medsebojno avtomatsko ali na zahtevo razkrijejo
podatke, ki jih pridobivajo po tem zakonu, zakonu o obdavčenju ali mednarodnih
pogodbah, ki obvezujejo Slovenijo, ki so davčna tajnost in jih potrebujejo za
izvajanje svojih nalog v zvezi z davki, za pobiranje katerih so pooblaščeni z
zakonom.
(2) Davčni organ sme razkriti podatke o posameznem davčnem zavezancu Državnemu
zboru in delovnim telesom Državnega zbora, Ustavnemu sodišču, Računskemu
sodišču in Varuhu človekovih pravic, če je razkritje potrebno za izvajanje z
zakonom predpisanih pristojnosti teh organov in institucij.
(3) Davčni organ sme razkriti podatke o posameznem davčnem zavezancu policiji,
državnemu tožilstvu, državnemu pravobranilstvu, sodišču in upravni inšpekciji, če ti organi
potrebujejo zahtevane podatke v postopkih, ki jih ti vodijo v okviru svojih
pristojnosti.
(4) Davčni organ sme razkriti podatke o posameznem davčnem zavezancu Uradu za
preprečevanje pranja denarja, če gre za preprečitev in odkritje pranja denarja
ali kaznivih dejanj v zvezi s pranjem denarja.
(5) Davčni organ sme razkriti podatke o posameznem davčnem zavezancu Slovenski
obveščevalno-varnostni službi, če so ti podatki potrebni za izvajanje nalog,
določenih z zakonom, ki ureja Slovensko obveščevalno-varnostno službo.
(6) Davčni organ sme razkriti podatke o posameznem davčnem zavezancu
Obveščevalno varnostni službi Ministrstva za obrambo, če so ti podatki potrebni
za izvajanje nalog, določenih z zakonom, ki ureja pristojnosti
Obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo.
(7) Davčni organ sme samoupravni lokalni skupnosti o posameznem davčnem
zavezancu razkriti podatke, ki se nanašajo na davke, ki pripadajo samoupravni
lokalni skupnosti, na davke, ki jih v skladu z zakonom o obdavčenju predpišejo
lokalne samoupravne skupnosti, oziroma podatke, ki so potrebni za uvedbo in
odmero samoprispevka.
(8) Davčni organ sme Jamstvenemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije
razkriti podatke o posameznem davčnem zavezancu, ki jih sklad potrebuje pri
odločanju o pravici do nadomestila preživnine in podatke, potrebne za izterjavo
izplačanih nadomestil s pripadajočimi obrestmi in stroški.
(9) Podatki, ki so davčna tajnost, se smejo razkriti samo na podlagi
obrazloženega pisnega zahtevka predstojnika ali z njegove strani pooblaščene
osebe oziroma osebe, ki samostojno vodi postopek. Iz obrazložitve zahtevka mora
biti jasno razviden namen, zaradi katerega se zahtevajo podatki.

80.a člen
(razkritje zaradi pregona kaznivih dejanj)
Ne glede na prejšnji člen sme davčni organrazkriti podatke, ki so davčna tajnost, policiji oziroma državnemu tožilstvu,če se v davčnem postopku ugotovi, da bi lahko bili izpolnjeni znaki kaznivegadejanja.
81. člen
(razkritje podatkov ministrstvu, pristojnemu za finance, ministrstvu, pristojnemu za delo, družino in socialne zadeve in organu, pristojnemu za državno statistiko)

(1) Davčni organ sme razkriti podatke o posameznem zavezancu za davek, ki se štejejo kot davčna tajnost:

 1. ministrstvu, pristojnemu za finance, za potrebe simulacij finančnih in drugih učinkov sistemskih sprememb na področju carinske, davčne in druge zakonodaje, za pripravo analiz carinskega in davčnega sistema, za oceno prihodkov v sistemu javnih financ v Sloveniji (državni proračun, proračuni samoupravnih lokalnih skupnosti, finančni načrt zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in finančni načrt zavoda za zdravstveno zavarovanje), za načrtovanje ukrepov, s katerimi se zagotavlja pobiranje davkov, in za izvajanje nadzora nad zakonitostjo ravnanja davčnih organov;
 2. ministrstvu, pristojnemu za delo, družino in socialne zadeve, za potrebe izvrševanja nalog, določenih z zakonom;
 3. organu, pristojnemu za državno statistiko, za izvajanje nacionalnega programa statističnih raziskovanj v skladu z zakonom.

(2) Podatki iz prvega odstavka tega člena se smejo razkriti samo na podlagi obrazloženega pisnega zahtevka predstojnika organa ali z njegove strani pooblaščene osebe.

82. člen
(razkritje podatkov pristojnim organom za izvajanje obveznega socialnega zavarovanja in socialnega varstva)

(1) Davčni organ sme razkriti podatke o posameznem davčnem zavezancu, ki so davčna tajnost:

 1. Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
 2. Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
 3. Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in centrom za socialno delo.

(2) Podatki iz prvega odstavka tega člena se razkrijejo samo na podlagi pisnega obrazloženega zahtevka predstojnika organa ali z njegove strani pooblaščene osebe. Razkrijejo se lahko samo podatki, potrebni za izvrševanje nalog organa, določenih z zakonom.

(3) Ne glede na prvi stavek drugega odstavka tega člena se podatki iz drugega odstavka tega člena lahko dajo na razpolago avtomatsko, če je tako določeno z zakonom, ki ureja področja iz prvega odstavka tega člena.

83. člen
(razkritje podatkov organu, pristojnemu za zagotavljanje obveznih rezerv nafte in njenih derivatov)

(1) Davčni organ sme ministrstvu, pristojnemu za preskrbo, oziroma javnemu gospodarskemu zavodu za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov razkriti podatke o posameznem davčnem zavezancu, ki jih ministrstvo oziroma zavod potrebuje za nadzor drugih podatkov, ki mu jih morajo zavezanci pošiljati v skladu z zakonom.

(2) Podatki iz prvega odstavka tega člena se lahko dajo na razpolago samo na podlagi pisnega obrazloženega zahtevka ministra oziroma direktorja zavoda ali z njegove strani pooblaščene osebe.

