Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Direktiva Sveta 2009/132/ES z dne 19. oktobra 2009

DDV - DIREKTIVE IN UREDBE EU -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

    1. Kazalo
SVET EVROPSKE UNIJE JE –
ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti členov 93 in 94 Pogodbe,
ob upoštevanju predloga Komisije,
ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (Mnenje z dne 11. marca 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu).),
ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (UL C 175, 28.7.2009, str. 123.),
ob upoštevanju naslednjega:
(1) Direktiva Sveta 83/181/EGS z dne 28. marca 1983 o določitvi področja uporabe člena 14(1)(d) Direktive 77/388/EGS glede oprostitve davka na dodano vrednost na končni uvoz določenega blaga (UL L 105, 23.4.1983, str. 38.) je bila večkrat bistveno spremenjena (Glej del A Priloge II.). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno direktivo kodificirati.
(2) Na podlagi člena 131 in člena 143(b) in (c) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 11.12.2006, str. 1.), države članice, brez poseganja v druge določbe Skupnosti in pod pogoji, ki jih predpišejo za, med drugim, namen preprečevanja možnega izogibanja ali zlorabe, oprostijo končni uvoz blaga, ki izpolnjuje pogoje za oprostitev carin, ki ni predvidena v skupni carinski tarifi.
(3) Komisija mora na podlagi člena 145 Direktive 2006/112/ES Svetu predložiti predloge, ki so oblikovani za določanje davčnih pravil Skupnosti, ki pojasnjujejo področje uporabe oprostitev iz členov 143 in 144 omenjene direktive in natančna pravila za njihovo izvajanje.
(4) Kljub temu, da se zdi, da je zaželeno, da se doseže največja možna stopnja enotnosti med sistemom za carine in sistemom za davek na dodano vrednost, je treba pri uporabi sistema davka na dodano vrednost upoštevati razlike glede cilja in sestave med carinami in davkom na dodano vrednost.
(5) Treba je predvideti režim davka na dodano vrednost, ki se razlikuje glede na to ali je blago uvoženo iz tretjih držav ali iz drugih držav članic in do obsega, ki je potreben za uskladitev s cilji usklajevanja davkov. Oprostitve za uvoz se lahko odobrijo samo pod pogojem, da ne vplivajo na pogoje konkurence na domačem trgu.
(6) Določene oprostitve, ki se uporabljajo v državah članicah, izvirajo iz konvencij z drugimi državami članicami ali s tretjimi državami, ki ob upoštevanju njihovega namena zadevajo samo države članice podpisnice. Ni primerno opredeliti pogojev za odobravanje takih oprostitev na ravni Skupnosti. Zadevne države članice morajo imeti samo dovoljenje, da jih ohranijo.
(7) Ta direktiva ne sme posegati v obveznosti držav članic v zvezi z roki za prenos direktiv v nacionalno pravo, navedenimi v delu B Priloge II –
SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:
 NASLOV I
PODROČJE UPORABE IN POMEN IZRAZOV
Področje uporabe oprostitev plačila davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) iz člena 143(b) in (c) Direktive 2006/112/ES in pravila za njihovo izvajanje iz člena 145 navedene Direktive se določijo s to direktivo.
V skladu s členom 131 in členom 143(b) in (c) Direktive 2006/112/ES države članice uporabijo oprostitve, ki so predpisane v tej direktivi pod pogoji, ki jih določijo, da zagotovijo, da se take oprostitve uporabljajo pravilno in preprosto in da preprečijo izogibanje ali zlorabe.
