Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

V Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) se 11. člen spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
Dodatni stroški za otroka, ki je vključen v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v redni oddelek, se določijo na podlagi individualnega načrta pomoči družini ali zapisnika multidisciplinarnega tima in veljavnih normativov (npr. dodatni stroški za spremljevalca, tolmača za slovenski znakovni jezik, vzgojitelja za zgodnjo obravnavo, medicinsko dietno prehrano, prosta mesta v oddelku zaradi znižanega normativa).
Če strokovni ali drugi delavec izvaja pomoč za več otrok, se strošek za posameznega otroka določi v sorazmernem deležu, ki ga delavec opravi za tega otroka.
Višji stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok se upoštevajo, če vrtec dejansko oblikuje oddelek z manjšim številom otrok.
Vrtec izda ugotovitveni sklep o vrsti in obsegu dodatnih stroškov otroka in ga posreduje občini zavezanki za plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev, ki je dolžna kriti dodatne stroške. Stroške prostih mest brez živil krije občina zavezanka.
Ugotovitveni sklep iz prejšnjega odstavka je podlaga za izstavitev mesečnega računa občini zavezanki.«.
Za 11. členom se dodata nova 1.A točkain 11.a člen, ki se glasita:
»1.A Financiranje oddelkov prilagojenega programa v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
11.a člen
Oddelki prilagojenega programa za predšolske otroke, ki delujejo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in ki jih v sistemizaciji zavoda odobri ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, se v skladu z Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) financirajo po posameznih namenih, ki so elementi za izračun cene iz državnega proračuna, razen stroškov živil.
Višino stroškov živil iz 7. člena tega pravilnika sprejme svet zavoda.
Staršem, ki imajo otroka vključenega v oddelke iz prvega odstavka tega člena, se lahko zaračunajo stroški živil za dneve prisotnosti otroka v oddelku, razen tistim staršem, ki bi bili v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19) oproščeni plačila vrtca.«.
Za novim 11.a členom se dodata nova 1.B točkain 11.b člen, ki se glasita:
»1.B. Financiranje višjih stroškov delovanja razvojnih oddelkov vrtcev iz državnega proračuna
11.b člen
Za izvajanje prilagojenega programa za predšolske otroke, ki se izvaja v razvojnih oddelkih vrtcev, se iz državnega proračuna, v skladu z normativi in standardi, ki veljajo za dejavnost predšolske vzgoje, zagotavljajo sredstva za plačilo višjih stroškov delovanja razvojnih oddelkov vrtcev.
Ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, vrtcu zagotavlja višje stroške iz prejšnjega odstavka v višini razlike med ceno programa, ki je v skladu z Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) osnova za plačilo staršev za otroke s posebnimi potrebami, in ceno razvojnega oddelka.
Ne glede na 5. člen tega pravilnika se stroški dela zaposlenih na podlagi ugodnejših normativov, ki jih v skladu s Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18) odobri občina, pri izračunu cene razvojnega oddelka ne upoštevajo.
Če delo v razvojnih oddelkih opravljajo tudi zaposleni, ki jih je kot ugodnejše normative odobrila občina, v razvojni oddelek pa so vključeni otroci iz več občin, se stroški dela za te zaposlene krijejo na podlagi pogodbe, ki ureja medsebojna razmerja občin in vrtca.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
Za otroka s posebnimi potrebami, ki je na dan uveljavitve tega pravilnika vključen v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo na podlagi odločbe o usmeritvi, se upoštevajo dodatni stroški v skladu z 11. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), do izteka veljavnosti odločbe o usmeritvi.
Ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, v obdobju od 1. septembra 2019 do uveljavitve normativov za izvajanje prilagojenega programa za predšolske otroke v skladu z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17), zagotavlja vrtcem sredstva za višje stroške delovanja razvojnih oddelkov v višini razlike med povprečno ceno programov razvojnih oddelkov in povprečno ceno programov prvega in drugega starostnega obdobja, ki se izračunata na podlagi veljavnih cen v javnih vrtcih na dan 1. september tekočega leta. Tako ugotovljena višina razlike se množi s šest (normativno število otrok v oddelku) in predstavlja višji strošek delovanja razvojnega oddelka.
Podatke o povprečnih cenah iz prejšnjega odstavka in ugotovljeno višino višjih stroškov za delovanje razvojnega oddelka določi s sklepom za posamezno šolsko leto minister, pristojen za predšolsko vzgojo, in ga objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za predšolsko vzgojo, do 15. oktobra tekočega leta.
Vrtcu se zagotavljajo pripadajoča sredstva iz tega člena na podlagi mesečnega zahtevka za pretekli mesec.
Oddelki prilagojenega programa, ki so jih javni vrtci organizirali do uveljavitve tega pravilnika, se financirajo v skladu s tem pravilnikom od 1. septembra 2019 dalje. Vrtci, ki bodo organizirali oddelke prilagojenega programa po uveljavitvi tega pravilnika, morajo za njihovo delovanje pridobiti sklep ministra o dodelitvi prilagojenega programa, kot to določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
V obdobju od 1. septembra 2019 do uveljavitve normativov za izvajanje programov za predšolske otroke, v skladu z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17), strokovna skupina za zgodnjo obravnavo, na podlagi individualnega načrta pomoči družini ali zapisnika multidisciplinarnega tima, določi največji obseg dodatne strokovne pomoči otroku v tekočem šolskem letu. Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja v strnjeni obliki ali neenakomerno, pri čemer skupni obseg ne presega 120 ur v posameznem šolskem letu oziroma v sorazmernem deležu, če je otroku dodatna strokovna pomoč dodeljena tekom šolskega leta. Do vzpostavitve delovnega mesta vzgojitelja za zgodnjo obravnavo dodatno strokovno pomoč izvaja vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč.
Strokovna skupina za zgodnjo obravnavo določi tudi obseg izvajanja fizične pomoči otroku v času njegovega bivanja v vrtcu ob smiselni uporabi 23. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18) in upoštevaje potrebe otroka tudi način ter obseg vključevanja strokovnega delavca za znakovni jezik ali strokovnjaka za prilagojeno sporazumevanje in delo z gluhoslepimi, do največ 15 ur tedensko.
Strokovna skupina za zgodnjo obravnavo lahko zaradi vključitve otrok s posebnimi potrebami, zmanjša število otrok v oddelku ob smiselni uporabi Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18).
Glede na obseg dodatne strokovne pomoči, fizične pomoči otroku v času njegovega bivanja v vrtcu, obseg dela strokovnega delavca za znakovni jezik ali strokovnjaka za prilagojeno sporazumevanje in delo z gluhoslepimi ter manjše število otrok v oddelku, ki ga določi strokovna skupina za zgodnjo obravnavo na podlagi prejšnjega člena, vrtec izda ugotovitveni sklep o vrsti in obsegu dodatnih stroškov otroka in ga posreduje občini zavezanki za plačilo dodatnih stroškov za otroka.
Ugotovitveni sklep iz prejšnjega odstavka je podlaga za izstavitev mesečnega računa občini zavezanki.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!