84. člen
(razkritje podatkov organu ali nosilcu javnih pooblastil za račun katerega se izterjuje davek in zbornicam z obveznim članstvom)

(1) Če davčni organ na podlagi zakona izterjuje davke, za pobiranje katerih so pristojni upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, se na podlagi pisnega zahtevka predstojnika podatki o posameznem davčnem zavezancu, ki se štejejo za davčno tajnost in se nanašajo na izterjavo tega davka, razkrijejo tistemu organu ali nosilcu javnih pooblastil, za račun katerega se izterjuje davek.

(2) Davčni organ sme razkriti podatke o posameznem davčnem zavezancu zbornicam z obveznim članstvom v zvezi s postopkom pobiranja njihovih članskih prispevkov.

85. člen
(razkritje podatkov organom drugih držav na podlagi mednarodnih pogodb )

Davčni organ sme razkriti podatke, ki so davčna tajnost:

 1. organom Evropske unije in organom držav članic EU, pristojnim za izmenjavo podatkov ali pomoč pri pobiranju davkov, v skladu s postopkom, predpisanim s predpisi Evropske skupnosti ali tem zakonom;
 2. pooblaščenim organom tujih držav, če je tako določeno z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki obvezuje Slovenijo;
 3. če je tako določeno v drugih mednarodnih pogodbah, ki obvezujejo Slovenijo.
86. člen
(razkritje podatkov zaradi izvršbe)

Davčni organ sme razkriti podatke o posameznem zavezancu za davek, ki so davčna tajnost, v postopku davčne izvršbe. Razkriti se smejo samo podatki, ki so potrebni, da se davčna izvršba lahko opravi.

87. člen
(razkritje podatkov pogodbenim obdelovalcem)

Davčni organ sme razkriti podatke, ki so davčna tajnost, fizični ali pravni osebi, ki kot pogodbeni obdelovalec teh podatkov, v imenu in za račun davčnega organa, obdeluje podatke, ki so davčna tajnost.

88. člen
(stroški)

Davčni organ stroškov pošiljanja oziroma zagotavljanja podatkov upravičenim osebam v skladu s tem podpoglavjem ne zaračuna.

89. člen
(ravnanje s podatki, ki se štejejo za davčno tajnost, pridobljenimi iz evidenc in registrov davčnih organov )

(1) Osebe, ki so jim bili na podlagi 80. do 87. člena tega zakona razkriti podatki, ki so davčna tajnost, smejo te podatke uporabiti samo za namene, za katere so jim bili dani.

(2) Osebe iz prvega odstavka tega člena podatkov, ki so davčna tajnost in so jim bili razkriti, ne smejo razkriti tretjim osebam. Navedeni podatki se smejo razkriti na sodnih obravnavah in v sodnih odločbah.

(3) Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo zagotavljati enake ukrepe in postopke za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost, kot so določeni v 77. členu tega zakona za davčni organ.

(4) Osebe iz prvega odstavka tega člena hranijo podatke, ki so davčna tajnost, do konca postopkov, ki jih vodijo, če ni z zakonom drugače določeno.

(5) Ko prenehajo razlogi za hranjenje podatkov iz četrtega odstavka tega člena, se podatki uradno uničijo in se o tem obvesti davčni organ.

(6) Če se pridobljeni podatki uporabijo za izdajo drugih dokumentov, so jih te osebe dolžne varovati kot davčno tajnost v rokih, ki so za hrambo teh dokumentov določeni z zakonom, ki ureja določeno področje. Po tem roku se podatki uničijo ali hranijo v skladu s predpisi, ki urejajo arhivsko gradivo in arhive.

DRUGI DEL - DAVČNI POSTOPEK
I. poglavje
Začetek davčnega postopka
90. člen
(začetek davčnega postopka)

(1) Davčni postopek začne davčni organ po uradni dolžnosti ali na zahtevo stranke.

(2) Davčni postopek se začne po uradni dolžnosti, ko davčni organ prejme davčno napoved, carinsko deklaracijo ali drug dokument, ali ko davčni organ opravi kakršno koli procesno dejanje z namenom uvedbe davčnega postopka.

(3) V davčnih zadevah, v katerih je po tem zakonu ali zakonu o obdavčenju za začetek postopka potrebna zahteva stranke, sme davčni organ začeti in voditi postopek samo, če je taka zahteva podana.

(4) Davčni postopek na zahtevo stranke se začne z dnem vložitve zahteve stranke, razen če davčni organ zahtevo zavrže.

II. poglavje
Stvarna in krajevna pristojnost
91. člen
(stvarna pristojnost)

(1) Za odločanje v davčnem postopku na prvi stopnji sta stvarno pristojni Davčna uprava Republike Slovenije ter Carinska uprava Republike Slovenije.

(2) Za odločanje na drugi stopnji je v zadevah iz prvega odstavka tega člena stvarno pristojno Ministrstvo za finance.

(3) Stvarna pristojnost drugih organov, ki postopajo po tem zakonu, je predpisana s posebnim zakonom.

(4) Za odločanje v postopkih izvajanja mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki obvezujejo Slovenijo, je stvarno pristojno Ministrstvo za finance, v postopkih izvajanja drugih mednarodnih pogodb, ki obvezujejo Slovenijo, pa organ, ki je določen z mednarodno pogodbo ali aktom o ratifikaciji.

(5) Stvarna pristojnost tujih davčnih organov je določena z mednarodno pogodbo, ki jo je Slovenija uveljavila z zakonom.

92. člen
(krajevna pristojnost)

Če ni s tem zakonom, zakonom o obdavčenju ali zakonom, ki ureja področje davčne službe, drugače določeno, je za odločanje v davčnem postopku na prvi stopnji, v primerih, ko je stvarno pristojna Davčna uprava Republike Slovenije, pristojen davčni urad, pri katerem je zavezanec za davek vpisan v davčni register ali na območju katerega je nastala oziroma bi lahko nastala davčna obveznost. Če pristojnega davčnega urada ni mogoče določiti v skladu s prvim stavkom, pristojni davčni urad določi Generalni davčni urad.