1. V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve:
(a) "uvoz" pomeni uvoz, kot je opredeljen v členu 30 Direktive 2006/112/ES in vnos za domačo uporabo potem, ko se uporabi eden od postopkov, predvidenih v členu 157(1)(a) navedene Direktive ali postopek začasnega uvoza ali tranzita;
(b) "osebna lastnina" pomeni vso lastnino, ki je namenjena za osebno uporabo zadevnih oseb ali za zadovoljevanje potreb njihovih gospodinjstev, zlasti gospodinjske predmete, kolesa in motorna kolesa, osebna motorna vozila in njihove prikolice, počitniške prikolice, izletniška plovila in zasebna letala, tudi predmete za gospodinjstvo za običajne zahteve družine, hišne živali in jezdne živali;
(c) "gospodinjski predmeti" pomeni osebne predmete, gospodinjske tekstilne predmete in opremo ter opremo, namenjeno za osebno uporabo zadevnih oseb ali za zadovoljevanje potreb njihovih gospodinjstev;
(d) "alkoholni izdelki" pomeni izdelke (pivo, vino, aperitivi z vinsko ali alkoholno osnovo, žganje, likerji, alkoholne pijače itd.), ki spadajo pod oznake kombinirane nomenklature 2203 do 2208;
(e) "Skupnost" pomeni ozemlje držav članic, kjer velja Direktiva 2006/112/ES.
2. Narava ali količina osebne lastnine ne sme odražati nobenih poslovnih interesov, niti ne smejo biti namenjene za opravljanje gospodarske dejavnosti v smislu člena 9(1) Direktive 2006/112/ES. Vendar pa prenosna oprema za izvajanje uporabne ali svobodne umetnosti, ki jih zadevna oseba potrebuje za opravljanje svoje obrti ali poklica, tudi predstavlja osebno lastnino.
 NASLOV II
UVOZ OSEBNE LASTNINE, KI PRIPADA POSAMEZNIKOM, KI PRIHAJAJO IZ TRETJIH DRŽAV ALI OZEMELJ
POGLAVJE 1
Osebna lastnina fizičnih oseb, ki prenašajo svoje običajno prebivališče iz tretje države v Skupnost
Ob upoštevanju členov 4 do 11 oprostitev plačila DDV pri uvozu velja za osebno lastnino, ki jo uvažajo fizične osebe, ki prenašajo svoje običajno prebivališče iz kraja izven Skupnosti v državo članico.
Oprostitev je omejena na osebno lastnino, ki:
(a) je bila, razen v posebnih primerih, ki so utemeljeni zaradi okoliščin, v lasti in v primeru blaga, ki ni za široko porabo, so jo uporabljale zadevne osebe v svojem prejšnjem prebivališču najmanj šest mesecev pred datumom, ko nimajo več običajnega prebivališča izven Skupnosti;
(b) se namerava uporabljati za isti namen v novem običajnem prebivališču.
Države članice lahko dodatno pogojujejo vnos osebne lastnine tako, da oprostitev pogojijo s tem, da so v izvorni državi ali ozemlju ali državi ali ozemlju porekla za tako lastnino plačane carinske ali davčne dajatve, za katere je običajno zavezana.
Oprostitev se lahko odobri samo osebam, ki so imele običajno prebivališče izven Skupnosti neprekinjeno najmanj 12 mesecev.
Vendar lahko pristojni organi odobrijo izjeme od tega pravila pod pogojem, da je bil namen zadevne osebe očiten, da bo živela izven Skupnosti neprekinjeno najmanj 12 mesecev.
Oprostitev se ne odobri glede:
(a) alkoholnih izdelkov;
(b) tobaka ali tobačnih izdelkov;
(c) komercialnih prevoznih sredstev;
(d) predmetov za uporabo pri opravljanju obrti ali poklica, razen prenosne opreme za izvajanje uporabne ali svobodne umetnosti.
Tudi vozila, ki so namenjena za mešano uporabo za komercialne ali strokovne namene, so lahko izločena iz oprostitve.
1. Razen v posebnih primerih, se oprostitev odobri samo v zvezi z osebno lastnino, ki se trajno uvozi v roku 12 mesecev od dneva, ko zadevna oseba uredi svoje običajno prebivališče v Skupnosti.
2. Osebna lastnina se lahko uvozi v številnih ločenih pošiljkah v roku, navedenem v odstavku 1.
1. Dokler ne poteče 12 mesecev od datuma deklaracije za končni uvoz, osebne lastnine, ki je bila uvožena z oprostitvijo davka, ni dovoljeno posojati, dajati kot varščino, oddajati ali prenašati, za plačilo ali brezplačno, brez vnaprejšnjega uradnega obvestila pristojnim organom.
