Najnovejša različica člena

Zakon o revidiranju - ZRev-2

5. člen (opravljanje storitev revidiranja)

RAČUNOVODSTVO, KNJIGOVODSTVO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen
(opravljanje storitev revidiranja)

(1) Storitve revidiranja lahko opravlja samo revizijska družba.

(2) Storitve revidiranja lahko v imenu revizijske družbe opravljajo samo osebe, ki imajo dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in so s to revizijsko družbo v delovnem razmerju za poln delovni čas. Te osebe smejo izvajanje posameznih postopkov revidiranja poveriti tudi drugim osebam, ki so v delovnem razmerju v isti revizijski družbi ali pa v katerikoli članici mreže pod pogojem, da je njihovo delo skrbno načrtovano in nadzirano s strani osebe ali oseb, ki nerazdelno odgovarjajo za celotno revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih.

(3) Revizijske družbe smejo izvajanje posameznih postopkov revidiranja poveriti veščakom in osebam, ki niso v delovnem razmerju z revizijsko družbo, skladno s pravili revidiranja in pod pogojem, da je njihovo delovanje skrbno načrtovano in nadzirano s strani osebe ali oseb, ki nerazdelno odgovarjajo za celotno revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih. Zanje veljajo enaka pravila glede neodvisnosti in varovanja podatkov, kot veljajo za zaposlene v revizijski družbi.

(4) Storitve revidiranja lahko opravlja tudi revizijsko podjetje, ki ima dovoljenje pristojnega organa države članice v drugi državi članici in je registrirano pri Agenciji, če ključni revizijski partner, ki izvaja revizijo v imenu revizijskega podjetja, izpolnjuje pogoje iz 48. člena tega zakona.

(5) Določbe drugega odstavka tega člena o polnem delovnem času ne vplivajo, ne zmanjšujejo ali ne omejujejo pravic delavcev do opravljanja dela s krajšim delovnim časom, ki so določene v področnih zakonih, in sodelovanja veščakov pri revidiranju.

Povezane vsebine