Najnovejša različica člena

Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja

8. člen (prvi Skrbniški odbor)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

8. člen
(prvi Skrbniški odbor)

Skrbniški odbor iz 6. člena te uredbe mora biti imenovan najpozneje v dveh mesecih po uveljavitvi te uredbe. Prvo sejo Skrbniškega odbora skliče predstojnik organa, pristojnega za državno statistiko.

Povezane vsebine