DRUGI DEL
DAVČNI POSTOPEK
III. poglavje
Stroški postopka
93. člen

V. poglavje
Dokazovanje
IV. poglavje
Ustna obravnava
94. člen
(ustna obravnava)

(1) Pri ustni obravnavi je javnost izključena.

(2) Izključitev javnosti ne velja za stranke, zakonite zastopnike, njihove pooblaščence, strokovne pomočnike, izvedence in tolmače.

V. poglavje
Dokazovanje
95. člen
(dokazno breme)
(1) Davčni zavezanec mora za svoje trditve v davčnem postopku
predložiti dokaze.
(2) Davčni organ mora dokazati dejstva, na podlagi katerih davčna obveznost
nastane ali ne nastane oziroma se poveča ali zmanjša.
(3) Če ta zakon ne določa drugače, mora zavezanec za davek dokazati svoje
trditve, na podlagi katerih se davčna obveznost zmanjša.
VI. poglavje
Davčni nadzor

96. člen
(dokazila)

Če ta zakon ali zakon o obdavčenju ne določa drugače, dokazuje zavezanec za davek svoje trditve v davčnem postopku praviloma s pisno dokumentacijo ter poslovnimi knjigami in evidencami, ki jih vodi v skladu s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju, lahko pa predlaga tudi izvedbo dokazov z drugimi dokaznimi sredstvi.

97. člen
(rok za predložitev dokazov)

Zavezanec za davek mora predložiti dokaze v roku, ki ga določi davčni organ s sklepom o začetku postopka davčnega nadzora oziroma s sklepom, ki ga izda v postopku davčnega nadzora

VI. poglavje
Davčni nadzor
98. člen
(davčni nadzor)

(1) Davčni nadzor obsega nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov o obdavčenju in tega zakona.

(2) Za vprašanja v zvezi z davčnim inšpekcijskim nadzorom, ki niso urejena s tem zakonom ali zakonom, ki ureja carinsko oziroma davčno službo, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor.

99. člen
(nadzor obračunov davka pri davčnem organu)

(1) Nadzor obračunov davka pri davčnem organu se opravlja v prostorih pristojnega davčnega organa.

(2) Nadzor obračunov davka pri davčnem organu obsega:

 1. preverjanje popolnosti, pravočasnosti, formalne, logične in računske pravilnosti obračunov davka ter zahtevkov za vračilo davka na podlagi obračunov davka,
 2. primerjanje podatkov v obračunih davka s podatki iz drugih virov, ki so znani davčnemu organu,
 3. primerjanje podatkov v obračunih davka z listinami in podatki v poslovnih knjigah in drugih evidencah zavezanca za davek, ki se vodijo v skladu s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju.

(3) Če iz ugotovitev nadzora iz 1. oziroma 2. točke drugega odstavka tega člena izhajajo nepravilnosti ali možne podlage za spremembe davka oziroma če je obračun davka nepopoln, se s pisnim vabilom ali po telefonu povabi zavezanca za davek, da predloži pojasnila oziroma dokazila v zvezi z zadevo oziroma se ga povabi v prostore davčnega organa.

(4) Nadzor po 3. točki drugega odstavka tega člena se opravi le na podlagi pisnega sklepa o začetku nadzora.

(5) Zavezanec za davek mora na zahtevo pri nadzoru po 3. točki drugega odstavka tega člena predložiti dokumentacijo ter dajati pojasnila v zvezi s predmetom nadzora.

(6) O nadzoru, ki se opravi na podlagi 3. točke drugega odstavka tega člena, se sestavi zapisnik. Zapisnik se vroči zavezancu za davek.

(7) Preden se zapisnik iz šestega odstavka tega člena sklene, se zavezanca za davek s pisnim vabilom povabi na razgovor in se ga na razgovoru seznani z ugotovitvami, zavezanec za davek pa lahko poda v zvezi z ugotovitvami pripombe. O pravici do pripomb se mora zavezanca za davek poučiti in to ugotoviti v zapisniku.

(8) Ne glede na določbe sedmega odstavka tega člena ima zavezanec za davek pravico podati pripombe na zapisnik še v desetih dneh po vročitvi zapisnika iz sedmega odstavka tega člena. O pravici do pripomb po tem odstavku se mora zavezanca za davek poučiti in to ugotoviti v zapisniku.

(9) Na podlagi ugotovitev nadzora iz 3. točke drugega odstavka tega člena, s katerimi se spreminja davek, ki ga je zavezanec za davek izračunal v obračunu davka, pristojni davčni organ odmeri davek z odločbo.

 1. Če pri nadzoru po drugem odstavku tega člena ni ugotovljenih nepravilnosti, se o tem naredi uradni zaznamek na obračunu davka, če gre za nadzor po 1. oziroma 2. točki drugega odstavka tega člena, oziroma s sklepom zaključi postopek, če gre za nadzor po 3. točki drugega odstavka tega člena.
 2. Glede nadaljevanja postopka na podlagi prejetih pripomb zavezanca za davek na zapisnik v zvezi z nadzorom po 3. točki drugega odstavka tega člena, se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo zapisnik o davčnem inšpekcijskem nadzoru.
 3. Nadzor iz 3. točke drugega odstavka tega člena se lahko opravi le za zavezance za davek, ki so male gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, oziroma so zavezanci, ki na podlagi predpisov, ki urejajo njihovo ustanavljanje ali delovanje, niso zavezani k reviziji letnih poročil.
100. člen
(obseg davčnega inšpekcijskega nadzora)

(1) Davčni inšpekcijski nadzor je lahko celostni ali delni inšpekcijski nadzor.

(2) Celostni davčni inšpekcijski nadzor obsega preverjanje vseh dejstev in dokazov, pomembnih za obdavčenje zavezanca za davek.

(3) Delni davčni inšpekcijski nadzor obsega posamezna področja poslovanja oziroma je omejen na enega ali več davkov oziroma eno ali več davčnih obdobij.

(4) Davčni inšpekcijski nadzor pri zavezancu za davek, ki samostojno opravlja dejavnost, se lahko nanaša tudi na dejstva, ki niso v zvezi z opravljanjem dejavnosti in so pomembna za obdavčenje zavezanca za davek.

