Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

(uvodna določba)

Ta uredba določa vsebino prijave in način vložitve prijave za vpis v Poslovni register Slovenije (v nadaljnjem besedilu: poslovni register), način določitve matične številke in enotnega identifikatorja enotam poslovnega registra, način določitve šifre glavne dejavnosti in šifre institucionalnega sektorja enotam poslovnega registra ter način in pogoje uporabe ter posredovanja podatkov iz poslovnega registra.

(vodenje in vzdrževanje podatkov)

Upravljavec registra v poslovnem registru vodi in vzdržuje naslednje podatke iz 8. člena Zakona o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 – ZSReg-B, 19/15 in 54/17; v nadaljnjem besedilu: ZPRS-1):

  • podatke, ki jih kot obvezne za posamezno pravno organizacijsko obliko enote poslovnega registra določajo predpisi, na podlagi katerih se enota poslovnega registra registrira v poslovnem registru ali v primarnem registru ali uradni evidenci ali s katerimi ali na podlagi katerih se enota poslovnega registra ustanovi,
  • podatke, ki jih upravljavec registra določi ob vpisu enote poslovnega registra v poslovni register,
  • podatke, ki se vodijo za vse enote poslovnega registra, in
  • podatke iz tridesete alineje prvega odstavka 8. člena ZPRS-1, če jih poslovni subjekt navede v prijavi.
(prijava)

(1) Za vpis enote poslovnega registra v poslovni register, vpis sprememb podatkov o enoti poslovnega registra v poslovni register in izbris enote poslovnega registra iz poslovnega registra poslovni subjekt vloži prijavo. Prejšnji stavek se ne uporablja za subjekte vpisa v sodni register, ki se v poslovni register vpišejo v skladu z zakonom, ki ureja sodni register.

(2) Prijava vsebuje podatke, ki se vodijo in vzdržujejo v poslovnem registru, in druge podatke, ki so potrebni za vodenje in vzdrževanje poslovnega registra. Prijavi so priložene listine, ki jih določa zakon ali drug predpis in ta uredba.

(3) V prijavi se označi namen vložitve prijave (vpis v poslovni register, vpis sprememb podatkov v poslovni register ali izbris iz poslovnega registra).

(4) V prijavi za vpis sprememb podatkov v poslovni register se poleg matične številke, firme ali imena in sedeža ter datuma vložitve prijave navedejo tudi podatki, ki se spreminjajo.

(5) V prijavi za izbris iz poslovnega registra se navede matična številka, firma ali ime, sedež in datum vložitve prijave.

(6) Poslovni subjekt vloži prijavo v papirni ali elektronski obliki. Prijava mora biti podpisana z lastnoročnim ali elektronskim podpisom zastopnika poslovnega subjekta. Prijava v elektronski obliki se vloži z uporabo kvalificiranega potrdila za elektronski podpis, izdanega tudi za namen avtentikacije. Če so izpolnjeni ustrezni tehnični pogoji, se lahko prijava v elektronski obliki vloži tudi neposredno prek informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom.

(7) Vzorci obrazcev za prijavo so objavljeni na spletni strani upravljavca registra.

(prijava samostojnega podjetnika posameznika)

(1) Za vpis samostojnega podjetnika posameznika (v nadaljnjem besedilu: podjetnik) in dela podjetnika v poslovni register, vpis sprememb podatkov v poslovni register in izbris iz poslovnega registra podjetnik vloži prijavo neposredno prek informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom ali na točki za podporo poslovnim subjektom ali pošlje prijavo točki za podporo poslovnim subjektom po pošti.

(2) Če podjetnik pošlje prijavo po pošti, mora biti njegov podpis na prijavi overjen.

(3) V prijavi za vpis v poslovni register podjetnik navede podatke iz drugega odstavka 74. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS).

(4) V prijavi za vpis sprememb podatkov v poslovni register podjetnik navede podatke iz četrtega odstavka prejšnjega člena in predlagani datum vpisa sprememb podatkov, ki je poznejši od datuma vložitve prijave in ni daljši od enega meseca od dne vložitve prijave. Sprememba podatkov je tudi vpis novega dela podjetnika v poslovni register, vpis sprememb podatkov o delu podjetnika v poslovni register in izbris delov podjetnika iz poslovnega registra.

(5) V prijavi za izbris iz poslovnega registra podjetnik navede podatke iz petega odstavka prejšnjega člena in predlagani datum izbrisa. Prijavo lahko vloži največ en mesec in najmanj tri dni pred predlaganim datumom izbrisa.

(prijava drugih enot poslovnega registra, za katere je upravljavec registra registrski organ)

(1) Sobodajalec vloži prijavo za vpis sobodajalca in dela sobodajalca v poslovni register, vpis sprememb podatkov v poslovni register in izbris iz poslovnega registra na obrazcu, ki je določen v prilogi Pravilnika o načinu vpisa sobodajalcev v Poslovni register Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07). Sprememba podatkov je tudi vpis novega dela sobodajalca v poslovni register, vpis sprememb podatkov o delu sobodajalca v poslovni register in izbris delov sobodajalca iz poslovnega registra.

(2) Druge enote poslovnega registra, za katere je upravljavec registra registrski organ, vložijo prijavo za vpis v poslovni register, vpis sprememb podatkov v poslovni register in izbris iz poslovnega registra v skladu s 3. členom te uredbe, če ni s predpisi, ki določajo njihov vpis v poslovni register, določeno drugače.

(prijava enot poslovnega registra, ki se registrirajo pri drugem registrskem organu)

(1) Za vpis enote poslovnega registra, ki se registrira pri drugem registrskem organu in ni subjekt vpisa v sodni register, v poslovni register poslovni subjekt vloži prijavo za vpis v poslovni register, ki ji priloži akt o vpisu enote poslovnega registra v primarni register ali uradno evidenco, najkasneje v 15 dneh po registraciji. V prijavi za vpis v poslovni register navede matično številko, firmo ali ime, sedež, datum vložitve prijave ter podatke, ki niso razvidni iz akta o vpisu v primarni register ali uradno evidenco.

(2) Prijava za vpis sprememb podatkov v poslovni register in izbris iz poslovnega registra se vloži v 15 dneh po nastanku spremembe v skladu s 3. členom te uredbe.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 13 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!