2. Če se zadevno blago posodi, da kot varščina, odda v najem ali prenese pred iztekom obdobja iz odstavka 1, je zanj treba plačati pripadajoči DDV po stopnji, ki velja na datum take izposoje, oddaje v najem ali prenosa, na osnovi vrste blaga in carinske vrednosti, ki jo na ta datum določijo ali sprejmejo pristojni organi.
1. Z odstopanjem od člena 7(1) se oprostitev lahko odobri glede osebne lastnine, ki je za stalno uvožena preden ima zadevna oseba svoje običajno prebivališče v Skupnosti, pod pogojem, da se zaveže, da bo v obdobju šestih mesecev uredila svoje običajno prebivališče v tej državi. Taki obvezi mora biti priložena varščina, katere obliko in znesek določijo pristojni organi.
2. Kjer se uporablja odstavek 1, se obdobje, ki je predpisano v točki (a) prvega odstavka člena 4, izračuna od datuma uvoza Skupnost.
1. Kjer zaradi poklicnih obveznosti zadevna oseba zapusti tretjo državo ali ozemlje, kjer je imela svoje običajno prebivališče, ne da bi istočasno uredila svoje običajno prebivališče na ozemlju države članice, čeprav ima namen to narediti, lahko pristojni organi odobrijo oprostitev glede osebne lastnine, ki jo oseba prenese na navedeno ozemlje za ta namen.
2. Oprostitev glede osebne lastnine iz odstavka 1 se odobri v skladu s pogoji, predpisanimi v členih od 3 do 8, ob razumevanju, da:
(a) se obdobja, ki so predpisana v točki (a) prvega pododstavka člena 4 in v členu 7(1), izračunajo od datuma uvoza;
(b) se obdobje iz člena 8(1) izračuna od datuma, ko zadevna oseba dejansko dobi običajno prebivališče na ozemlju Skupnosti.
3. Za oprostitev pa se mora zadevna oseba tudi obvezati, da bo dejansko uredila svoje običajno prebivališče na ozemlju Skupnosti v roku, ki ga predpišejo pristojni organi v skladu z okoliščinami. Pristojni organi lahko zahtevajo, da je taki obvezi priložena varščina, katere obliko in znesek določijo pristojni organi.
Pristojni organi lahko odstopijo od točk (a) in (b) prvega pododstavka člena 4, točk (c) in (d) prvega pododstavka člena 6 ter od člena 8, ko mora oseba prenesti svoje običajno prebivališče na ozemlje države članice zaradi izjemnih političnih okoliščin.
 POGLAVJE 2
Blago uvoženo ob poroki
1. Ob upoštevanju členov 13 do 16 se oprostitev odobri glede nevestine bale in gospodinjskih predmetov, novih ali ne, ki pripadajo osebi, ki prenaša svoje običajno prebivališče na ozemlje Skupnosti ob svoji poroki.
Oprostitev se odobri tudi glede daril, ki se običajno dajejo ob poroki, ki jih osebi, ki izpolnjuje pogoje, predpisane v prvem pododstavku, dajo osebe, ki imajo svoje običajno prebivališče izven Skupnosti. Oprostitev velja za darila, katerih vrednost na enoto blaga ne presega 200 EUR. Vendar pa lahko države članice odobrijo oprostitev za več kot 200 EUR, pod pogojem, da vrednost vsakega oproščenega darila ne presega 1000 EUR.
2. Države članice lahko zahtevajo, da je oprostitev blaga iz prvega pododstavka odstavka 1 pogojena s tem, da so v izvorni državi ali ozemlju ali državi ali ozemlju porekla za blago plačane carinske ali davčne dajatve, za katero je normalno zavezano.
Oprostitev se lahko odobri samo osebam:
(a) ki so imele običajno prebivališče izven Skupnosti neprekinjeno najmanj 12 mesecev;
(b) ki predložijo dokazilo o svoji poroki.