(5) Davčni inšpekcijski nadzor pri pravnih osebah lahko vključuje tudi razmerja med lastniki pravnih oseb in pravnimi osebami oziroma člani pravnih oseb in pravnimi osebami.

101. člen
(časovno obdobje davčnega inšpekcijskega nadzora)

(1) Davčni inšpekcijski nadzor je dopusten do zastaranja pravice do odmere davka.

(2) Pri velikih gospodarskih družbah se davčni inšpekcijski nadzor vedno nadaljuje od zadnjega davčnega obdobja, za katerega je bil opravljen predhodni davčni inšpekcijski nadzor; enako velja za pravne osebe, ki se obdavčujejo v skupini.

(3) Pri pravnih osebah, ki niso velike gospodarske družbe, in pri fizičnih osebah, ki opravljajo neodvisno samostojno dejavnost, obsega davčni inšpekcijski nadzor največ tri predhodna davčna obdobja, če gre za davčno obdobje, ki je enako koledarskemu oziroma poslovnemu letu, oziroma največ 36 mesecev, če gre za davčno obdobje, ki ni enako koledarskemu oziroma poslovnemu letu. Davčni inšpekcijski nadzor se lahko razširi tudi na predhodna obdobja, če:

 1. se ocenjuje, da bo prišlo do znatnih sprememb v znesku davčne obveznosti;
 2. obstaja sum zmanjšanja davčne obveznosti zaradi utaje davkov.
102. člen
(načelo izbire za davčni inšpekcijski nadzor)

(1) Davčni organ izbere zavezance za davek za davčni inšpekcijski nadzor samostojno po objektivnih kriterijih.

(2) Davčni zavezanec nima pravice zahtevati določenega načina izbire.

(3) Izbor zavezancev za davek temelji na letnem načrtu, ki se pripravi glede na kriterije po velikosti in statusu zavezancev za davek in temelji na statističnih metodah in naključnem izboru.

(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena se v letni načrt lahko vključijo tudi inšpekcijski pregledi pri zavezancih za davek na predlog pristojnega državnega organa na podlagi ugotovitev iz njegovega delovnega področja ali če to narekujejo ugotovitve v postopku davčnega nadzora.

103. člen
(začetek davčnega inšpekcijskega nadzora)
(1) Inšpektor mora o začetku davčnegainšpekcijskega nadzora z navadno poštno pošiljko obvestiti zavezanca za daveknajmanj osem dni pred začetkom davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma najmanj15 dni pred začetkom davčnega inšpekcijskega nadzora, če gre za zavezanca zadavek, ki je velika gospodarska družba, v skladu z zakonom, ki urejagospodarske družbe.(2) Ne glede na prejšnji odstavek se zavezanec za davek ne obvesti o začetkudavčnega inšpekcijskega nadzora, če bi se zaradi tega ogrozil nameninšpekcijskega nadzora.(3) Inšpektor mora pred začetkom opravljanja dejanj davčnega inšpekcijskeganadzora zavezancu za davek na kraju samem vročiti sklep o inšpekcijskemnadzoru, ki mora vsebovati: 1. navedbo pristojnegadavčnega organa, številko in datum izdaje sklepa; 2. osebno ime in naslov oziroma firmo in sedežzavezanca za davek, pri katerem se opravlja davčni inšpekcijski nadzor; 3. pravno podlago za davčni inšpekcijski nadzor; 4. obdobje obdavčenja, na katero se davčni inšpekcijskinadzor nanaša; 5. vrste davkov, ki so predmet davčnega inšpekcijskeganadzora; 6. osebno ime pooblaščene osebe, ki bo opravila davčniinšpekcijski nadzor; 7. pouk o pravici sodelovanja zavezanca za davek pridavčnem inšpekcijskem nadzoru; 8. pouk o pravnih posledicah oviranja davčnegainšpekcijskega nadzora. (4) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni pritožbe. (5) Če se vročitev sklepa iz tretjega odstavka tega člena ne da opravitina kraju samem, pusti inšpektor v poštnem predalčniku, na vratih stanovanja,poslovnega prostora ali delavnice oziroma na drugem primernem mestu pisnosporočilo, v katerem navede, da se sklep nahaja na davčnem uradu. S tem veljavročitev za opravljeno.

104. člen
(predstavitev pooblaščene osebe ob začetku davčnega inšpekcijskega nadzora )

(1) Pred začetkom davčnega inšpekcijskega nadzora se mora pooblaščena oseba izkazati s službeno izkaznico in značko.

(2) Kraj, datum in uro začetka davčnega inšpekcijskega nadzora mora pooblaščena oseba vnesti v zapisnik o davčnem inšpekcijskem nadzoru.

105. člen
(kraj in čas davčnega inšpekcijskega nadzora)
(1) Davčni inšpekcijski nadzor se opravlja v poslovnih prostorih
zavezanca za davek, ki opravlja dejavnost, lahko pa tudi v poslovnih prostorih,
kjer se zanj vodijo oziroma hranijo poslovne knjige in druge evidence, če se te
ne vodijo oziroma hranijo pri njem, oziroma v prostorihpooblaščenca, ki ga je določil zavezanec za davek. Za ta namen mora dati
zavezanec za davek na razpolago primeren delovni prostor in potrebne
pripomočke.
(2) Če poslovni prostor ni primeren za opravljanje
davčnega inšpekcijskega nadzora, ali če obstajajo drugi razlogi, kot primeroma
narava dejavnosti zavezanca za davek, se inšpekcijski nadzor lahko na predlog
davčnega zavezanca ali po odločitvi davčnega organa, opravlja v prostorih
davčnega organa.
(3) Davčni inšpekcijski nadzor se ne opravlja v
stanovanjskih prostorih, ki jih zavezanec za davek ni določil kot svoj sedež
ali poslovni prostor.
(4) Če zavezanec za davek, njegov zastopnik ali
pooblaščenec ali zaposleni pri zavezancu za davek ovira pooblaščeno osebo pri
pregledu, lahko pooblaščena oseba zahteva, da se le-ta odstrani.
(5) Če pooblaščena oseba pri opravljanju nalog davčnega
inšpekcijskega nadzora naleti na fizični odpor ali če tak odpor pričakuje,
lahko zahteva pomoč policije.
(6) Policisti nudijo pomoč pooblaščenim osebam skladno
z določbami zakona, ki ureja policijo.
(7) Davčni inšpekcijski nadzor se opravlja v običajnem
delovnem času. Davčni inšpekcijski nadzor se lahko opravlja tudi izven
običajnega delovnega časa, če:
1. zavezanec za davek na to pristane ali
2. je to nujno potrebno zaradi namena davčnega
inšpekcijskega nadzora.
106. člen
(načela davčnega inšpekcijskega nadzora)

(1) Davčni inšpekcijski nadzor se opravlja tako v korist kot v breme zavezanca za davek.

