Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Navodilo o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

(predmet navodila)

To Navodilo določa roke, obliko in način posredovanja podatkov:

  • potrebnih za vzpostavitev Evidence članov KPSJU in Evidence zavezancev za plačilo,
  • potrebnih za razporeditev plačanih premij na osebne račune članov KPSJU, ki jih mora zavezanec za plačilo posredovati upravljavcu,
  • potrebnih za dopolnitve in spremembe Evidence članov KPSJU in Evidence zavezancev za plačilo, ter način določitve premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.
(opredelitve pojmov)

Posamezni izrazi v tem Navodilu pomenijo:

  • ZPIZ-2: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 – uradno prečiščeno besedilo);
  • ZKDPZJU: Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03, 32/15);
  • KPOPNJU: Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04, 34/04 – popr., 43/06 – ZKolP, 66/07, 103/09, 11/12,

18/16 in 64/19); * KPSJU: krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev; * upravljavec: Modra zavarovalnica, d. d.; * zavezanec za plačilo: izvrševalci pravic in obveznosti delodajalca, ki so v skladu s KPOPNJU in 3. členom ZKDPZJU zavezani plačevati premijo na osebni račun člana KPSJU; * član KPSJU: javni uslužbenec, ki po 1. členu ZKDPZJU in KPOPNJU, izpolnjuje pogoje za vključitev v KPSJU; * osebni račun: evidenčni račun, ki ga v skladu z 243. členom ZPIZ-2 za vsakega člana KPSJU odpre upravljavec, na katerem se evidentirajo enote premoženja KPSJU, pridobljene s plačili in konverzijo premij; * premija: premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki pripada javnemu uslužbencu na podlagi ZKDPZJU in KPOPNJU; * individualna dodatna premija: premija dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jo v skladu z določili ZPIZ-2 plačuje član sklada KPSJU sam; * spletna storitev upravljavca: je storitev Modri.Net, ki omogoča varno izmenjavo podatkov med upravljavcem in zavezancem za plačilo premij ter izvedbo kontrol pri posredovanju podatkov.

(presečni datum in spremembe podatkov)

Zavezanec za plačilo mora obvestiti upravljavca o vseh spremembah, ki vplivajo na članstvo v KPSJU oziroma na kolektivno zavarovanje člana KPSJU, najkasneje na dan plačila premije v mesecu za pretekli mesec.

Ne glede na prejšnji odstavek je zavezanec za plačilo dolžan upravljavcu vsaj 30 dni pred vplačilom prve premije posredovati osebne podatke novo zaposlenih, ki se vključujejo v pokojninski načrt.

(več zavezancev za plačilo)

Če je član KPSJU sredi meseca sklenil delovno razmerje pri drugem zavezancu za plačilo, morata upravljavcu podatke o članu KPSJU poslati oba zavezanca za plačilo in plačati premijo v sorazmerju s trajanjem delovnega razmerja.

Če ima član KPSJU sklenjeno delovno razmerje pri več zavezancih za plačilo hkrati, morajo posredovati podatke o članu KPSJU in plačevati premije vsi zavezanci za plačilo, sorazmerno glede na polni delovni čas.

(zavezanec za plačilo brez zaposlenih)

Če zavezanec za plačilo nima nobenega zaposlenega, mora upravljavca o tem obvestiti.

Zavezanec za plačilo mora upravljavca obvestiti v naslednjih primerih:

  • če ob ustanovitvi nima nobenega zaposlenega,
  • kadarkoli v času delovanja nima nobenega zaposlenega.

Zavezanec za plačilo iz prvega odstavka tega člena mora v primeru, ko sklene pogodbo o zaposlitvi, v najkrajšem času posredovati podatke za vse zaposlene.

(novi zavezanec za plačilo)

Novi zavezanec za plačilo je dolžan najkasneje v 5 dneh po vpisu v Seznam proračunskih uporabnikov pri Upravi za javna plačila pri Ministrstvu za finance, pripraviti vse podatke iz prvega in drugega odstavka 14. člena tega Navodila, ki so potrebni za odprtje osebnega računa člana KPSJU in jih posredovati upravljavcu.

Novi zavezanec za plačilo je dolžan upravljavcu posredovati podatke iz prejšnjega odstavka za vse zaposlene, ne glede na to, ali ima kdo od zaposlenih že odprt osebni račun pri KPSJU.

V primeru statusnega preoblikovanja (združitev, pripojitev, oddelitev) zavezanca za plačilo, se za statusno preoblikovanega zavezanca za plačilo uporabljajo določbe tega Navodila o novem zavezancu za plačilo.

(prenehanje zavezanca)

V primeru, ko zavezanec za plačilo iz kateregakoli vzroka preneha obstajati, mora posredovati upravljavcu podatke o datumu prenehanja ter razlogih za prenehanje.

(roki posredovanja podatkov za razporeditev plačanih premij)

Za razporeditev vseh plačil premij mora zavezanec za plačilo mesečno posredovati upravljavcu vse finančno-računovodske podatke, ločeno za premijo, ki jo plačuje zavezanec za plačilo in ločeno za premijo, ki jo plačuje član KPSJU sam. Zavezanec za plačilo je dolžan podatke posredovati upravljavcu najkasneje na dan vplačila premije.

(obveznosti zavezanca za plačilo)

Zavezanec za plačilo odgovarja za pravilnost, točnost ter pravočasno posredovanje podatkov in pravilen obračun ter pravočasno plačilo premij.

KPSJU ima poseben transakcijski račun, preko katerega sprejema vplačila. Poseben transakcijski račun je odprt pri banki Nova KBM d. d., številka transakcijskega računa SI56 0400 1004 6645 446.

Zavezanec za plačilo mora ob prvem posredovanju podatkov v skladu z Navodilom upravljavcu predložiti tudi podpisan Obrazec za določitev, spremembo ali preklic pooblaščenca za posredovanje in vzdrževanje podatkov, objavljen na spletni strani www.modra.si

V primeru spremembe podatkov o pooblaščencu za posredovanje in vzdrževanje podatkov, je zavezanec za plačilo dolžan poslati upravljavcu izpolnjen Obrazec za določitev, spremembo ali preklic pooblaščenca za posredovanje in vzdrževanje podatkov.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 18 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!