Najnovejša različica člena

Zakon o revidiranju - ZRev-2

4. člen (način revidiranja)

RAČUNOVODSTVO, KNJIGOVODSTVO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen
(način revidiranja)

(1) Revidiranje poteka na način, določen s tem zakonom, Mednarodnimi revizijskimi standardi in drugimi pravili revidiranja, ki jih sprejema Agencija ter drugimi zakoni, ki urejajo revidiranje pravnih oseb ali druge oblike revizije, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi.

(2) Hierarhijo pravil revidiranja, ki niso predpisi, določi Agencija.

(3) Revidiranje se opravlja v primerih, določenih z zakonom, ali na podlagi naročila.

Povezane vsebine