(2) Davčni inšpekcijski nadzor se mora nanašati predvsem na tista dejstva in okoliščine, ki lahko vplivajo na povečanje ali zmanjšanje davčne obveznosti, ali, ki vplivajo na prenos davčne obveznosti med davčnimi obdobji.

107. člen
(8)
(obveznost sodelovanja zavezanca za davek v davčnem inšpekcijskem
nadzoru in pristojnosti pooblaščene osebe)
(1) Zavezanec za davek mora sodelovati pri ugotavljanju dejanskega
stanja, ki je pomembno za obdavčenje. Posebej je dolžan dajati podatke,
predložiti poslovne knjige in evidence, poslovno dokumentacijo in druge
dokumente na kraju opravljanja davčnega inšpekcijskega nadzora in dajati
pojasnila, ki so potrebna za njihovo razumevanje.
(2) Da bi pooblaščena oseba pri opravljanju davčnega inšpekcijskega nadzora
lahko ugotovila višino davčne obveznosti, ima pravico pregledati poslovne
prostore in druge prostore, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti ali
pridobivanje dohodkov, naprave, blago, stvari, predmete, poslovne knjige, pogodbe,
listine in druge dokumente, ki omogočajo vpogled v poslovanje davčnega
zavezanca. Za poslovne prostore se štejejo tudi stanovanjski prostori, ki jih
je zavezanec za davek določil kot svoj sedež oziroma kot poslovni prostor, kjer
se opravlja dejavnost.
(3) Pooblaščena oseba ima pravico stopiti na vsa zemljišča in v vse poslovne
prostore zavezanca za davek in si jih ogledati. Zavezancu za davek ali
njegovemu zastopniku je potrebno omogočiti, da je prisoten pri ogledu.
(4) Pooblaščena oseba ima pravico pregledati listine, ki dokazujejo pravni
status davčnega zavezanca ter druge listine in dokumente, s katerimi se
ugotavlja istovetnost oseb pri davčnem inšpekcijskem pregledu.
(5) Pooblaščena oseba lahko pri davčnem inšpekcijskem nadzoru ugotavlja tudi
podatke o številu, dohodkih in pogodbah zaposlenih ter jih primerja s
prijavljenimi podatki.
(6) Na začetku davčnega inšpekcijskega nadzora je potrebno zavezanca za davek
opozoriti, da lahko imenuje osebo za dajanje podatkov in pojasnil. Če
pooblaščena oseba oceni, da davčni zavezanec ali oseba iz prvega stavka tega
odstavka ne dajeta zadostnih podatkov in pojasnil, lahko zahteva podatke od
drugih zaposlenih ali od tretjih oseb; pred tem pozove zavezanca za davek, da
imenuje dodatne osebe za dajanje podatkov in obvestil.
(7) Zavezanec za davek in oseba za dajanje obvestil in podatkov iz šestega
odstavka tega člena ne moreta zahtevati, da je prošnja za podatke in pojasnila
dana pisno. Pooblaščena oseba sme največ za 30 dni zaseči listine,nosilce baz podatkov iz 69. člena tega zakona, predmete, vzorce in drugo blago,če je to potrebno za zavarovanje dokazov, za natančno ugotovitev nepravilnostiali če zavezanec za davek to uporablja za kršitve oziroma če je bilo topridobljeno s kršitvami davčnih predpisov. Izjemoma lahko pooblaščena oseba priobsežnem in dolgotrajnem davčnem inšpekcijskem nadzoru podaljša rok za zaseglistin, nosilcev baz podatkov in blaga iz prejšnjega stavka, vendar največ doskupno 90 dni. V primerih iz tega odstavka sme pooblaščena oseba zavezancu zadavek tudi največ za tri dni prepovedati opravljanje dejavnosti
(9) Ne glede na določbe osmega odstavka tega člena lahko pooblaščena oseba za
potrebe davčnega nadzora odvzame vzorce blaga, ki se pri pregledu ali analizi
uničijo ali poškodujejo, v količini, kot je nujno potrebna za pregled oziroma
analizo. V tem primeru stroški uničenih oziroma poškodovanih vzorcev bremenijo
zavezanca za davek. Pogoje in način odvzema vzorcev v skladu s tem členom
določi minister, pristojen za finance.
(10) Zavezanec za davek lahko zahteva, da se mu vrnejo zaseženi predmeti iz osmega odstavka tega člena pred rokom, če
izkaže, da jih nujno potrebuje pri poslovanju.
(11) Davčni organ o vrnitvi predmetov iz desetega odstavka tega člena takoj
odloči s sklepom.
108. člen
(pravica zavezanca za davek do informacij)
(1) Pooblaščena oseba, ki izvršuje davčni inšpekcijski nadzor, mora
zavezanca za davek pred pričetkom davčnega inšpekcijskega nadzora poučiti o
pravici zavezanca za davek, da je prisoten pri davčnem inšpekcijskem nadzoru in
da je tekoče obveščen o pomembnih dejstvih in dokazih v inšpekcijskem nadzoru,
ter med postopkom, razen če to onemogoča potek ali namen davčnega
inšpekcijskega nadzora, obveščati davčnega zavezanca o pomembnih dejstvih in
dokazih in vse to navesti v zapisnik.
(2) Pred sestavo zapisnika mora pooblaščena oseba, ki opravlja davčni
inšpekcijski nadzor, o rezultatu davčnega inšpekcijskega nadzora opraviti
sklepni pogovor z zavezancem za davek, v katerem mora zavezanca za davek
opozoriti na sporna dejstva, ki vplivajo na obdavčenje, na pravne posledice
ugotovitev davčnega inšpekcijskega nadzora in na davčne učinke teh ugotovitev. .
(3) Sklepni pogovor ni potreben, če:
1. rezultat davčnega inšpekcijskega nadzora ne zahteva
spremembe obdavčenja, ali
2. se mu zavezanec za davek odpove ali se mu izogiba.
109. člen
(uporaba podatkov iz zapisnikov o davčnem inšpekcijskem nadzoru)
. Če se pri davčneminšpekcijskem nadzoru ugotovijo dejstva in dokazi, ki so pomembni za obdavčenjedrugih oseb na podlagi obnove postopka oziroma v drugih postopkih, se tadejstva posredujejo pristojnemu davčnemu organu. Šteje se, da je pristojnidavčni organ izvedel za nova dejstva na dan sestave zapisnika.
110. člen
(zapisnik)
(1) Zapisnik o davčnem inšpekcijskem nadzoru se sestavi in vroči zavezancu
za davek najpozneje v desetih dneh po končanem pregledu. Zavezanec za davek
lahko podananj pripombe v 20 dneh po vročitvi zapisnika. Rok za pripombe se na
utemeljeno pisno zahtevo zavezanca za davek lahko s sklepom podaljša praviloma
največ za dodatnih deset dni.
(2) Pisno zahtevo za podaljšanje roka za pripombe iz prvega odstavka tega člena
mora zavezanec za davek vložiti pred iztekom roka.
(3) Če zavezanec za davek v pripombah navaja nova ali dodatna dejstva, ki so
pomembna za zakonito in pravilno odločbo, davčni organ sestavi dodatni zapisnik
v 30 dneh po prejemu pripomb. Glede vročanja in vlaganja pripomb na dodatni
zapisnik se uporablja prvi do tretji odstavek tega člena.

