Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

47. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

47. člen

V 3.a členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Prevzemanje obveznosti v breme virov, zagotovljenih po tem zakonu, je mogoče do višine sprejetih pravic porabe na projektih, vključenih v Načrt razvojnih programov državnega proračuna.«.

Povezane vsebine