Vendar pa se lahko odobrijo izjeme od tega pravila pod pogojem, da je bil namen zadevne osebe očiten, da bo živela izven Skupnosti neprekinjeno najmanj 12 mesecev
Oprostitev se ne odobri za alkoholne izdelke, tobak ali tobačne izdelke.
1. Razen v izjemnih okoliščinah se oprostitev odobri samo glede blaga, ki je trajno uvoženo:
(a) ne prej kot dva meseca pred datumom, ki je določen za poroko, in
(b) ne kasneje kot štiri mesece po datumu poroke.
V primeru iz točke (a) je za oprostitev lahko potreben polog ustrezne varščine, katere obliko in znesek določijo pristojni organi.
2. Blago, upravičeno do oprostitve, se lahko uvozi v številnih ločenih pošiljkah v roku, navedenem v odstavku 1.
1. Dokler ne poteče 12 mesecev od datuma deklaracije za končni uvoz, blaga, ki je bilo uvoženo z oprostitvijo davka, ni dovoljeno posojati, dajati kot varščino, oddajati ali prenašati, za plačilo ali brezplačno, brez vnaprejšnjega obvestila pristojnim organom.
2. Če se zadevno blago posodi, da kot varščina, oddaja v najem ali prenese pred iztekom obdobja iz odstavka 1, je zanj treba plačati pripadajoči DDV po stopnji, ki velja na datum take izposoje, varščine, oddaje v najem ali prenosa, na osnovi vrste blaga in vrednosti, ki jo na ta datum določijo ali sprejmejo pristojni organi.
POGLAVJE 3
Osebna lastnina, ki je pridobljena z dedovanjem
Ob upoštevanju členov 18, 19 in 20 se oprostitev odobri glede osebne lastnine, ki jo je fizična oseba, ki ima svoje običajno prebivališče v Skupnosti, pridobila z dedovanjem.
Oprostitev se ne odobri glede:
(a) alkoholnih izdelkov;
(b) tobaka ali tobačnih izdelkov;
(c) komercialnih prevoznih sredstev;
(d) predmetov za uporabo pri opravljanju obrti ali poklica, razen prenosne opreme za izvajanje uporabne ali svobodne umetnosti, ki jih je pokojnik potreboval za opravljanje obrti ali poklica;
(e) zalog surovin in končnih izdelkov ali polizdelkov;
(f) živine ali zalog kmetijskih proizvodov, ki presegajo količine, ki ustrezajo običajnim zahtevam družine.
1. Oprostitev se odobri samo v zvezi z osebno lastnino, ki je trajno uvožena najkasneje v dveh letih od datuma, ko oseba pridobi pravico do blaga (dokončna poravnava dediščine).
Vendar lahko pristojni organi zaradi posebnih razlogov to obdobje podaljšajo.
2. Blago se lahko uvozi v številnih ločenih pošiljkah v roku, navedenem v odstavku 1.
Členi 17, 18 in 19 se uporabljajo smiselno za osebno lastnino, ki jo z dedovanjem pridobijo pravne osebe, ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo, s sedežem na ozemlju Skupnosti.
NASLOV III
UVOZ ŠOLSKE OPREME, ŠOLSKIH PRIPOMOČKOV IN DRUGIH ŠOLSKIH GOSPODINJSKIH PREDMETOV
1. Oprostitev se odobri glede opreme, šolskih pripomočkov in gospodinjskih predmetov, ki predstavljajo običajno opremo študentske sobe in pripadajo učencem ali študentom, ki prihajajo v Skupnost zato, da bodo tam študirali, in so namenjeni njihovi osebni uporabi v obdobju njihovega študija.
2. V tem členu se uporabljajo naslednje opredelitve:
(a) "učenec ali študent" pomeni vsako osebo, ki je vpisana v izobraževalni ustanovi, da bo redno obiskovala programe, ki jih nudi izobraževalna ustanova;
(b) "oprema" pomeni spodnje perilo in gospodinjske tekstilne predmete ter oblačila, nova ali ne;
(c) "šolski pripomočki" pomeni predmete in instrumente (vključno s kalkulatorji in pisalnimi stroji), ki jih običajno uporabljajo učenci ali študenti za namene študija.
