Najnovejša različica člena

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

183. člen (vsebina statuta)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

183. člen
(vsebina statuta)

(1) Statut, ki mora biti sestavljen v obliki notarskega zapisa, mora določati:

 • ime, priimek in prebivališče ali firmo in sedež vsakega ustanovitelja;
 • firmo in sedež družbe;
 • dejavnosti družbe;
 • znesek osnovnega kapitala;
 • če ima družba delnice z nominalnim zneskom: nominalni znesek delnic in število delnic vsakega nominalnega zneska, če je več razredov delnic, tudi razred delnic ter nominalne zneske in število delnic, ki se izdajo v posameznem razredu;
 • če ima družba kosovne delnice: število delnic, če je več razredov delnic, tudi razred delnic in število delnic, ki se izdajo v posameznem razredu;
 • ali se delnice glasijo na prinosnika ali na ime;
 • znesek vplačanega kapitala na dan vpisa družbe v register in vsakokratni vplačani kapital;
 • sistem upravljanja (enotirni ali dvotirni);
 • število članov organov vodenja ali nadzora, ali akt, v katerem se to določi;
 • mandatna doba članov organov vodenja ali nadzora;
 • obliko in način objav, pomembnih za družbo ali delničarje;
 • čas trajanja družbe, če je ustanovljena za določen čas, in
 • način prenehanja družbe.

(2) Statut lahko posamezna vprašanja, ki jih ureja zakon, uredi drugače samo, če zakon tako izrecno določa. S statutom se lahko dodatna vprašanja uredijo le, če zakon teh vprašanj ne ureja celovito.

(3) Druga vprašanja, ki so pomembna za družbo in niso urejena s statutom, se lahko v skladu s tem zakonom uredijo v drugih aktih družbe.

Povezane vsebine