Najnovejša različica člena

Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja

4. člen (zgradba KLASIUS-a)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen
(zgradba KLASIUS-a)

KLASIUS sestavljajo podsistemi z nizom neodvisnih in odvisnih klasifikacijskih spremenljivk oziroma meril za razvrščanje aktivnosti in izidov.

Prvi podsistem razvršča aktivnosti in izide glede na segment, raven in nekatere druge značilnosti, specifične za posamezen segment in raven. Tvorijo ga: klasifikacijska spremenljivka segment, klasifikacijska spremenljivka raven ter dodatna merila, relevantna za razčlembo skupin znotraj posameznih segmentov in ravni, skupaj združena v odvisni klasifikacijski spremenljivki – vrsta. Vrednosti teh izbranih klasifikacijskih spremenljivk predstavljajo skupine oziroma kategorije Klasifikacije vrst izobraževalnih aktivnosti/izidov (z oznako KLASIUS–SRV).

KLASIUS-SRV ima naslednjo strukturo:

  1. kodno mesto: segment,
  1. do 3. kodno mesto: raven/podraven,
  1. do 5. kodno mesto: vrsta.

Klasifikacija vrst izobraževalnih aktivnosti/izidov je v prilogi 1, ki je sestavni del uredbe.

Drugi podsistem razvršča izobraževalne aktivnosti in izide glede na njihovo predmetno-specifično značilnost oziroma vsebino. Tvori ga neodvisna klasifikacijska spremenljivka področje. Vrednosti te izbrane spremenljivke predstavljajo skupine oziroma kategorije Klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izidov (z oznako KLASIUS–P).

KLASIUS-P ima naslednjo strukturo:

  1. kodno mesto: široka področja,
  1. do 2. kodno mesto: ožja področja,
  1. do 3. kodno mesto: podrobna področja,
  1. do 4. kodno mesto: nacionalno specifična področja.

Klasifikacija področij izobraževalnih aktivnosti/izidov je v prilogi 2, ki je sestavni del uredbe.

Posamični deli in kombinacije delov KLASIUS–SRV in KLASIUS–P se skladno z Metodološkimi pojasnili klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, metodologijami posameznega statističnega raziskovanja in predpisi, ki urejajo vodenje posameznih uradnih oziroma administrativnih evidenc, lahko uporabljajo kot samostojne klasifikacije.

Povezane vsebine