Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

23. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

23. člen

V drugem odstavku 9. člena se za b) točko doda nova c) točka, ki se glasi:

»c) izdajanje smernic in mnenj k občinskim prostorskim aktom, ki posegajo v območja avtocest in zemljišč, na katerih ima DARS stavbno ali lastninsko pravico v skladu s tem zakonom. V teh primerih je DARS ne glede na določbe zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje, nosilec urejanja prostora.«.

Povezane vsebine