Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

(vsebina uredbe)

Ta uredba ureja podrobnejša pravila v zvezi z izvrševanjem ukrepa poroštva na podlagi Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20; v nadaljnjem besedilu: ZDLGPE), uveljavljanjem poroštvenih zahtevkov bank in hranilnic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, ali podružnic bank držav članic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, lahko opravljajo bančne storitve na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: banke), za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev v primerih izdanega poroštva po ZDLGPE, načinom preverjanja upravičenosti zahtevkov bank, roki, dokumentacijo, poročanjem, obsegom in načinom izvajanja pooblastila družbe SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SID banka), ter nadomestilom za njegovo izvajanje.

(unovčevanje poroštev)

(1) Kreditna pogodba, sklenjena v skladu s 5. členom ZDLGPE, začne veljati, ko SID banka opravi pregled seznama za preverjanje pogojev iz četrtega odstavka 5. člena te uredbe in banki najpozneje v treh delovnih dneh zavezujoče potrdi podelitev poroštva.

(2) SID banka izvaja posle unovčevanja poroštev, kar po tej uredbi pomeni prejem in pregled zahtevkov bank za unovčitev poroštva za posamezno kreditno obveznost kreditojemalca, formalni pregled zahtevka in preveritev izračuna zahtevka, končno potrditev zneska za izplačilo in pošiljanje zahtevka ministrstvu, pristojnemu za finance, v izplačilo poroštva.

(3) SID banka opravi formalni pregled zahtevka banke za plačilo poroštva v desetih delovnih dneh od prejema popolnega zahtevka na podlagi:

 • kreditne pogodbe, sklenjene v skladu s 5. členom ZDLGPE, in
 • izjave in dokazila banke, da je na strani kreditojemalca nastopil dogodek neplačila po 178. členu Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1), nazadnje spremenjene z Uredbo (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (UL L št. 314 z dne 5. decembra 2019, str. 1), ali
 • izjave in dokazila banke, da kreditojemalec ni poravnal dospele obveznosti iz kreditne pogodbe, ki je zavarovana s poroštvom Republike Slovenije.

(4) Skupaj z zahtevkom za unovčitev poroštva banka SID banki preda dokumentacijo, določeno v 5. členu te uredbe.

(evidenca in poziv SID banke)

(1) SID banka vodi evidenco vnaprej rezervirane kvote za posameznega kreditojemalca na podlagi podatkov, ki jih SID banki pošljejo banke po odobritvi organa odločanja banke prek spletne storitve SID banke za izmenjavo podatkov v skladu z 8. členom te uredbe.

(2) SID banka vodi evidenco kreditnih pogodb, ki so jih banke sklenile s kreditojemalci v skladu z ZDLGPE, in prejetih popolnih zahtevkov bank ter spremlja porabo poroštvene kvote iz drugega odstavka 7. člena ZDLGPE. O vsakem prejetem zahtevku banke naslednji delovni dan z elektronskim sporočilom obvesti ministrstvo, pristojno za finance. Po prejemu formalno popolnega zahtevka banke SID banka ta zahtevek skupaj s svojim pozivom za plačilo poroštva pošlje v izplačilo ministrstvu, pristojnemu za finance.

(3) Poziv SID banke iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:

 • polni naziv banke;
 • polni naziv kreditojemalca;
 • pozvani znesek unovčitve poroštva v skupni višini in specifikacijo zneska glede na vrsto obveznosti;
 • izjavo SID banke, da je pozvani znesek v skladu s kreditnimi in poroštvenimi pogoji;
 • datum roka plačila;
 • transakcijski račun banke;
 • številko sklica za plačilo.

(4) SID banka na svoji spletni strani objavlja podatke o trenutni porabi poroštvene kvote iz drugega odstavka 7. člena ZDLGPE.

(izpolnitev poroštvene obveznosti Republike Slovenije)

(1) Ministrstvo, pristojno za finance, po prejemu popolnega zahtevka banke za unovčitev poroštva in potrditve zneska za izplačilo poroštva s strani SID banke v zakonitem roku izvrši plačilo potrjenega zneska ali izroči obveznico Republike Slovenije oziroma SID banke, kot določa 9. člen ZDLGPE, če so izpolnjeni merila, pogoji in kriteriji, določeni v uredbi, sprejeti na podlagi šestega odstavka 9. člena ZDLGPE. Zahtevek banke mora vsebovati vse identifikacijske podatke za izvedbo plačila. Po izvršenem plačilu ministrstvo, pristojno za finance, v treh delovnih dneh od izplačila pošlje kopijo dokazila o plačilu poroštva SID banki.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se poroštvena obveznost Republike Slovenije za kreditne pogodbe, sklenjene do uveljavitve uredbe iz šestega odstavka 9. člena ZDLGPE, izpolni z denarnim izplačilom iz proračuna Republike Slovenije.

