POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

69. člen (splošne izjeme od uporabe 2. poglavja tega zakona)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

69. člen
(splošne izjeme od uporabe 2. poglavja tega zakona)

(1) Določbe 2. poglavja tega zakona se ne uporabljajo za naslednje vrednostne papirje:

 1. enote kolektivnih naložbenih podjemov razen podjema zaprtega tipa,
 2. dolžniške vrednostne papirje, katerih izdajatelj je:
 • država članica,
 • organ regionalne ali lokalne oblasti države članice,
 • javna mednarodna organizacija, katere član je ena ali več držav članic,
 • Evropska centralna banka ali centralna banka države članice,
 1. delnice oziroma druge vrednostne papirje, ki pomenijo deleže v kapitalu centralne banke države članice,
 2. vrednostne papirje, glede katerih za izpolnitev obveznosti, vsebovanih v njih, nepogojno in nepreklicno jamči država članica ali organ regionalne ali lokalne oblasti države članice,
 3. dolžniške vrednostne papirje, ki jih stalno ali ponavljajoče se izdaja banka, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
 • nimajo značilnosti podrejenih ali zamenljivih vrednostnih papirjev,
 • imetniku ne dajejo pravice do vpisa ali pridobitve drugih vrst vrednostnih papirjev in niso povezani z izvedenimi finančnimi instrumenti,
 • izkazujejo sprejem depozita iz prvega odstavka 94. člena ZBan-2 in
 • terjatev imetnika, vsebovana v vrednostnem papirju, je predmet jamstva za vloge na podlagi ZSJV oziroma predpisa države članice, sprejetega za prenos Direktive 94/19/EGS,
 1. dolžniške vrednostne papirje, ki jih stalno ali ponavljajoče se izdaja kreditna institucija, če je vsota vseh kupnin, ki jih izdajatelj prejme pri prodaji (v nadaljnjem besedilu: skupna prodajna cena) zanje v EU v obdobju 12 mesecev manjša od 75.000.000 eurov in če so izpolnjeni naslednji pogoji:
 • nimajo značilnosti podrejenih ali zamenljivih vrednostnih papirjev in
 • imetniku ne dajejo pravice do vpisa ali pridobitve drugih vrst vrednostnih papirjev in niso povezani z izvedenimi finančnimi instrumenti.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je izdajatelj, ponudnik ali vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, v zvezi z vrednostnimi papirji iz 2., 4. ali 6. točke prejšnjega odstavka upravičen izdelati prospekt v skladu z oddelkom 2.3 tega zakona, če se ti vrednostni papirji ponujajo javnosti ali če se zahteva njihova uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu.

Povezane vsebine