Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga v tekstilni, oblačilni in usnjarski dejavnosti

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

  1. Kazalo
I. SPLOŠNE DOLOČBE

(1) S tem pravilnikom je določena maksimalna višina primanjkljaja, ki je neločljivo povezan s skladiščenjem in prevozom blaga in se v proizvodnji dejavnosti šteje za normalnega ter zato predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskega subjekta.

(2) Primanjkljaj blaga se šteje za jemanje blaga za neposlovne namene, razen primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga in ga določa ta pravilnik.

Določbe tega pravilnika veljajo za vse tiste gospodarske subjekte, ki opravljajo proizvodno dejavnost ali opravljajo dejavnost na pridobiten način in je to dejavnost mogoče opredeliti z naslednjimi šiframi dejavnosti, kakor jih opredeljuje Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07):

– 13.100   – Priprava in predenje tekstilnih vlaken
– 13.200   – Tkanje tekstilij
– 13.300   – Dodelava tekstilij
– 13.910   – Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
– 13.920   – Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov,
       razen oblačil
– 13.930   – Proizvodnja preprog
– 13.940   – Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež
– 13.950   – Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
       njih, razen oblačil
– 13.960   – Proizvodnja tehničnega in industrijskega
       tekstila
– 13.990   – Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij
– 14.110   – Proizvodnja usnjenih oblačil
– 14.120   – Proizvodnja delovnih oblačil
– 14.130   – Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
– 14.140   – Proizvodnja spodnjega perila
– 14.190   – Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter
       dodatkov
– 14.200   – Proizvodnja krznenih izdelkov
– 14.310   – Proizvodnja nogavic
– 14.390   – Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih
       oblačil
– 15.110   – Strojenje in dodelava usnja in krzna
– 15.120   – Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih
       in jermenarskih izdelkov
– 15.200   – Proizvodnja obutve.

(1) Primanjkljaj in uničenje blaga se ugotavljata:

 • neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga pri prevozu ali skladiščenju,
 • z izrednim popisom blaga v skladišču,
 • z rednim letnim popisom blaga v skladišču.

(2) O ugotovljenem primanjkljaju oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.

(1) Odpis blaga zaradi primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razsipa, razbitja ter drugih okvar, do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.

(2) Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.

(3) Gospodarski subjekti evidentirajo ugotovljene primanjkljaje in uničenja ter s tem povezane odpise v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).

II. STOPNJE NORMALNEGA ODPISA BLAGA

Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom, se pri skladiščenju in transportu šteje za primanjkljaj in uničenje iz prvega odstavka četrtega člena največ primanjkljaj izračunan z uporabo naslednjih stopenj za posamezne skupine blaga in vrednosti njegovega enosmernega prometa v obračunskem obdobju:

+------+----------------------------------------+--------------+
|   |Vrste – skupine izdelkov        |  Stopnja  |
+------+----------------------------------------+--------------+
|A   |Vlakna                 |   1,0%   |
+------+----------------------------------------+--------------+
|B   |Preje                  |   1,0%   |
+------+----------------------------------------+--------------+
|C   |Tekstilije               |   1,0%   |
+------+----------------------------------------+--------------+
|D   |Tekstilni izdelki razen oblačil     |   1,0%   |
+------+----------------------------------------+--------------+
|E   |Oblačila                |   1,0%   |
+------+----------------------------------------+--------------+
|F   |Surove kože in usnje          |   3,0%   |
+------+----------------------------------------+--------------+
|G   |Obutev                 |   1,0%   |
+------+----------------------------------------+--------------+
|H   |Ostali izdelki iz usnja         |   1,0%   |
+------+----------------------------------------+--------------+

Gospodarski subjekti iz 2. člena tega pravilnika, ki opravljajo še druge stranske dejavnosti ali uporabljajo pri svojem poslovanju druge vrste blaga, lahko uporabljajo za te dejavnosti določila pravilnikov drugih strokovnih združenj o višini običajnega primanjkljaja.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o stopnjah primanjkljaja in uničenja, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 87/99.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!