Najnovejša različica člena

Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja

6. člen (usklajevanje in nadzorovanje KLASIUS-a)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

6. člen
(usklajevanje in nadzorovanje KLASIUS-a)

Skrbnik KLASIUS-a je Skrbniški odbor Klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedillu: Skrbniški odbor).

Skrbniški odbor je posvetovalno, strokovno-metodološko telo. Sestavljajo ga po dva predstavnika ministrstev, pristojnih za visoko šolstvo, šolstvo in nacionalne poklicne kvalifikacije, dva predstavnika organa, pristojnega za državno statistiko, po en predstavnik Urada Republike Slovenije za zaposlovanje ter Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

Člane Skrbniškega odbora imenuje predstojnik organa, pristojnega za državno statistiko, na pisni predlog organa in institucije, katerega ti predstavljajo.

Skrbniški odbor ima predsednika, ki se izvoli izmed članov odbora.

Skrbniški odbor sprejme poslovnik, s katerim podrobneje uredi način dela.

Skrbniški odbor opravlja predvsem naslednje naloge:

  • spremlja ustreznost klasifikacij oziroma klasifikacijskih spremenljivk v KLASIUS-u glede na splošne državne in mednarodne potrebe ter skladno z ugotovitvami predstojniku organa, pristojnemu za državno statistiko, predlaga pripravo sprememb in dopolnitev KLASIUS-a,
  • spremlja ustreznost metodoloških osnov in pojasnil, pripravlja spremembe in dopolnitve Metodoloških pojasnil in jih predlaga v sprejem skladno s 5. členom te uredbe,
  • spremlja uporabo KLASIUS-a in se odziva na naključno ali namerno napačno uporabo KLASIUS-a,
  • podaja pojasnila v zvezi z uporabo KLASIUS-a,
  • poroča predstojniku organa, pristojnega za državno statistiko, in ministrom, pristojnim za visoko šolstvo, šolstvo in nacionalne poklicne kvalifikacije.

Administrativno-tehnično pomoč za delovanje Skrbniškega odbora zagotavlja organ, pristojen za državno statistiko.

Povezane vsebine