VII. poglavje
Posebne določbe o odmeri davka
VII. poglavje
Posebne določbe o odmeri davka
111. člen
(odmera davka )
(1) Davčni organ mora pred izdajo odmerne odločbe po vestni in
skrbni presoji vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj ter na podlagi
uspeha celotnega postopka ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, ki imajo pomen
za odmerno odločbo ter omogočiti strankam, da zavarujejo in uveljavijo svoje
pravice in interese.
(2) Davčni organ lahko izda odmerno odločbo brez
posebnega ugotovitvenega postopka, če spozna, da so podatki iz davčne napovedi
popolni in pravilni ali če sam ima ali lahko zbere uradne podatke, ki so
potrebni za odločbo tako, da ni potrebno zaslišanja stranke zaradi zavarovanja
njenih pravic in interesov.
VIII. poglavje
Odločba
112. člen
(odmera davka na podlagi ugotovitev carinskega ali trošarinskega nadzora blaga )

(1) Če pristojni organ pri opravljanju carinskega ali trošarinskega nadzora blaga, ki ga izvaja v skladu z zakonom, ki ureja carinsko službo, ugotovi, da dejansko stanje blaga, v zvezi s katerim je nastala ali bi lahko nastala davčna obveznost v skladu z zakonom o obdavčenju, ni skladno s stanjem, ki ga davčni zavezanec prikazuje v svoji dokumentaciji, in je zato nastala oziroma se je spremenila davčna obveznost, sestavi o ugotovljenih neskladjih zapisnik.

(2) Za zapisnik iz prvega odstavka tega člena se smiselno upoštevajo določbe sedmega in osmega odstavka 99. člena tega zakona.

(3) Na podlagi ugotovitev iz prvega odstavka tega člena, pristojni davčni organ odmeri davek z odločbo.

113. člen
(odmera davka v posebnih primerih)

(1) Če davčni organ ugotovi, da podatki, ki jih je bil davčni zavezanec dolžan predložiti na ustrezen način na podlagi zakona o obdavčenju in tega zakona, ne ustrezajo dejanskemu stanju ali jih davčni zavezanec ni predložil na ustrezen način, pa bi jih moral, ugotovi predmet obdavčitve s cenitvijo in na tej podlagi odmeri davek, pod pogoji in na način, določen s tem členom. Cenitev je ugotovitveni postopek, v katerem se ugotavljajo dejstva, ki omogočajo davčnemu organu, da določi verjetno davčno osnovo.

(2) Če je davčnemu organu poznan del prihodkov ali del odhodkov, se verjetna davčna osnova lahko določi na podlagi uradnih podatkov in podatkov, ki jih davčni organ zbere v ugotovitvenem postopku v zvezi z zavezancem, njegovimi družinskimi člani in povezanimi osebami, kot so podatki o številu zaposlenih, izplačanih plačah in drugih dohodkih iz zaposlitve, prihodkih in odhodkih, opravljenih dobavah, nabavah in storitvah, vrednosti premoženja in drugih zunanjih znakih posedovanja premoženja, proizvodnih kapacitetah oziroma opremljenosti ter lokaciji poslovnih in stanovanjskih prostorov, številu najemnikov ter obdobju oddajanja v najem.

(3) Če davčni organ nima na razpolago podatkov iz drugega odstavka tega člena, oceni davčno osnovo z uporabo podatkov iz drugega odstavka tega člena pri davčnih zavezancih, ki so v istem davčnem obdobju in v podobnih okoliščinah opravljali enako ali podobno dejavnost oziroma opravljali enake ali podobne dobave in storitve oziroma dosegali primerljive vrste dohodkov. V tem primeru davčni organ odmeri davek za davčno obdobje kot je določeno z zakonom o obdavčenju od ocenjene davčne osnove.