Oprostitev se odobri najmanj enkrat na šolsko leto.
NASLOV IV
UVOZ BLAGA ZANEMARLJIVE VREDNOSTI
Blago, katerega skupna vrednost ne presega 10 EUR, je oproščeno ob uvozu. Države članice lahko dovolijo oprostitev na uvoz blaga, katerega skupna vrednost je več kot 10 EUR, vendar ne presega 22 EUR.
Vendar lahko države članice izključijo iz oprostitve, predvidene v prvem stavku prvega pododstavka, blago, ki je bilo uvoženo z naročilom.
Oprostitev ne velja za:
(a) alkoholne izdelke;
(b) parfume in toaletne vode;
(c) tobak ali tobačne izdelke.
NASLOV V
PROIZVAJALNA SREDSTVA IN DRUGA OPREMA, KI SE UVOZI OB PRENOSU DEJAVNOSTI
1. Brez poseganja v ukrepe, ki so v veljavi v državi članici v zvezi z industrijsko in trgovinsko politiko, in ob upoštevanju členov 26 do 29 lahko države članice dovolijo oprostitev ob uvozu proizvajalnih sredstev in druge opreme, ki pripada podjetjem, ki dokončno prenehajo s svojo dejavnostjo v tretjih državah ali ozemljih porekla, da bi opravljala podobno dejavnost v Skupnosti, in ki so v skladu s členom 213(1) Direktive 2006/112/ES pristojne organe države članice dejavnosti vnaprej obvestila o začetku take dejavnosti.
Kjer je preneseno podjetje kmetijsko podjetje, je ob vnosu oproščena tudi njegova živina.
2. V odstavku 1 se uporabljajo naslednje opredelitve:
(a) "dejavnost" pomeni gospodarsko dejavnost iz člena 9(1) Direktive 2006/112/ES;
(b) "podjetje" pomeni neodvisno gospodarsko enoto proizvodne ali storitvene gospodarske panoge.
1. Oprostitev je omejena na proizvajalna sredstva in opremo, ki:
(a) so jih, razen v posebnih primerih, ki so utemeljeni zaradi okoliščin, dejansko uporabljali v podjetju najmanj 12 mesecev pred datumom, ko je podjetje prenehalo delovati v tretji državi ali ozemlju porekla;
(b) se po prenosu nameravajo uporabljati za iste namene;
(c) se bodo uporabljala za namene dejavnosti, ki ni oproščena na podlagi členov 132, 133, 135 in 136 Direktive 2006/112/ES;
(d) ustrezajo naravi in velikosti zadevnega podjetja.
2. Do začetka veljavnosti skupnih pravil iz prvega odstavka člena 176 Direktive 2006/112/ES države članice lahko iz oprostitve v celoti ali deloma izključijo proizvajalna sredstva, glede katerih se je uporabil drugi odstavek člena 176 omenjene direktive.
Ne odobri se oprostitev za podjetja, ki so ustanovljena izven Skupnosti in katerih prenos na ozemlje Skupnosti je posledica združitve ali pripojitve podjetju s sedežem v Skupnosti, ne da bi bila ustanovljena nova dejavnost.
Oprostitev se ne odobri za:
(a) prevozna sredstva, ki nimajo narave instrumentov proizvodne ali storitvene gospodarske panoge;
(b) preskrbo vseh vrst, ki je namenjena za prehrano ljudi ali za živalsko krmo;
(c) gorivo in zaloge surovin ali končnih izdelkov ali polizdelkov;
(d) živino, ki je v lasti trgovcev.
Razen v posebnih primerih, ki so utemeljeni zaradi okoliščin, se oprostitev odobri samo glede proizvajalnih sredstev in druge opreme, ki se uvozi pred iztekom 12 mesecev od datuma, ko je podjetje prenehalo s svojimi dejavnostmi v tretjih državah ali ozemljih porekla.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 68 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!