Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Zakon o spremembah Družinskega zakonika (DZ-B)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

V Družinskem zakoniku (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19, 67/19 – ZMatR-C, 200/20 – ZOOMTVI, 94/22 – odl. US in 94/22 – odl. US) se v 3. členu v prvem odstavku besedilo »moža in žene« nadomesti z besedilom »dveh oseb«.
V 4. členu se v prvem odstavku besedilo »moškega in ženske« nadomesti z besedilom »dveh oseb«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
(preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16 in 94/22 – odl. US), uporablja pa se še šest mesecev po uveljavitvi tega zakona. V tem roku ni mogoče skleniti novih partnerskih zvez po Zakonu o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16 in 94/22 – odl. US).
(2) Določbe Zakona o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16 in 94/22 – odl. US), ki urejajo pravne posledice prenehanja partnerske zveze, se uporabljajo glede pravic in obveznosti partnerjev partnerske zveze po prenehanju partnerske zveze tudi po preteku roka iz prejšnjega odstavka. Postopki ugotovitve neobstoja, razveljavitve in prenehanja partnerske zveze, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona ali v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona, se dokončajo po Zakonu o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16 in 94/22 – odl. US).
(3) Partnerska zveza se preoblikuje v zakonsko zvezo, če partnerja partnerske zveze v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona pred matičarjem izjavita soglasje, da želita preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo po tem zakonu. Za datum preoblikovanja partnerske zveze v zakonsko zvezo se šteje datum izjave. Upravna enota v petnajstih dneh po uveljavitvi tega zakona po pravilih o osebnem vročanju pozove partnerja partnerske zveze, da v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona pred matičarjem podata izjavo, da želita preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo, o pravnih posledicah podane izjave in o pravnih posledicah, če takšne izjave v predpisanem roku ne podata.
(4) Če partnerja partnerske zveze v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona pred matičarjem izjavita, da želita izvesti preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo s sklenitvijo zakonske zveze skladno z določbami Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19, 67/19 – ZMatR-C, 200/20 – ZOOMTVI, 94/22 – odl. US, 94/22 – odl. US in 5/23), se partnerska zveza preoblikuje v zakonsko zvezo z razglasitvijo načelnika upravne enote ali od njega pooblaščene osebe ali župana ali matičarja, da je zakonska zveza med njima sklenjena.
(5) Če partnerja partnerske zveze ali eden od njiju v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona pred matičarjem izjavita, da ne želita preoblikovanja partnerske zveze v zakonsko zvezo po tem zakonu, partnerska zveza preneha z dnem izjave. Če partnerja partnerske zveze v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona pred matičarjem ne izjavita, da želita preoblikovanje partnerske zveze v zakonsko zvezo, partnerska zveza preneha šest mesecev po uveljavitvi tega zakona.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek partnerska zveza ne preneha šest mesecev po uveljavitvi tega zakona, če partnerja partnerske zveze v tem roku iz opravičenih razlogov ne podata izjave o preoblikovanju partnerske zveze v zakonsko zvezo po tem zakonu. Partnerja partnerske zveze lahko podata izjavo o preoblikovanju partnerske zveze v zakonsko zvezo v dveh mesecih po prenehanju teh razlogov. V primerih iz tega odstavka se Zakon o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16 in 94/22 – odl. US) uporablja tudi po preteku roka iz prvega odstavka tega člena.
(7) Za obveščanje partnerjev partnerske zveze, za vodenje postopka preoblikovanja partnerske zveze v zakonsko zvezo in za vpis preoblikovanja v matični register je krajevno pristojna upravna enota, pri kateri je bila partnerska zveza sklenjena oziroma vpisana. Izdaja listine o sklenitvi zakonske zveze ter izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi v skladu s tem členom je takse prosta.
(8) Postopki sklenitve partnerske zveze, ki so bili začeti pred začetkom veljavnosti tega zakona, se dokončajo po določbah Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19, 67/19 – ZMatR-C, 200/20 – ZOOMTVI, 94/22 – odl. US, 94/22 – odl. US in 5/23) o sklenitvi zakonske zveze.
(preoblikovanje nesklenjene partnerske zveze v zunajzakonsko skupnost)
Z dnem uveljavitve tega zakona se nesklenjene partnerske zveze, ki jih ureja Zakon o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16 in 94/22 – odl. US), štejejo za zunajzakonske skupnosti po Družinskem zakoniku (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19, 67/19 – ZMatR-C, 200/20 – ZOOMTVI, 94/22 – odl. US, 94/22 – odl. US in 5/23).
(vpis v matični register)
(1) Partnerska zveza, ki je bila sklenjena v tujini pred uveljavitvijo tega zakona in izpolnjuje pogoje za vpis iz tretjega odstavka 6. člena Zakona o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16 in 94/22 – odl. US), se kot zakonska zveza vpiše v matični register v skladu z določbami zakona, ki se nanašajo na vpis matičnih dejstev, nastalih v tujini.
(2) Partnerska zveza, ki je sklenjena v tujini po uveljavitvi tega zakona in ima enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza v Republiki Sloveniji, se kot zakonska zveza vpiše v matični register v skladu z določbami zakona, ki se nanašajo na vpis matičnih dejstev, nastalih v tujini.
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!