Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

  1. Kazalo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
(vsebina zakona)

(1) S tem zakonom se zaradi izjemno visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina določa začasni ukrep pomoči za področje gospodarstva v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini (UL C št. 131 I z dne 24. 3. 2022, str. 1), nazadnje spremenjenim s Sporočilom Komisije Sprememba Začasnega okvira za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini (UL C št. 280 z dne 21. 7. 2022, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: začasni okvir).

(2) Ukrep pomoči za gospodarstvo iz tega zakona ni v nasprotju s sankcijami, ki jih je uvedla Evropska unija ali njeni mednarodni partnerji. Ukrep je skladen z Uredbo Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, in Uredbo Sveta (EU) 2022/1269 z dne 21. julija 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini.

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:

 • »upravičen strošek« je strošek nakupa električne energije in zemeljskega plina, ki jih je upravičenec nabavil pri zunanjih dobaviteljih kot končni odjemalec;
 • »zunanji dobavitelj« je dobavitelj električne energije oziroma zemeljskega plina, ki ni povezan z upravičencem kot njegovo podrejeno ali nadrejeno podjetje, ki delujejo kot en subjekt s skupnim virom nadzora v smislu tretjega odstavka 3. člena Priloge I k Uredbi 651/2014/EU;
 • »energetsko intenzivno podjetje« je podjetje, ki je oproščeno plačila trošarine ali je bilo upravičeno do vračila plačane trošarine za energetsko intenzivna podjetja v skladu z določbami zakona, ki ureja trošarine;
 • »izguba iz poslovanja« je negativen EBITDA (dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo, brez enkratnih oslabitev) za upravičeno obdobje. Za potrebe preverjanja pogoja v zvezi z izgubo iz poslovanja po tem zakonu, je mesečna izguba iz poslovanja lahko zgolj ocenjena na podlagi preteklega poslovanja;
 • »Uredba 651/2014/EU« je Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39);
 • »dejanski stroški« so tisti stroški, ki so upravičencu v obdobju leta 2022, za katerega z vlogo iz 8. člena tega zakona uveljavlja pomoč za gospodarstvo po tem zakonu, že nastali;
 • »ocenjeni stroški« so tisti stroški, ki upravičencu v obdobju leta 2022, za katerega z vlogo iz 8. člena tega zakona uveljavlja pomoč za gospodarstvo po tem zakonu, še niso nastali, vendar jih upravičenec oceni na podlagi preteklih izkušenj poslovanja in pričakovanih poslovnih dogodkov.
II. POMOČ ZA GOSPODARSTVO
(upravičenci)

(1) Upravičenec ali upravičenka (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) do pomoči za gospodarstvo po tem zakonu je pravna ali fizična oseba, ki je organizirana v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ali zakonom, ki ureja zadruge, in je bila registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. decembra 2021.

(2) Upravičenec, ki opravlja dejavnost v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov (A 01 po standardni klasifikaciji dejavnosti), oziroma v sektorju ribištva ali akvakulture (A 03 po standardni klasifikaciji dejavnosti), mora biti registriran za opravljanje ene od naslednjih glavnih dejavnosti s šiframi kategorij od A 01.1 do vključno A 01.6 po standardni klasifikaciji dejavnosti ter A 03.21 in A 03.22 po standardni klasifikaciji dejavnosti.

(3) Zoper upravičenca ne sme biti na dan oddaje vloge začet stečajni postopek ali postopek likvidacije ter upravičenec ne sme imeti neporavnanih dospelih davčnih obveznosti ter nepredloženih in neporavnanih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta v višini 50 eurov ali več.

(4) Upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo za obdobje od 1. septembra 2022 dalje, če spada med odjemalce, kot jih določa 1. člen Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/22) oziroma 1. člen Uredbe o določitvi cene električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 98/22).

(5) Upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo, če je dvig stroškov električne energije in zemeljskega plina že vključil v ceno svojih proizvodov oziroma storitev.

(6) Upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo, če zanj veljajo sankcije, ki jih je sprejela Evropska unija zaradi ruske agresije nad Ukrajino.

(vrste pomoči za gospodarstvo)

(1) Vrste pomoči za gospodarstvo so:

 • enostavna pomoč za gospodarstvo, kot jo opredeljuje 2.1. oddelka začasnega okvira,
 • posebna pomoč za gospodarstvo, kot jo opredeljuje 52. točka 2.4. oddelka začasnega okvira in
 • pomoč za energetsko intenzivna podjetja, kot jo opredeljuje 53. točka 2.4. oddelka začasnega okvira.

(2) Začasni ukrep pomoči za področje gospodarstva iz 1. člena tega zakona se začne izvajati po pridobitvi pozitivne odločbe Evropske komisije o skladnosti pomoči za gospodarstvo iz tega zakona s 107. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije.

(upravičeno obdobje in upravičeni stroški)

(1) Upravičeno obdobje za dodelitev pomoči za gospodarstvo je od 1. junija 2022 do 31. decembra 2022.

(2) Vlada Republike Slovenije lahko v primeru podaljšanja začasnega okvira s strani Evropske komisije podaljša ukrep pomoči za gospodarstvo iz prejšnjega člena skladno s spremenjenim začasnim okvirom in največ za obdobje, ki ga ta določa. Sklep o podaljšanju pomoči za gospodarstvo objavi Vlada Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije.

(3) Upravičen strošek za posamezni mesec v upravičenem obdobju se izračuna po naslednji formuli:

                                                             US = (p(t) – p(ref) x 2) x q(t),

pri čemer je:

US = upravičen strošek v danem mesecu v upravičenem obdobju (v eurih)
q = porabljena količina, to je število enot električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jih je upravičenec nabavil pri zunanjih dobaviteljih kot končni odjemalec (v MWh)
p = cena na enoto električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jo je plačal upravičenec (v eurih/MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev
t = dani mesec v upravičenem obdobju
ref = referenčno obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021
p(ref) = cena na enoto električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jo je upravičenec plačal v povprečju v referenčnem obdobju od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021 (v eurih/MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev.
(4) Za posebno pomoč za gospodarstvo količina zemeljskega plina oziroma električne energije, ki se uporabi za izračun upravičenih stroškov od 1. septembra 2022, ne sme presegati 70 odstotkov upravičenčeve porabe za enako obdobje v letu 2021.

(5) Upravičenec, ustanovljen po 1. januarju 2021, rast stroškov električne energije oziroma zemeljskega plina v letu 2022 glede na leto 2021 oceni na podlagi nastalih stroškov električne energije oziroma zemeljskega plina v letu 2021, preračunanih na letno obdobje, na podlagi števila dni, ko so dejansko začeli nastajati stroški električne energije oziroma zemeljskega plina v letu 2021.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 8 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!