Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

24. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

24. člen

Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:

»9.a člen

(posebne določbe za izvajanje koncesije)

(1) DARS vsako leto pripravi načrt izvajanja koncesije za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje avtocest ter ga predloži v soglasje ministrstvu, pristojnemu za promet.

(2) Minister, pristojen za promet, lahko zaradi zagotavljanja varnosti in pretočnosti prometa po avtocestah naloži DARS izvedbo ali način izvedbe določene naloge, ki izhaja iz koncesijskega razmerja, ter določi rok za izvedbo.«.

Povezane vsebine