Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

25. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

25. člen
  1. člen se spremeni tako, da se glasi:

»10. člen

(financiranje obveznosti za naloge iz 4. člena tega zakona)

Viri sredstev za izvajanje nalog iz 4. člena tega zakona se zagotavljajo v državnem proračunu iz namenske postavke, na kateri se zbirajo sredstva iz naslova nadomestila za ustanovitev stavbne pravice, ki se plačuje v skladu s tem zakonom.«.

Povezane vsebine