(4) Če davčni organ ugotovi, da davčni zavezanec-fizična oseba razpolaga s sredstvi za privatno potrošnjo, vključno s premoženjem, ki znatno presegajo dohodke, ki jih je davčni zavezanec napovedal, ali če je davčni organ na drugačen način seznanjen s podatki o sredstvih, s katerimi razpolaga davčni zavezanec-fizična oseba, oziroma s trošenjem davčnega zavezanca-fizične osebe ali s podatki o pridobljenem premoženju davčnega zavezanca-fizične osebe, se davek odmeri od ugotovljene razlike med vrednostjo premoženja (zmanjšano za obveznosti iz naslova pridobivanja premoženja), sredstev oziroma porabo sredstev in dohodki, ki so bili obdavčeni, oziroma dohodki, od katerih se davki ne plačajo. Postopek za odmero davka po tem odstavku se lahko uvede za eno ali več koledarskih let v obdobju zadnjih pet let pred letom, v katerem je bil ta postopek uveden. Od tako ugotovljene osnove se plača davek po poprečni stopnji dohodnine od enoletnih dohodkov zadnjega davčnega obdobja.

(5) Verjetna davčna osnova oziroma z oceno določena davčna osnova po tem členu se zniža, če zavezanec za davek dokaže, da je nižja.

114. člen
(prijava premoženja)

(1) V primerih iz 113. člena tega zakona sme davčni organ pozvati davčnega zavezanca-fizično osebo, da predloži davčnemu organu podatke o svojem premoženju ali delih premoženja (v nadaljnjem besedilu: prijava premoženja).

(2) V prijavi premoženja mora davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena navesti premoženje, ki ga ima v lasti, in sicer:

 1. nepremičnine;
 2. pravice na nepremičninah in druge premoženjske pravice,
 3. premičnine, ki posamično presegajo vrednost 2,300.000 tolarjev;
 4. vrednostne papirje in lastniške deleže v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, katerih vrednost presega skupaj 2,300.000 tolarjev;
 5. gotovino in denarna sredstva na računih v bankah in hranilnicah;
 6. terjatve in obveznosti iz naslova obligacijskih razmerij, če presegajo 592.000 tolarjev.

(3) Rezident Slovenije prijavi premoženje iz drugega odstavka tega člena, ki se nahaja v Sloveniji in izven Slovenije, nerezident Slovenije pa premoženje, ki se nahaja v Sloveniji.

(4) V prijavi premoženja se navede količina oziroma število enot premoženja ter vrednost posamezne enote premoženja ob pridobitvi, čas in pravni temelj pridobitve posamezne enote premoženja. Davčni zavezanec mora premoženje na poziv davčnega organa dokazati.

(5) V prijavi premoženja se lahko navede tudi drugo premoženje, ki ni navedeno v drugem odstavku tega člena.

(6) Davčni organ lahko zahteva predložitev prijave premoženja ali delov premoženja največ enkrat letno.

(7) Če davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena živi v zakonski zvezi oziroma v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, prijavi premoženje tudi zakonec oziroma oseba, ki živi z davčnim zavezancem v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo.

(8) Premoženje otroka do 18. leta starosti se prijavi v prijavi premoženja staršev oziroma skrbnikov.

(9) Če prijava premoženja ne zajema predpisanih podatkov, se kot prijavljena vrednost premoženja šteje le vrednost gospodinjske opreme, vrednost običajnih uporabnih predmetov in osebnih predmetov, ki so v lasti fizične osebe, vendar največ do zneska 3,000.000 tolarjev.

 1. Za premoženje, ki ga fizična oseba ne prijavi v prijavi premoženja, se šteje, da je pridobljeno v obdobju od zadnje prijave premoženja, če fizična oseba ne dokaže drugače.
 2. Prijavo premoženja iz prvega odstavka tega člena sme davčni organ uporabiti le za oceno davčne osnove za davke od dohodkov fizičnih oseb.
VIII. poglavje
Odločba
115. člen
(izrek odmerne odločbe)
(1) Izrek odmerne odločbe mora vsebovati:
1. davčnega zavezanca oziroma plačnika davka, če sta različni osebi;
2. vrsto davka;
3. davčno osnovo;
4. davčno stopnjo;
5. znesek odmerjenega davka in obresti, izračunanih do
dneva izdaje odločbe;
6. znesek morebitnih(e) plačanih(e) akontacij(e) davka;
7.. rok plačila
davka in obresti,
8.. račun, na
katerega se plača,
9.. navedbo, da
pritožba ne zadrži izvršitve odločbe,
10.. navedbo, da bo davek v
primeru, če ne bo plačan v določenem roku, prisilno izterjan.
(2) V izreku odmerne odločbe se odloči tudi o stroških postopka.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v izreku odmerne odločbe ne navede
davčne osnove in davčne stopnje, če glede na vrsto davka v skladu z zakonom o
obdavčenju tega ni mogoče navesti.
(4) Če davčni organ v odmerni odločbi ugotovi, da je treba vrniti določen
znesek davka, mora izrek odločbe, poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena,
vsebovati tudi znesek davka, ki se vrne, in rok ter način vračila davka.
(5) Izrek odločbe v enostavnih zadevah, v kateri davčnih organ pri odločanju v
celoti upošteva davčno napoved, uradne podatke ali ugodi strankini zahtevi,
lahko vsebuje le davčno osnovo, stopnjo davka in znesek odmerjenega oziroma
vrnjenega davka, če ta zakon ne določa drugače.
116. člen
(obrazložitev odločbe v enostavnih zadevah)

V enostavnih zadevah, v katerih davčni organ pri odločanju v celoti

upošteva podatke iz davčne napovedi, obračuna davka, carinske deklaracije,

drugega dokumenta ali uradne podatke ali ugodi strankini zahtevi, lahko vsebuje

obrazložitev odločbe samo kratko obrazložitev strankine vloge in sklicevanje na

predpise, na podlagi katerih je bilo o stvari odločeno, če ni s tem zakonom ali

zakonom o obdavčenju drugače določeno.

117. člen
(odločba v enostavnih zadevah)
V enostavnih zadevah iz prejšnjega člena lahkovloga oziroma dokument predstavlja odločbo, kar davčni organ ugotovi ali odmeriz odtisom štampiljke na tej vlogi oziroma dokumentu in navede predpise, napodlagi katerih je bilo v zadevi odločeno. Poleg štampiljke mora biti podpispooblaščene osebe.
IX. poglavje
Pravna sredstva
1. podpoglavje
Pritožba
118. člen
(začasna in glavna odločba)

(1) Če je glede na okoliščine primera neogibno potrebno, ali če je s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju tako določeno, lahko davčni organ izda začasno odločbo na podlagi podatkov, znanih do dneva izdaje odločbe. V taki odločbi mora biti izrecno navedeno, da je začasna.