(preverjanje upravičenosti zahtevkov)

(1) SID banka preveri izpolnjevanje pogojev za unovčitev poroštva po ZDLGPE in tej uredbi ter skladnost sklenjenih kreditnih pogodb z ZDLGPE v enem mesecu po izplačanem poroštvu ali izročitvi obveznic Republike Slovenije oziroma SID banke po 9. členu ZDLGPE na podlagi:

 1. kreditne pogodbe, sklenjene v skladu s 5. členom ZDLGPE;
 2. v primeru kreditnih pogodb, ki so bile namenjene poplačilu obveznosti iz kreditnih pogodb, sklenjenih po 12. marcu 2020 do uveljavitve ZDLGPE, kopij teh kreditnih pogodb;
 3. dokazil o ustanovljenih zavarovanjih;
 4. izjave in dokazila banke, da z izplačilom poroštva banka in Republika Slovenija utrpita sorazmerne izgube pod enakimi pogoji;
 5. dokazil banke, ki jih je prejela od kreditojemalca, kot izhajajo iz četrtega in petega odstavka 5. člena ZDLGPE;
 6. dokazil v skladu z odločbo Evropske komisije z dne 30. aprila 2020 (SA.57143), da je banka prenesla finančno prednost, ki izhaja iz poroštva, na kreditojemalca z znižanjem obrestne mere kredita s poroštvom v primerjavi s hipotetično obrestno mero tega kredita brez vseh kreditnih zavarovanj in da banka ni zaračunala višjih nadomestil (na primer za odobritev in vodenje kredita), kot so veljala po tarifi banke pred 12. marcem 2020.

(2) SID banka preveri izpolnitev pogoja iz točke b) prvega odstavka 5. člena ZDLGPE, da ročnost kredita ne presega petih let, tako da ugotovi dejansko število dni od datuma sklenitve kreditne pogodbe do datuma zapadlosti zadnjega obroka kredita, kot je določeno v kreditni pogodbi ali morebitnih dodatkih za podaljšanje zapadlosti kredita h kreditni pogodbi.

(3) SID banka preveri izpolnitev pogoja iz drugega in tretjega odstavka 5. člena ZDLGPE, da najvišji dovoljeni skupni znesek glavnice kredita posameznega kreditojemalca znaša do 10 % prihodkov od prodaje v letu 2019 in ne sme presegati zneska stroškov dela za leto 2019, tako da ugotovi skupni znesek vseh pogodbenih glavnic, ki so jih banke prijavile v poroštveno shemo v skladu z drugim odstavkom 8. člena te uredbe, in skupni znesek vseh odloženih plačil obveznosti kreditojemalca po na novo sklenjenih kreditnih pogodbah v skladu z Zakonom o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (Uradni list RS, št. 36/20 in 49/20 – ZIUZEOP; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPOK), ki so jih banke prijavile SID banki po 12. členu Uredbe o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 67/20). Ugotovljeni skupni seštevek glavnic kreditov po ZDLGPE pri vseh bankah in skupni znesek vseh odlogov plačil po na novo sklenjenih kreditnih pogodbah kreditojemalca po ZIUOPOK pri vseh bankah ne sme presegati 10 % prihodkov od prodaje kreditojemalca v letu 2019 in ne sme presegati zneska stroškov dela za leto 2019, izhajajoč iz dokazil, ki jih je kreditojemalec predložil banki po prvem odstavku 7. člena te uredbe.

(4) SID banka preveri izpolnjevanje pogojev za unovčitev poroštva po ZDLGPE in prvega odstavka tega člena ter skladnost sklenjenih kreditnih pogodb z ZDLGPE na podlagi seznama za preverjanje pogojev iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe. Velja vsebina seznama za preverjanje pogojev iz Priloge 1, kakršna je veljala v trenutku sklenitve posamezne kreditne pogodbe, ki jo je banka sklenila s kreditojemalcem v skladu s pogoji iz ZDLGPE.

(5) Če SID banka iz dokumentacije, ki jo je prejela skupaj z zahtevkom banke, ne more ugotoviti vseh dejstev, potrebnih za presojo o izpolnjevanju vseh zahtev v zvezi s kreditnimi pogodbami in poroštvom Republike Slovenije iz ZDLGPE in te uredbe, pozove banko k predložitvi dodatne dokumentacije in pojasnil. Banka mora zahtevane informacije in gradiva predati SID banki v desetih delovnih dneh.

(6) Če SID banka ugotovi, da je banka kredit odobrila v nasprotju s pogoji iz ZDLGPE in te uredbe, banki pošlje zahtevek za vrnitev zneska izplačanega poroštva skupaj z zamudnimi obrestmi od dne izplačila poroštva do dne vračila izplačanega poroštva na račun Republike Slovenije.

(7) Če banka zavrne vračilo zneska izplačanega poroštva iz prejšnjega odstavka ali če banka SID banki zahtevane dokumentacije ne preda v desetih delovnih dneh, se šteje, da je banka neutemeljeno zavrnila vračilo poroštva, SID banka pa zadevo odstopi v obravnavo Državnemu odvetništvu Republike Slovenije.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 8 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!