(2) Začasno odločbo lahko davčni organ razveljavi in nadomesti z glavno odločbo najkasneje v roku enega leta od dneva izdaje začasne odločbe, razen, če je v tem zakonu ali zakonu o obdavčenju drugače določeno. Če začasne odločbe ne razveljavi in nadomesti z glavno odločbo v tem roku, se šteje, da je začasna odločba glavna.

(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena davčni organ začasno odločbo razveljavi in nadomesti z glavno odločbo, če je s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju tako določeno, in sicer v roku, predpisanem s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju.

119. člen
(odločba izdana na podlagi zapisnika)

(1) Davčni organ izda odmerno odločbo na podlagi davčnega inšpekcijskega nadzora najpozneje v 30 dneh od dneva prejema pripomb na zapisnik iz 110. člena tega zakona oziroma od dneva, ko je iztekel rok za pripombe. O pripombah se mora davčni organ izjaviti tudi v odločbi.

(2) V primerih iz 99. člena tega zakona mora davčni organ izdati odločbo v 30 dneh od dneva prejema pripomb na zapisnik oziroma od dneva, ko je iztekel rok za pripombe. O pripombah se mora davčni organ izjaviti tudi v odločbi.

IX. poglavje
Pravna sredstva
1. podpoglavje
Pritožba
120. člen
(rok za vložitev pritožbe)

Pritožba se lahko vloži v roku 15 dni od vročitve odločbe, če ni s tem zakonom drugače določeno.

121. člen
(suspenzivni učinek pritožbe)
(1) Pritožba ne zadrži izvršitve odmerne odločbe, če ni s tem
zakonom drugače določeno.
(2) Davčni organ po uradni dolžnosti do odločitve o pritožbi odloži davčno
izvršbo, če oceni, da bi bilo pritožbi mogoče ugoditi. Za čas, ko je zavezancu
za davek odložena izvršba, se zaračunajo obresti po slovenski medbančni
obrestni meri za ročnost glede na čas, za katerega je bil odobren odlog davčne
izvršbe, ki velja na dan izdaje odločbe, če se pritožbine ugodi.
2. podpoglavje
Izredna pravna sredstva
2. podpoglavje
Izredna pravna sredstva
122. člen
(odprava in razveljavitev oziroma sprememba odločbe po nadzorstveni
pravici)
(1) Davčni organ po nadzorstveni pravici odpravi odmerno odločbo v
petih letih od dneva, ko je bila odločba vročena zavezancu za davek:
1. če jo je izdal stvarno nepristojen organ;
2. če je bila v isti stvari že prej izdana pravnomočna
odločba, s katero je bila ta stvar drugače rešena;
.
(2) Odmerno odločbo lahko davčni organ po nadzorstveni pravici odpravi,
razveljavi ali spremeni v petih letih od dneva, ko je bila odločba vročena
zavezancu za davek, če je z njo prekršen materialni zakon.
123. člen
(posebni rok za obnovo postopka)
(1) Če davčni organ izve za nova dejstva ali najde ali pridobi
možnost uporabiti nove dokaze, ki bi mogli sami zase ali v zvezi z že
izvedenimi in uporabljenimi dokazi pripeljati do drugačne odločbe, če bi bila
ta dejstva oziroma dokazi navedeni ali uporabljeni v prejšnjem postopku, lahko
začne obnovo postopka iz tega razloga po uradni dolžnosti v šestih mesecih, od
dneva, ko je mogel navesti nova dejstva oziroma uporabiti nove dokaze. Po
preteku petih let od vročitve odločbe stranki, se obnova po uradni dolžnosti ne
more začeti.
(2) V rokih iz prejšnjega odstavka lahko predlagaobnovo postopka tudi zavezanec za davek
124. člen
(2)
(1) Če se po pravnomočnosti odmerne odločbe ugotovi, da je bil
zaradi očitne napake previsoko odmerjen davek oziroma odmerjen davek, davčni
organ tako odločbo razveljavi ali spremeni po uradni dolžnosti ali na zahtevo
stranke oziroma na zahtevo njenih pravnih naslednikov. Če davčni organ ugotovi,
da odločbe ni treba spremeniti, o tem obvesti stranko oziroma njene pravne
naslednike..
Razveljavitev oziroma sprememba odločbe po prvemodstavku tega člena učinkuje samo na davčno obdobje, na katero se prvotnaodločba nanaša. Če spremenjena davčna obveznost vpliva tudi na davčno obveznostv davčnih obdobjih, ki sledijo davčnemu obdobju, na katero se razveljavitev alisprememba odločbe nanaša, davčni organ v novi odločbi odloči tudi o spremembidavčne obveznosti v teh davčnih obdobjih. Če je razveljavitev oziroma spremembaodločbe posledica očitnih napak stranke, stranki ne pripadajo. obresti
(3) Odločbo po prvem odstavku tega člena izda organ prve stopnje, ki je izdal
prejšnjo odločbo, organ druge stopnje pa le, če je s svojo odločbo odločil o
stvari.
(4) Pritožba zoper novo odločbo, izdano na podlagi tega člena je dovoljena le,
če jo je izdal organ prve stopnje. Če je odločbo izdal organ druge stopnje
oziroma če je odločba organa prve stopnje dokončna, je zoper njo mogoč upravni
spor.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 298 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezani predpisi
  1. Uradni list RS, št. 120/2006 z dne 23.11.2006

   Odločba, o ugotovitvi, da sta bila 196. a člen Zakona o davčnem postopku in 372. člen Zakona o davčnem postopku v neskladju z Ustavo

  2. Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30.06.2005

   Sklep o objavi datuma začetka uporabe določb 240. člena

  3. Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 08.10.2004

   Odločba o ugotovitvi neustavnosti Zakona o davčnem postopku z načinom izvršitve odločbe

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!